"ආසියාවෙහි ස්වෛරී රාජ්‍ය සහ පරායත්ත භූමිප්‍රදේශ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

| [[File:Flag of the British Indian Ocean Territory.svg|centre|100px|border|link=Union Flag|alt=Flag of the United Kingdom, as used in the British Indian Ocean Territory]]
| [[File:British Indian Ocean Territory in United Kingdom.svg|150px]]
| [[Britishබ්‍රිතාන්‍ය Indianඉන්දියන් Oceanසාගර Territoryප්‍රදේශය]]<ref name="CIA Names"/><ref name="Europa"/>
| [[British Overseas Territories|British overseas territory]]
| {{lang-en|British Indian Ocean Territory}}
| [[File:Flag of Christmas Island.svg|centre|100px|border|link=Flag of Christmas Island|alt=Flag of Christmas Island]]
| [[File:Christmasisland.png|150px]]
| [[Christmasක්‍රිස්මස් Islandදුපත]]<br><br>Territory of Christmas Island<ref name="CIA Names"/>
| [[States and territories of Australia|Territory of Australia]]
| {{lang-en|Christmas Island — Territory of Christmas Island}}
| [[File:Flag of the Cocos (Keeling) Islands.svg|centre|100px|border|link=Flag of the Cocos (Keeling) Islands|alt=Flag of the Cocos (Keeling) Islands]]
| [[File:Keelingislands.png|150px]]
| [[Cocosකොකොස් දුපත්(Keeling) Islands]]<br><br>Territory of the Cocos (Keeling) Islands<ref name="CIA Names"/>
| [[States and territories of Australia|Territory of Australia]]
| {{lang-en|Cocos (Keeling) Islands — Territory of the Cocos (Keeling) Islands}}
| [[File:Flag of Hong Kong.svg|centre|100px|border|link=Flag of Hong Kong|alt=Flag of Hong Kong]]
| [[File:LocationHongKong.png|150px]]
| [[Hongහොං Kongකොං]]<br><br>Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China<ref name="Europa"/>
| [[Special Administrative Region of the People's Republic of China]]
| {{lang-zh|香港 — 中華人民共和國香港特別行政區}}<br><br>{{lang-en|Hong Kong — Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China}}
| [[File:Flag of Macau.svg|centre|100px|border|link=Flag of Macau|alt=Flag of Macau]]
| [[File:LocationMacau.png|150px]]
| [[Macauමැකාවු]] / Macaoමැකාඔ<br><br>Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China<ref>As reflected in the Chinese text of the Macau emblem, the text of the [http://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/leibasica/index_uk.asp Macao Basic Law], and the [http://www.gov.mo/egi/Portal/index.htm Macao Government Website], the full name of the territory is the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China. Although the conventions of "Macao Special Administrative Region", "Macao" and "Macau" can also be used.</ref>
| [[Special Administrative Region of the People's Republic of China]]
| {{lang-zh|澳門 — 中華人民共和國澳門特別行政區}}<br><br>{{lang-pt|Macau — Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China}}

සංස්කරණ

2,108

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/348305" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි