"රුමේනියාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

තොරතුරුකොටුව රට
(තොරතුරුකොටුව රට)
{{Infobox country
 
|conventional_long_name = Romania
[[File:Flag of Romania.svg|thumb|ජාතික කොඩිය]]
|native_name = {{native name|ro|România}}
[[File:EU location ROM.png|thumb|සිතියම]]
|common_name = Romania
[[File:Coat of arms of Romania.svg|thumb|රාජ්‍ය ලාංඡනය]]
|image_flag = Flag of Romania.svg
{|
|image_coat = Coat of arms of Romania.svg
|'''ජාතික ගීය'''
|image_map = EU-Romania.svg
|Deşteaptă-te, române! අවදිවනු රොමෙනියානුවනි
|map_caption = {{map caption |location_color=dark green |region=Europe |region_color=dark grey |subregion=the [[European Union]] |subregion_color=green |legend=EU-Romania.svg}}
|-
|national_anthem = ''[[Deșteaptă-te, române!]]''<br/>(''අවදිවනු, රොමෙනියානුවනි !'')<br/>
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''
<br/><center>[[File:Desteapta-te, romane!.ogg]]</center>
|-
|official_languages = [[රොමෙනියන් භාෂාව|රොමෙනියන්]]<ref>{{cite web|url=http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=1#t1c0s0a13 |title=Constitution of Romania |publisher=Cdep.ro |accessdate=2 October 2013}}</ref>
|colspan="2" |
|ethnic_groups =
|-
{{unbulleted list
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
| 64.3 % [[රොමෙනියානු]]
|බුකාරෙස්ට්
| 24.7% [[w:en:Romani people in Romania|රෝම]]
|-
| 8.6% [[W:en:Hungarians in Romania|හංගේරියානු]]
|
| 1.3% [[w:en:Ukrainians of Romania|යුක්රේනියානු]]
|උතුරු අක්ෂාංශ 44 25' නැගෙනහිර දේෂාංශ 26 06'
| 0.5% [[W:en:Germans of Romania|ජර්මානු]]
|-
| 0.6% [[w:en:Minorities of Romania|අනෙකුත් සුලු ජාතීන්]]
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
}}
|රොමෙනියන්
|ethnic_groups_year = 2011<ref name="CensusRef">{{cite web |url=
|-
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf|title=Romanian 2011 census (final results) |publisher=INSSE |accessdate=28 August 2012|language=ro}}</ref>
|'''ජන වර්ග'''
|89.5%demonym = [[රොමෙනියානුවෝ|රොමෙනියානු, 6.6% ‍හංගේරියානු, 2.5% රෝම, 1.4% වෙනත්]]
|government_type = ඒකීය අර්ධ-ජනාධිපති සමූහාණ්ඩුව
|-
|capital = [[බුකාරෙස්ට්]]
|'''රාජ්‍ය'''
|latd=44 |latm=25 |latNS=N |longd=26 |longm=06 |longEW=E
|ඒකීය අර්ධ-ජනාධිපති සමූහාණ්ඩුව
|largest_city = capital
|-
|leader_title1 = [[w:en:President of Romania|ජනාධිපති]]
|'''ජනාධිපති'''
|leader_name1 = [[w:en:Klaus Iohannis|ක්ලාවුස් යෝහැනිස්]]
|Klaus Johannis
|leader_title2 = [[w:en:Prime Minister of Romania|අගමැති]]
|-
|leader_name2 = [[වික්ටර් පොන්ටා]]
|'''අගමැති'''
|legislature = [[w:en:Parliament of Romania|පාර්ලිමේන්තුව]]
|Victor Ponta
|upper_house = [[w:en:Senate of Romania|සෙනෙට්]]
|-
|lower_house = [[w:en:Chamber of Deputies (Romania)|Chamber of Deputies]]
|'''සැකැස්ම'''
|area_rank = 83rd
|-
|area_magnitude = 1_E+11
|'''රාජ්‍ය පිළිගැනීම - නිදහස බටොමන් අධිරාජ්‍ය සිට'''
|area_km2 = 238,391
|ජුලි 13, 1878
|area_sq_mi = 92,043 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|-
|percent_water = 3
|'''යුරෝපානු රාජ්‍යයට පැමිණීම'''
|population_estimate = 19,942,642<ref name="insse.ro">http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/populatie/PopRez2014r.pdf</ref>
|ජනවාරි 1, 2007
|population_estimate_year = 2014
|-
|population_estimate_rank= 58th
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;වර්ග ප්‍රමාණය'''
|population_census = 20,121,641<ref name="CensusRef"/>
|-
|population_census_year = 2011
|'''එකතුව'''
|population_census_rank = 58th
|වර්ග කිලෝමීටර 238 391(108) වර්ග සැතපුම් 92 043
|population_density_km2 = 84.4
|-
|population_density_sq_mi = 218.6 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|'''ජලය (%)'''
|population_density_rank = 118වන
|3
|GDP_PPP_year = 2015
|-
|GDP_PPP = $403.579 බිලියන ([[w:en:List of countries by GDP (PPP)|46වන]])<ref>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?sy=2005&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=42&pr1.y=1&c=968&s=PPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a= |title=GDP, PPP (current international $) &#124; Data &#124; Table |publisher=World Bank |accessdate=8 February 2015}}</ref>
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ජනගහනය'''
|GDP_PPP_rank =
|-
|GDP_PPP_per_capita = $20,355 ([[w:en:List of countries by GDP (PPP) per capita|61වන]])<ref>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?sy=2005&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=42&pr1.y=1&c=968&s=PPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=|title=GDP per capita, PPP (current international $) &#124; Data &#124; Table |publisher=World Bank |accessdate=8 February 2015}}</ref>
|'''ජුලි 2009 තක්සේරුව '''
|GDP_PPP_per_capita_rank =
|22 215 421
|GDP_nominal_year = 2015
|-
|GDP_nominal = $215.302 බිලියන <ref>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=72&pr.y=10&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=968&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a= |title=GPD, current prices ($) |date=2015}}</ref>
|'''2002 ජන සංගණනය '''
|GDP_nominal_rank = 51වන
|21 680 974
|GDP_nominal_per_capita = $10,859 <ref>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=72&pr.y=10&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=968&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a= |title=GPD per capita, current prices ($) |date=2015}}</ref>
|-
|GDP_nominal_per_capita_rank = 72වන
|'''ඝනත්වය'''
|Gini_year = 2013
|වර්ග කිලෝමීටර 90 වර්ග සැතපුම් 233
|Gini_change = steady<!--increase/decrease/steady-->
|-
|Gini = 34 <!--number only-->
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය'''
|Gini_ref =<ref name=eurogini>{{cite web|title=Gini coefficient of equivalised disposable income (source: SILC)|url=http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12|publisher=Eurostat Data Explorer|accessdate=8 February 2015}}</ref>
|2008 තක්සේරුව
|Gini_rank =
|-
|HDI_year = 2013<!-- Please use the year to which the data refers, not the publication year-->
|'''එකතුව'''
|HDI_change = increase <!--increase/decrease/steady-->
|ඩොලර් බිලියන 270.772
|HDI = 0.785 <!--number only-->
|-
|HDI_ref = <ref name="HDI">{{cite web |url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf |title=2014 Human Development Report Summary |date=2014 |accessdate=27 July 2014 |publisher=United Nations Development Programme | pages=21–25}}</ref>
|'''සාමාන්‍ය'''
|HDI_rank = 54වන
|ඩොලර් 12 600
|sovereignty_type = [[රුමේනියාවේ ඉතිහාසය|Formation]]
|-
|established_event1 = [[w:en:Wallachia|Principality of Wallachia]]
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය (සාමාන්‍ය)'''
|established_date1 = 1330
|2008 තක්සේරුව
|established_event2 = [[w:en:Principality of Moldavia]]
|-
|established_date2 = 1346
|'''එකතුව'''
|established_event3 = [[w:en:Principality of Transylvania (1570–1711)|Principality of Transylvania]]
|ඩොලර් බිලියන 200.074
|established_date3 = 1570
|-
|established_event4 = [[w:en:United Principalities]]<sup>a</sup>
|'''සාමාන්‍ය'''
|established_date4 = 24 January 1859
|ඩොලර් 9 310
|established_event5 = [[Romanian War of Independence|Independence]] from<br/>the [[Ottoman Empire]]
|-
|established_date5 = 1877{{\}}1878<sup>b</sup>
|'''ගිනි (2005)'''
|established_event6 = [[Kingdom of Romania]]
|31 (පහළ)
|established_date6 = 14 March 1881
|-
|established_event7 = [[Union of Transylvania with Romania|Great Union]]<sup>c</sup>
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය HDI (2009)'''
|established_date7 = 1 December 1918
|0.837 (ඉහළ)
|established_event8 = Proclamation of the [[Socialist Republic of Romania#Romanian People.27s Republic|Romanian People's Republic]]
|-
|established_date8 = 30 December 1947
|'''මුදල්'''
|established_event9 = [[රුමේනියානු විප්ලවය]]
|ලියු (L) (RON)
|established_date9 = 16–27 December 1989
|-
|established_event10 = [[w:en:Constitution of Romania|වත්මන් ජනරජය]]
|'''මං තීරුව'''
|established_date10 = 21 නොවැම්බර් 1991
|දකුණ
|established_event11 = [[2007 enlargement of the European Union|Accession]] to the [[European Union]]
|-
|established_date11 = 1 January 2007
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|currency = [[Romanian Leu]]
|.ro
|currency_code = RON
|-
|time_zone = [[Eastern European Time|EET]]
|'''දුරකථන සංකේත'''
|utc_offset = +2
|40
|time_zone_DST = [[Eastern European Summer Time|EEST]]
|}
|utc_offset_DST = +3
|drives_on = right
|calling_code = [[Telephone numbers in Romania|+40]]
| iso3166code = RO
|cctld = [[.ro]]<sup>d</sup>
|footnote_a = The double election of [[Alexandru Ioan Cuza]] in [[Moldavia]] and [[Wallachia]] (respectively, 5 and 24 January 1859).
|footnote_b = Independence proclaimed on 9 May 1877, internationally recognised in 1878.
|footnote_c = The union of Romania with [[Bessarabia]], [[Bukovina]] and [[Transylvania]] in 1918.
|footnote_d = Also [[.eu]], shared with other [[European Union]] member states.
|patron_saint = [[Andrew the Apostle|Saint Andrew]]
}}
 
රොමෙනියාව ගිණිකොණින් මධ්‍යම යුරෝපය ද, උතුරින් බෝල්කන් අර්ධද්වීපය, ඇතුලත හා පිටත කාර්පේතියන් ආරුන්තුව හා කළු මුහුදට මායිම්ව පිහිටා ඇත. ඩැනියුබ් ඩෙල්ටාව මුළුමනින්ම එම ප්‍රදේශය තුල පිහිටා ඇත. වශයෙන් එහි ප්‍රදේශිය තුලම පිහිටා ඇත. රොමෙනියාව, හංගේරියාව හා සර්බියාවට බටහිරින් ද, යුක්රේනය හා මොලඩොවා සමුහාණ්ඩුවට ඊසාන දෙසින් හා බල්ගේරියාවට දකුණින්ද මායිම්ව ඇත. රොමෙනියාව ස්වකීය සංගමයක් ලෙස නැගී ආ අතර 1859 අලෙක්සැන්ඩර් ජෝන් කුඩා කුමාරයා යටතේ පැවැති මොල්ඩාවියා හා වොලඩියාහි ප්‍රතිපත්ති යටතේ විය. එය 1878 වර්ෂයේ දී ඔටෝමන් අධිරාජ්‍යයෙන් නිදහස ලබා ගත්තේය. 1 වන ලෝක යුද්ධයේ අවසා‍නයේ ට්‍රැන්සල්වේනියා, බ්‍රතොපීනා හා බෙස‍රාබියා රොමෙනියා රාජධානිය සමඟ එක් විය. 2 වන ලෝක යුද්ධයේ අවසානයේ එහි ප්‍රදේශයන්හි කොටසක් රුසියානුවන් විසින් අත්කරගත් අතර, රොමෙනියාව සමාජවාදී සමුහාණ්ඩුවක් වු අතර, වෝසෝ පනතේ සාමාජිකයෙක් ද විය. 1989 අයන් කර්ටන් බිඳ වැටීමත් සමඟ රොමෙනියාව දේශපාලන හා ආර්ථික සංශෝධන අරඹන ලදි. දශකයක පමණ කාලයක් පැවැති විප්ලවයෙන් පසු එරට ආර්ථික සංශෝධනය වන 2005 පහල බදු අගයයන් හා 2007 ජනවාරි 01 දා යුරෝපානු සංගමයට එකතු විය. යුරෝපානු සංගමයේ පහලම ආදායම ලබන රටක් වන ‍‍රොමෙනියාව නව ‍සංශෝධනය සමඟ වර්ධනය වේගය වැඩි කර ගත්හ. එය වර්තමානයේ ඉහල මධ්‍යම ආර්ථිකයක් ඇති රටක් වන අතර, මානව වර්ධනය අතින් ද ඉහල තැනක් ගනී. එහි 9 වන විශාලතම ප්‍රදේශය හා 7 වන විශාලතම ජනගහනය (මිලියන 21.5) ක් යුරෝපානු සංගමයේ සාමාජික රටවල් අතර ඇත. අගනුවර හා විශාලතම නගරය වන්නේ බුකාරෙස්ට්ය. එය යුරෝපානු සංගමයේ 6 වන විශාලතම නගරය වන අතර 2007 වන විට ජනගහනය මිලියන 1.9 කි. යුරෝපානු සංස්කෘතික අගනුවර ලෙස ට්‍රැන්සල්වේනියානි නගරයක් වන සිබියු තෝරාගන්නා ලදි. 2004 මාර්තු 29 දා රොමෙනියාව නේටෝ හා සම්බන්ධ වු අතර ලැයින් සංගමයේ ද සාමාජිකයෙක් වුහ. ඒ සමඟම ෆ්‍රැන්කොෆෝනියා, OSCE එක්සත් ජාතීන්ගේ හා සහායක සාමාජිකයෙක් වශයෙන් CPLP හි සිටී. රොමෙනියාව අර්ධ ජනාධිපති එක්සත් රාජ්‍යයකි.

සංස්කරණ

3,044

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/347407" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි