"එංගලන්තය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{Infobox country UK
[[එක්සත් රාජධානිය]]ට අයත් ප්‍රධාන රටයි. [[බ්‍රිතාන්‍ය දූපතෙ]]හි දකුණු කොටස ආවරණය කරයි. අගනුවර: [[ලන්ඩන්]]. රජ බස: [[ඉංග්‍රීසි]]. ව.කි.මී. 130,478ක් තරම් වන මෙම රටෙහි 1991දී ජනයා 46,170,300ක් විසූහ.
| image_flag = Flag of England.svg
| flag_alt = Vertical red cross on a white background
| image_coat =
| symbol_width =
| symbol_type =
| national_motto =
| englishmotto =
| national_anthem = [[National anthem of England|Various]]<br />Predominantly "[[God Save the Queen]]"
| status = [[Country of the United Kingdom|Country]]
| capital = [[London]]
| religion = [[Church of England]]
| demonym = [[English people|English]]
| latd=51 |latm=30 |lats=27.8 |latNS=N |longd=0 |longm=7 |longs=40.7 |longEW=W
| largest_city = capital
| languages_type = National language
| languages = [[English language|English]]
| languages2_type = Regional languages
| languages2 = [[Cornish language|Cornish]]
| type = [[Administrative division|Constituent&nbsp;unit]]
| legal_jurisdiction = [[England and Wales]]
| government_type = Part of a [[constitutional monarchy]]
| monarch = [[Elizabeth II]]
| number_of_mps = 533
| ethnic_groups =
{{unbulleted list |item_style=white-space:nowrap;
| 85.4% White
| 7.8% [[British Asian|Asian]]
| 3.5% [[Black British|Black]]
| 2.3% [[Mixed (United Kingdom ethnicity category)|Mixed]]
| 0.4% [[British Arabs|Arab]]
| 0.6% Other<ref>{{cite web|title=2011 Census: KS201EW Ethnic group: local authorities in England and Wales|url=http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/key-statistics-for-local-authorities-in-england-and-wales/rft-table-ks201ew.xls|publisher=Office for National Statistics|accessdate=18 April 2014}}</ref>
}}
| ethnic_groups_year = [[United Kingdom Census 2011|2011]]
| established_event1 = [[Anglo-Saxon settlement of Britain|Anglo-Saxon settlement]]
| established_date1 = 5th–6th century
| established_event2 = [[History of England#English unification|Unification]]
| established_date2 = 10th century
| established_event3 = [[Acts of Union 1707|Union with Scotland]]
| established_date3 = 1 May 1707
| area_rank =
| area_magnitude = 1 E11
| area_sq_mi = 50301
| area_km2 = 130279
| area_footnote = <ref name=ONSCOUNTRYPROFILES>[http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-325257 Region and Country Profiles, Key Statistics and Profiles, October 2013], ONS. Retrieved 9 August 2015.</ref>
| area_label = Land
| percent_water =
| population_estimate = 54,786,300
| population_estimate_rank = <ref>{{cite web|title=Population Estimates for UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland: mid-2015|url=http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2015}}</ref>
| population_estimate_year = 2015
| population_census = 53,012,456
| population_census_year = 2011
| population_density_mi2 = auto
| population_density_km2 = 420.5
| population_density_rank =
| GDP_PPP = | GDP_PPP_rank = | GDP_PPP_year = | GDP_PPP_per_capita = | GDP_PPP_per_capita_rank =
| GDP_nominal = $2.340 trillion
| GDP_nominal_rank =
| GDP_nominal_year =2015<ref>https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/grossdomesticproductpreliminaryestimate/julytosept2016</ref>
| GDP_nominal_per_capita = $56,890
| Gini_year = | Gini_change = <!--increase/decrease/steady--> | Gini = <!--number only--> | Gini_ref = | Gini_rank =
| HDI_year = | HDI_change = <!--increase/decrease/steady--> | HDI = <!--number only--> | HDI_ref = | HDI_rank =
| patron_saint = [[Saint George]]
| cctld =
}}
 
'''එංගලන්තය''', [[එක්සත් රාජධානිය|එක්සත් රාජධානියට]] අයත් ප්‍රධාන රටයි. [[බ්‍රිතාන්‍ය දූපතෙදූපත|බ්‍රිතාන්‍ය දූපතෙහි]]හි දකුණු කොටස ආවරණය කරයි. අගනුවර: [[ලන්ඩන්]]. රජ බස: [[ඉංග්‍රීසි]]. ව.කි.මී. 130,478ක් තරම් වන මෙම රටෙහි 1991දී ජනයා 46,170,300ක් විසූහ.
 
 
==මූලාශ්‍ර==
{{reflist}}
 
{{UK-stub}}

සංස්කරණ

24,815

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/389768" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි