"සිංහල වර්ණ මාලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සිංහල වර්ණ මාලාව සහිත නිර්මාණය, සිංහල වර්ණ මාලාව සහිත පින්තූරය ඇතුල් කිරීම, විස්තර එක් කිරීම
සුළු (→‎සිංහල වර්ණ මාලාවේ අකුරු: ජ යන්න නිවැරදි කිරීම)
(සිංහල වර්ණ මාලාව සහිත නිර්මාණය, සිංහල වර්ණ මාලාව සහිත පින්තූරය ඇතුල් කිරීම, විස්තර එක් කිරීම)
[[ගොනුව:Mix Sinhala Alphabet.jpg|alt=සිංහල වර්ණ මාලාව|thumb|'''සිංහල වර්ණ මාලාව''']]
"සිංහල වර්ණ මාලාව" සහ '''නූතන සිංහල අක්ෂර මාලාව''' යන නම් වලින් හඳුන්වන මෙය ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් 1989දී සම්මත කල හෝඩියයි. පෙර[[මිශ්‍ර හෝඩිසිංහල වලටහෝඩිය]]ට සාපේක්‍ෂව මෙහි ප්‍රධාන වෙනස්කම් 3කි.
#ෆ අකුර ඇතුලත්වීම
#සඤ්ඤක අකුරු 5 ඇතුලත්වීම
== සිංහල වර්ණ මාලාවේ අකුරු ==
{| class="wikitable"
|+සිංහල වර්ණ මාලාව
! rowspan="4" |ස්වර '''(පණකුරු )'''
!අ
!ආ
!ඇ
!ඈ
!ඉ
!ඊ
|-
|උ
| ස්වර (පණකුරු ) || අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ ඎ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ (අං අඃ)
|ඌ
|ඍ
|ඎ
|ඏ
|ඐ
|-
|එ
| ව්‍යාංජනාක්ෂර (ගතකුරු) || ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ
|ඒ
ච ඡ ජ ඣ ඤ ඦ
|ඓ
ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ
|ඔ
ත ථ ද ධ න ඳ
|ඕ
ප ඵ බ භ ම ඹ
|ඖ
ය ර ල ව
|-
ශ ෂ ස හ ළ ෆ
|අං
|අඃ
!
!
!
!
|-
| rowspan="7" |'''ව්‍යාංජනාක්ෂර''' '''(ගතකුරු) || ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ'''
|ක
|ඛ
|ග
|ඝ
|ඞ
|ඟ
|-
|ච
|ඡ
|ජ
|ඣ
|ඤ
|ඦ
|-
|ට
|ඨ
|ඩ
|ඪ
|ණ
|ඬ
|-
|ත
|ථ
|ද
|ධ
|න
|ඳ
|-
|ප
|ඵ
|බ
|භ
|ම
|ඹ
|-
|ය
|ර
|ල
|ව
|
|
|-
|ශ
|ෂ
|ස
|හ
|ළ
|ෆ
|}
පණකුරු 20කින් සහ ගතකුරු 40කින් සමන්විත වන නූතන සිංහල අක්ෂර මාලාවේ සම්පූර්ණ අක්ෂර ගණන 60කි.
 
== අකුරු වර්ග==
{| class="wikitable"
|-
| කණ්ඨජ (උගුරෙන්) || අ ආ ක ඛ ග ඝ ඞ හ ඟ
|-
| තාලුජ (තල්ලෙන්) || ඉ ඊ ච ඡ ජ ඣ ඤ ය ශ
| මුර්ධජ (මුදුනෙන්) || ඍ ඎ ට ඨ ඩ ඪ ණ ර ළ ෂ
|-
| දන්තජ (දත්වලින්) || ත ථ ද ධ න ල ස
|-
| ඕෂ්ඨජ (තොල්වලින්) || උ ඌ ප ඵ බ භ ම ඹ
| අනම්‍ය (පුර්ව ස්වර) || ඇ ඉ
අනුස්වාරය (අං )
 
විසර්ගය (අඃ)
|}

සංස්කරණ

46

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/387927" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි