"මල්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
පරිවර්තනය
සුළු (ප්‍රවර්ගය:උද්භිද විද්‍යාව එක් කරන ලදී. HotCat භාවිතයෙන්)
සුළු (පරිවර්තනය)
[[ගොනුව:ඇන්තූරියම්.jpg|thumb|ඇන්තූරියම් මල]]
මල් වල හැඩය ප්‍රමාණය විශාලත්වය අනුව එකිනෙකින් වෙනස්වේ.විවිධ පුෂ්පවල මණි පත්‍රෙය් හැඩය හා ප්‍රමාණය ද වෙනස්ය.ඇතැම් පුෂ්පවල මණියට අමතරව උප මණියක්ද දක්නට ලැබේ.විවිධ පුෂ්පවල දල ප්‍රමාණය එකිනෙකට වෙනස්ය.ඇතැම් පුෂ්ප වලට ඇත්තේ එක් දලයක් පමණි.උදාහරණලෙස ඇන්තූරියම් පුෂ්පය දැක්විය හැක.තවත් මල්වල දල දෙකක් තුනක් ආදී වශයෙන්ද දක්වට ලැබේ බහුලව දක්නට ලැබෙන්නේ දල හතරක් හෝ පහක් ඇති පුෂ්පයි.ඇතඅම් පුෂ්පවල දල හයක් අටක් හෝ විශාල දල ප්‍රමාණයක් ඇති පුෂ්පද දැකිය හැකිය.පූමංගය හෙවත් රේණුවල ස්වභාවය අනුවද මල් එකිනෙකට වෙනස්වේ.ඇතුම් පුෂ්පවල රේණු කිහිපයක් දක්නට ලැබේ.රේණුවේ දණ්ඩ හෙවත් සූත්‍රිකා විවිධ දිගින් යුක්තව දක්නට ලැබේ.ඇතැම් මල්වල සූත්‍රිකා කුඩාවට පිහිටා ඇති අතර තවත් මල්වල සූත්‍රිකා දික්ව පිහිටා ඇත.
== ඵල හටගැනීම ==
== සංවර්ධනය ==
පුෂ්පයක කලංකයමත ඇලෙනසුලු සීනි ද්‍රාවණයක් පවතී.පරාගකයේ දී කලංකයමත පතිතවන පරාග කංලකයමත ඇති ද්‍රාවණයේ ප්‍රෙරා්හණයවීමට පටන්ගනී.මෙහිදී පරාග බිත්තියේ තුනී ස්ථානයකිත් රාගය තුල ඇති සෛල ප්ලාස්මය නළයක්සේ පිටතට වර්ධනයවේ.මෙය පරාග නාලය නමින් හදුන්වයි.පරාගයේ න්‍යෂ්ටියද පිටතට පැමිනේ.ඉන්පසු මෙය කීලය දිගේ වර්ධනයවී පුෂ්පයේ ඩිම්බ කෝෂය දෙසට ලගාවෙයි.ඩිම්බය තුල පවතින ඩිම්බ අනුද්වාරයනම් සිදුරෙන් ඇතුළුවී පරාගයේ න්‍යෂ්ටියත් ඩිම්බයේ න්‍යෂ්ටියත් සම්බන්ධවී සංසේචනය සිදුවේ.මෙසේ සංසේචනයවූ පුෂ්පයේ දල පරවී වැටේ.මලක අනෙකුත් කොටස් මිය යද්දී ඩිම්බ බීජ බවටත් ඩිම්බ කෝෂය ඵලාවරණය ලෙසත් වර්ධනයවීම ඇරඹේ.
=== Flowering transition ===
The [[transition]] to flowering is one of the major phase changes that a plant makes during its life cycle. The transition must take place at a time that is favorable for [[fertilization]] and the formation of [[seeds]], hence ensuring maximal [[reproductive]] success. To meet these needs a plant is able to interpret important endogenous and environmental cues such as changes in levels of [[plant hormones]] and seasonable [[temperature]] and [[photoperiod]] changes.<ref name="Ausin2005">{{cite journal |author=Ausín, I., ''et al.'' |year=2005 |title=Environmental regulation of flowering |journal=Int J Dev Biol |volume=49 |pages=689–705 |doi=10.1387/ijdb.052022ia}}</ref> Many perennial and most biennial plants require [[vernalization]] to flower. The molecular interpretation of these signals is through the transmission of a complex signal known as [[florigen]], which involves a variety of genes, including CONSTANS, FLOWERING LOCUS C and FLOWERING LOCUS T. Florigen is produced in the leaves in reproductively favorable conditions and acts in [[bud]]s and growing tips to induce a number of different physiological and morphological changes.<ref name="Turck2008">{{cite journal |author=Turck, F., Fornara, F., Coupland, G. |year=2008 |title=Regulation and Identity of Florigen: FLOWERING LOCUS T Moves Centre Stage| journal=Annual Review of Plant Biology |volume=59 |pages=573–594 |doi=10.1146/annurev.arplant.59.032607.092755}}</ref> The first step is the transformation of the vegetative stem primordia into floral primordia. This occurs as biochemical changes take place to change cellular differentiation of leaf, bud and stem tissues into tissue that will grow into the reproductive organs. Growth of the central part of the stem tip stops or flattens out and the sides develop protuberances in a whorled or spiral fashion around the outside of the stem end. These protuberances develop into the sepals, petals, stamens, and [[carpel]]s. Once this process begins, in most plants, it cannot be reversed and the stems develop flowers, even if the initial start of the flower formation event was dependent of some environmental [[cue]].<ref name="Searle2006">{{cite journal |author=Searle, I., ''et al.'' |year=2006 |title=The transcription factor FLC confers a flowering response to vernalization by repressing meristem competence and systemic signaling in Arabidopsis |journal=Genes & Dev. |volume=20 |pages=898–912 |doi=10.1101/gad.373506}}</ref> Once the process begins, even if that cue is removed the stem will continue to develop a flower.
 
=== Organ Development ===
[[ගොනුව:ABC flower development.svg|thumb|120px|The ABC model of flower development.]]
The molecular control of floral organ identity determination is fairly well understood. In a simple model, three gene activities interact in a combinatorial manner to determine the developmental identities of the organ primordia within the floral [[meristem]]. These gene functions are called A, B and C-gene functions. In the first floral whorl only A-genes are expressed, leading to the formation of sepals. In the second whorl both A- and B-genes are expressed, leading to the formation of petals. In the third whorl, B and C genes interact to form stamens and in the center of the flower C-genes alone give rise to carpels. The model is based upon studies of [[homeotic]] mutants in ''[[Arabidopsis]] thaliana'' and snapdragon, ''[[Antirrhinum majus]]''. For example, when there is a loss of B-gene function, mutant flowers are produced with sepals in the first whorl as usual, but also in the second whorl instead of the normal petal formation. In the third whorl the lack of B function but presence of C-function mimics the fourth whorl, leading to the formation of carpels also in the third whorl. See also [[The ABC Model of Flower Development]].
 
Most genes central in this model belong to the [[MADS-box]] genes and are [[transcription factors]] that regulate the expression of the genes specific for each floral organ.
 
== පරාගනය ==
[[ගොනුව:Bees Collecting Pollen cropped.jpg|right|thumb|Grains of pollen sticking to this bee will be transferred to the next flower it visits]]
[[ගොනුව:Tulip Stamen Tip.jpg|right|thumb|Tip of a tulip stamen. Note the grains of pollen]]
{{මූලික|pollination}}
The primary purpose of a flower is [[reproduction]]. Since the flowers are the reproductive organs of plant, they mediate the joining of the sperm, contained within pollen, to the ovules - contained in the ovary. Pollination is the movement of pollen from the anthers to the stigma. The joining of the sperm to the ovules is called fertilization. Normally pollen is moved from one plant to another, but many plants are able to self pollinate. The fertilized ovules produce seeds that are the next generation. Sexual reproduction produces genetically unique offspring, allowing for [[adaptation]]. Flowers have specific designs which encourages the transfer of pollen from one plant to another of the same species. Many plants are dependent upon external factors for pollination, including: wind and animals, and especially [[insect]]s. Even large animals such as birds, bats, and [[pygmy possum]]s can be employed. The period of time during which this process can take place (the flower is fully expanded and functional) is called ''anthesis''.
 

සංස්කරණ

1,558

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/385622" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි