"භූතානය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණය
(සංස්කරණය)
(සංස්කරණය)
|percent_water = <1 (estimate) <!--estimate from satellite image on google maps-->
|population_estimate = 691,141
|population_estimate_year = Julyජූලි 2009
|population_estimate_rank = 163 වැනියා
|population_census = 634,982<ref name="census">{{cite web|url=http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Thailand_15Oct07/docs/Countries_presentations/Bhutan_Results.ppt |title=Population and Housing Census of Bhutan-2005 |format=PPT |publisher=[[UN]] |date= |accessdate=January 5, 2010}}</ref>
|population_density_rank = 154 වැනියා
|GDP_PPP_year = 2009
|GDP_PPP = $3.518 billionබිලියන<ref name=imf2>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/weorept.aspx?sy=2007&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=514&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=55&pr.y=11 |title=Bhutan|publisher=International Monetary Fund|accessdate=2010-04-21}}</ref>
|GDP_PPP_rank =
|GDP_PPP_per_capita = $5,212<ref name=imf2/>
|GDP_PPP_per_capita_rank =
|GDP_nominal = $1.269 billionබිලියන<ref name=imf2/>
|GDP_nominal_year = 2009
|GDP_nominal_per_capita = $1,880<ref name=imf2/>
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/353952" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි