"විකිපීඩියා:ගිණුමක් තනන්නේ ඇයි?" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
No edit summary
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
 
==වාසි
 
==වාසි හා ලාබ ප්‍රයෝජන සවිස්තරව==
 
=== පරිශීලක නාමය===
If you '''[[Special:Userlogin/signup|create an account]]''', you can pick a [[Wikipedia:Username|username]] '''provided it is available and unique.''' Edits you make while logged in will be assigned to that name. That means you will get full credit for your contributions in the page history (when not logged in, the edits are just assigned to your IP address). You can also view all your contributions by clicking the "My contributions" link, which is visible only when you are logged in.
 
You will have your own permanent ''[[Wikipedia:User page|user page]]'' where you can write a bit about yourself. While [[WP:NOT#WEBSPACE|Wikipedia is not a homepage provider]], you can use this to display a few [[free content|free]] pictures, write about your hobbies, etc. Many users use their user page to maintain a list of the articles they are most proud of, or to collect other valuable information from Wikipedia.
 
You will have a permanent ''[[Help:Talk page#User talk pages|user talk page]]'' you can use to communicate with other users. You will be notified whenever someone writes a message on your talk page. If you choose to give an e-mail address, other users will be able to contact you by e-mail. This feature is ''anonymous''; the user who emails you will not know your e-mail address.
 
===කීර්තිය සහ පෞද්ගලිකත්වය===
'''You do not need to reveal your offline identity''', but having an account gives you a fixed Wikipedia identity that other users will recognize. While we welcome anonymous contributions, logging in under a pseudonym lets you build trust and respect through a history of good edits. It is also easier to communicate and collaborate with an editor if we know who you are (at least, who you are on Wikipedia). It is also easier for veteran users to [[Wikipedia: Assume good faith|assume good faith]] from new users who take the effort to create an account (and you may well become a veteran user yourself some day!). You may well be afforded a great deal less leeway if you do not go to the trouble of making up a username.
 
As your reputation builds, it is possible to earn privileges such as [[WP:ROLLBACK|rollback]], [[WP:ADMIN|sysop]], and [[Wikipedia:User access levels|others]]. It is not possible for an anonymous editor to be granted these privileges.
 
'''If you are not logged in, all your edits are publicly associated''' with your IP address at the time of that edit. If you log in, all your edits are publicly associated with your account name, and are internally associated with your IP address. See [[Wikipedia:Privacy policy|Wikipedia's privacy policy]] for more information on this practice.
 
You are actually more anonymous (though more [[pseudonym]]ous) logged in than you are as an "anonymous" editor, owing to the hiding of your IP address. You might want to consider various factors, including privacy and the possibility of offline harassment, when selecting a username.
 
The privacy implications of this vary, depending on the nature of your Internet Service Provider, local laws and regulations, and the nature and quantity of your edits to Wikipedia. Be aware that Wikipedia technologies and policies may change.
 
===සංස්කරණය කිරීමේදී ලැබෙන විශේෂ පහසුකම් ===
Wikipedia provides several features to which only registered users have access:
 
*Registered users can customize their Wikipedia experience through their [[Help:Preferences|preferences]] page, which offers several options (see [[#User preferences|below]]). Even more customization and control is possible for advanced users through [[Wikipedia:WikiProject User scripts|user scripts]]. Both of these features are available only to registered users.
 
*Only registered users can [[Help:Starting a new page|create new pages]].
 
*Only registered [[WP:AUTOCONFIRM|autoconfirmed]] users may [[Special:Upload|upload images]] or [[Wikipedia:How to rename a page|rename]] pages.
 
*An important feature that active contributors often make use of is called the ''[[Help:Watching pages|watchlist]]''. Upon logging in, you'll get a new link (or tab) on each page you view, called "watch". It lets you keep an eye on pages that interest you by saving them in your "watchlist" — your personal list stored on Wikipedia's servers. When you view your watchlist, you'll be able to see which of your "watched" pages have changed recently, along with their [[edit summaries]], and quick links to view the specific changes that have occurred ([[Help:diff|"diff" links]]).
 
*Registered users may also mark their edits as "[[m:Help:Minor_edit|minor]]" (see link for more details).
 
*Now registered users can create print versions of pages through [[PediaPress]] using [[Special:Book]]; see [[Help:Books]] for details.
 
===පරිශීලක අභිරුචි===
As a registered user, you can customize the way MediaWiki behaves in great detail by altering your [[Wikipedia:preferences|Preferences]] at [[special:preferences]]. There you can change the following display settings:
* Under '''skin''': choose between various options as to the appearance of the website.
* Under '''math''': how mathematical formulas are displayed.
* Under '''files''': how large image thumbnails are displayed
 
And various editing preferences:
* How to sign your name
* How large the editing box should be
* How pages should be displayed in recent changes
* and many others.
 
<div align="center" style="background-color:#cee0f2; color: #000; padding: .2em .6em; font-size:larger; border: 1px solid #a3b1bf; margin-bottom:3px;">'''[[විශේෂ:පරිශීලක ප්‍රවිෂ්ටය/signup|දැන් ගිණුමක් තනන්න]]<br /><small>([https://secure.wikimedia.org/wikipedia/si/w/index.php?title=%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82:%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B6%9A_%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%BA&type=signup සුරැකි සේවාදායකය])</small>'''</div>
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/367829" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි