"මල්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
පරිවර්තනය
සුළු (පරිවර්තනය)
සුළු (පරිවර්තනය)
* '''ජායාංගය''' මෙය පුෂ්පයක ප්‍රධාන ස්ත්‍රී ලිංගික කොටසයි.මෙයට කලංකය ඩිම්බ බිම්බ කෝෂය අයත්වේ.ඇතැම් පුෂ්පවල එක් ඩිම්බකෝෂයක්ය හා එක් ඩිම්බයක් පමණක් පවතී.තවත් පුෂ්පවල ඩිම්බ කෝෂය තුල ඩිම්බ කිහිපයක් දක්නට ලැබේ. .
 
මලක ව්‍යුහය පොදුවේ ඉහත පරිද් දැක්වුවද එකිනෙකට අසමාන විවිධ වෙනස්කම් මල්තුල දක්නට ලැබේ.මෙම වෙනස්කම් සදහා පරිණාමීය සාධක ප්‍රෙව්ණිගත සාධක පාරිසරික සාධක ආදිය බලපායි.එකම පවුලකට අයත් විශේෂයක වුවද විවිධ වෙනස්කම් දක්නට ලැබේ.
Although the floral structure described above is considered the "typical" structural plan, plant species show a wide variety of modifications from this plan. These modifications have significance in the evolution of flowering plants and are used extensively by botanists to establish relationships among plant species. For example, the two subclasses of flowering plants may be distinguished by the number of floral organs in each whorl: [[dicotyledon]]s typically having 4 or 5 organs (or a multiple of 4 or 5) in each whorl and [[monocotyledon]]s having three or some multiple of three. The number of carpels in a compound pistil may be only two, or otherwise not related to the above generalization for monocots and dicots.
 
බොහෝ පුෂ්පයන්හි ජායාංගි හා පූමාංගි කොටස් දෙකම එකම පුෂ්පයක දක්නට ලැබේ.මෙවැනි පුෂ්ප ද්වීලිංගික පුෂ්ප යනුවෙන් හදුන්වයි.ඇතම් පුෂ්පවල ජායාංගී කොටස හා පූමාංගී කොටස වෙන වෙනම පිහිටා ඇත.මෙවැනි පුෂ්ප එ්ක ලිංගික පුෂ්ප යනුවෙන් හදුන්වයි.පූමංගී කොටස පමණක් ඇති පුෂ්ප පූමංගී පුෂ්ප ලෙසත් ජායාංගී කොටස් පමණක් ඇති පුෂ්ප ජායාංගී පුෂ්ප ලෙසත් හදුන්වයි.මෙවැනි පුෂ්පයන්ට උදාහරණ ලෙස වට්ටක්කා කරවිල වැටකොළු ආදී පුෂ්ප දැක්විය හැකිය.බොහෝවිට මෙම ජායාංගී හා පූමාංගී පුෂ්ප එකම ශාකයක වර්ධනය වෙයි.එවැනි ලක්ෂණ සහිත ශාක ඒකගෘහී ශාක යනුවෙන් හදුන්වයි.එහෙත් තවත් ශාකයන්හි ජායංගී පුෂ්පය එක ශාකයකත් තවත් ශාකයක පූමංගී පුෂ්ප ලෙසත් වෙන වෙනම වර්ධනයවේ.මෙවන් ශාක ද්වීගෘහි ශාක යනුවෙන් හදුන්වයි.
In the majority of species individual flowers have both [[pistil]]s and stamens as described above. These flowers are described by botanists as being ''perfect'', ''bisexual'', or ''[[hermaphrodite]]''. However, in some species of plants the flowers are ''imperfect'' or ''unisexual'': having only either male (stamens) or female (pistil) parts. In the latter case, if an individual plant is either female or male the species is regarded as ''[[Plant sexuality|dioecious]]''. However, where unisexual male and female flowers appear on the same plant, the species is considered ''[[Plant sexuality|monoecious]]''.
 
Additional discussions on floral modifications from the basic plan are presented in the articles on each of the basic parts of the flower. In those species that have more than one flower on an axis—so-called ''composite flowers''—the collection of flowers is termed an ''[[inflorescence]]''; this term can also refer to the specific arrangements of flowers on a stem. In this regard, care must be exercised in considering what a ‘‘flower’’ is. In botanical terminology, a single [[daisy]] or [[sunflower]] for example, is not a flower but a flower ''[[head (botany)|head]]''—an inflorescence composed of numerous tiny flowers (sometimes called florets). Each of these flowers may be anatomically as described above. Many flowers have a symmetry, if the perianth is bisected through the central axis from any point, symmetrical halves are produced—the flower is called regular or actinomorphic, e.g. rose or trillium. When flowers are bisected and produce only one line that produces symmetrical halves the flower is said to be irregular or zygomorphic. e.g. snapdragon or most orchids.

සංස්කරණ

1,558

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/385045" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි