"පරිශීලක සාකච්ඡාව:බිඟුවා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{multicol-end}}
}}
 
== [[විකිපීඩියා:තෝරාගත් ලිපි/වත්මන්]] අපිළිවෙලයි! ==
 
[[විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:තෝරාගත් ලිපි/වත්මන්]] හී අන්තර්ගතය [[විකිපීඩියා:තෝරාගත් ලිපි/වත්මන්]]හී යොදන්න පුලුවන්ද, මොකද ඒක අපිළිවෙලයි. වචනෙයි රූපෙයි විතරයි තියෙන්නේ, පාද තලයත් නැහැ. ස්තුතියි! [[User:පසිඳු කාවින්ද|'''<font color="#9696A0">ප<font color="#0A0096">සිඳු</font></font>''']] <sup>( [[User_Talk:පසිඳු කාවින්ද|'''<font color="#339966">සාකච්ඡාව</font>''']] / [[Special:Emailuser/පසිඳු කාවින්ද|<font color="#CC0099"> @</font>]] )</sup> 13:33, 6 මැයි 2012 (යූටීසී)
::මේ වගේ වැඩ පොදු තැනක සංවාදයට ලක් කරලා පරිපාලක මහතෙකුට දැනුම් දෙන්න. --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 03:18, 8 මැයි 2012 (යූටීසී)
 
== ඔබේ සහයෝගය අවශ්‍යයි! ==
 
https://translations.launchpad.net/ubuntu
https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92_%E0%B6%B7%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80
https://launchpad.net/~pkavinda ස්තුතියි! [[User:පසිඳු කාවින්ද|'''<font color="#9696A0">ප<font color="#0A0096">සිඳු</font></font>''']] <sup>( [[User_Talk:පසිඳු කාවින්ද|'''<font color="#339966">සාකච්ඡාව</font>''']] / [[Special:Emailuser/පසිඳු කාවින්ද|<font color="#CC0099"> @</font>]] )</sup> 02:02, 19 මැයි 2012 (යූටීසී)
 
== Desysop and tracking scripts ==
 
Hi. In my role as steward, I have proceeded to the emergency removal of your +sysop flags on siwiki, siwiktionary and siwikibooks pending discussion with you about the matter which I'll address in a moment. I would ask you to reply here and we can keep all discussion here in this section. You appear to have added an obfuscated javascript to common.js on siwiki, siwikibooks and siwiktionary, which pointed to sett-decoder.appspot.com and loaded google analytics. It is my understanding that in this way, all of our users' were tracked by said google analytics in an egregious violation of the privacy policy. Please explain your actions. <i><b>[[User:Snowolf|<font color = "darkmagenta">Snowolf</font>]] <sup><small>[[m:User:Snowolf|<font color = "darkmagenta">How can I help?</font>]]</small></sup></b></i> 20:21, 26 මැයි 2012 (යූටීසී)
:Hi, This was not to be developed to tracing anyone. Original Issue is for Sinhala Language it can not be read & write Sinhala Unicode characters without installing Sinhala Unicode. Whenever new reader comes to a Sinhala Wikipedia he Only see that some boxes nor more a single word. This happens frequently. The reason is that system which they are using not installed Sinhala Unicode. So a Developer [http://settdeco.bhasha.lk/license.html bhasha] has developed a JavaScript which can be done on-fly. if the system is not installed Sinhala Unicode, this script will automatically do the job. In that script it was included this Google analytic section & I got informed by another Wikipedian about that. I have informed this to the Developer & he is agreed to remove that tracing. He is working on that. I think you can understand what I have done. Thank you. --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 03:07, 27 මැයි 2012 (යූටීසී)
::That doesn't address why you obfuscated the code in the common.js <i><b>[[User:Snowolf|<font color = "darkmagenta">Snowolf</font>]] <sup><small>[[m:User:Snowolf|<font color = "darkmagenta">How can I help?</font>]]</small></sup></b></i> 03:11, 27 මැයි 2012 (යූටීසී)
:::That Script needs to run every time for all users. Where do you think it can be keep? --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 03:13, 27 මැයි 2012 (යූටීසී)
::::Why is it needed for ''all'' users? How about just keeping the link in the sitenotice to the page containing information about fixing the problem? Was there even consensus for such a change? [[User:Hazard-SJ|Hazard-SJ]] ([[User talk:Hazard-SJ|talk]]) 03:18, 27 මැයි 2012 (යූටීසී)
:::::that Script needs to run machine which are not installed Sinhala Unicode. SO it needs to check. Yes I agree that tracking is wrong. --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 03:24, 27 මැයි 2012 (යූටීසී)
::::::I'm asking why you felt the need to obfuscate the javascript. <i><b>[[User:Snowolf|<font color = "darkmagenta">Snowolf</font>]] <sup><small>[[m:User:Snowolf|<font color = "darkmagenta">How can I help?</font>]]</small></sup></b></i> 03:25, 27 මැයි 2012 (යූටීසී)
:::::::I'm Sorry! Without modifying commons.js how it can be get effects for all users? just like [[උදවු:මූලිකාදර්ශය]]. This script need to keep in Server. Then it not need to modify commons.js please explain what is the question? --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 03:32, 27 මැයි 2012 (යූටීසී)
The question is, why did you [[w:en:Obfuscation (software)|obfuscate]] the code for the wikis (and inserted it without letting the community know and even without edit summary and code comment telling what it does?). Furthermore I've spent some time analyzing the scripts yesterday and found that you are not only using a custom script to import the script to the projects ([//toolserver.org/~hoo/tmp/siwikt_malicious.js siwikt], [//toolserver.org/~hoo/tmp/siwiki_malicious.js siwiki]), but also imported a script (https://sett-decoder.appspot.com/settdeco.js) which is customized for use on Wikimedia projects (eg. it checks ''document.location.hostname == "si.wiktionary.org" || document.location.hostname == "si.wikibooks.org" || document.location.hostname == "si.wikipedia.org"'') but loads google analytics. Could you please explain why you did all the things mentioned in my post (especially why a custom script for Wikimedia which explicit loads google analytics) and why you didn't ask for a valid free license to use only the actual decoder part of those scripts directly on the Wikis? - [[User:Hoo man|Hoo man]] ([[User talk:Hoo man|talk]]) 09:37, 27 මැයි 2012 (යූටීසී)
:Actually I'm not the one who created this script. This is a script I have got from [http://settdeco.bhasha.lk] to use for our task, it was already obfuscated. I can ask for a free license for wikimedia Projects. So I'm not the one who obfuscate this. Did I answer you? --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 08:28, 28 මැයි 2012 (යූටීසී)
::No, there are still open questions, the script you used was especially customized for use on the Wikimedia sites, and it's different from the one given on the site, please explain how exactly you got hold of that script. In case you didn't knew what it did, why did you just use it? With your previous JavaScript experience, you should have seen that it's obfuscated... there are users like me available on meta who can help local communities with such things, so you could have asked, if you haven't been sure. But activating a script for ALL users without knowing what it does is a high risk, there are many ways in which that could be abused. Maybe you could tell the full story of how the scripts made their way into the wikis, so that we don't need to ask so many further questions, cheers [[User:Hoo man|Hoo man]] ([[User talk:Hoo man|talk]]) 14:19, 28 මැයි 2012 (යූටීසී)
:::OK. Now Story Comes. I think you are full aware of the Issue. the Issue was we can't see the Content without having Sinhala Unicode. So the solution was developed by http://settdeco.bhasha.lk/. Then I have ask them to give their solution to apply for Sinhala Wikipedia. Since that is a commercial it needs to have a valid/free license. So they have customized their scripts for siwiki, siwikibooks and siwiktionary separately. I have used those scripts as a solution for our Issue. That is all. Yes I have noticed that script was obfuscated & I have done an investigation on that. I noticed that Google analytic sections as well. I have question about that from them & they said the need to track about their script usage. So I though it was not a problem & seems that is wrong. Then later time some wiki-Admin has removed the code. Then I have asked http://settdeco.bhasha.lk/ to give me a solution without this Google Analytic & with Free licensee. Now they concerning about that. --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 03:54, 29 මැයි 2012 (යූටීසී)
 
As for the fonts, I've proposed a proper solution on [[විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (technical)#Sinhala fonts]], please give a look (and sorry for writing in English). Thanks, [[User:Nemo bis|Nemo bis]] ([[User talk:Nemo bis|talk]]) 20:45, 12 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)
 
== Allegation against [[පරිශීලක :බිඟුවා]] ==
 
Please investigate the allegation against [[පරිශීලක :බිඟුවා]] fast as possible and take necessary action. If he is innocent release him and restore his rights & position. If he had spied on Wikipedia community and you all think it is a punishable offence, take suitable punitive action. I personally do not like "Stalemate" situations. --- [[User:ශ්වෙත|ශ්වෙත]] ([[User talk:ශ්වෙත|talk]]) 01:47, 30 මැයි 2012 (යූටීසී)
 
:Dear [[User:ශ්වෙත|ශ්වෙත]],
: Its good if we can clarify this. But unfortunately I am not technically sound on matters related to this.
: About sinhala unicode, I know that [http://www.locallanguages.lk/OS_Support Official Site to support unicode for local langages of Sri Lanka] is giving solutions for people using OS that does not support Sinhala partially of fully.
: Hope technically sound guys will give their inputs.
: [[User:Singhalawap|Singhalawap]] ([[User talk:Singhalawap|talk]]) 05:05, 30 මැයි 2012 (යූටීසී)
:::I am also ignorant about these IT matters. However according to my understanding, [[පරිශීලක :බිඟුවා]] had used his IT knowledge & skills and powers as an Administrator had done some changes which he claims "will assist all Sinhala Wikipedians to write in Sinhala". I am not aware of such a necessity or such an inclusion in Sinhala Wikipedia. I beleive not only me none of us in Sinhala Wikipedia were notified about such an "assistance". Now, if we disregard that issue, what stewards say, according to what I understand, is that through this "code", [[පරිශීලක :බිඟුවා]] could gather information about usage by all Wikipedians and thus he could spy on us. They say this is irregular. As you say, for Sinhala Unicode there is official assistance and I do not know why [[පරිශීලක :බිඟුවා]] sought third party assistance to "assist all of us" "without our knowledge". ---[[User:ශ්වෙත|ශ්වෙත]] ([[User talk:ශ්වෙත|talk]]) 05:54, 30 මැයි 2012 (යූටීසී)
::::Guys, you can continue discussion here, But I would like to add a word as well. So you guys will not have any Unicode Issues means that read & write Sinhala letters in this Wikipedia since you already installed it. But new comer comes, most of them just come to si.wiki & only noticed that check boxes since they don't have installed Sinhala Unicode. Yes There is a notice for installation. Do you think how many of them want to do an installation to see the content of a web page. Instead of installing what they do is just move a web page which can be read. Even if want to do a request like "pls do something to make this page read" how they will find a page with these check boxes. if you want to have an experience please uninstall you Sinhala Unicode package from your machine & think as a new comer. This is not assist for you all guys. But it needs to check your machine has installed Unicode already. It has already implemented a tool to write in Sinhala see this [[උදවු:මූලිකාදර්ශය]]. This is to read the pages. Nothing else. That is Only thing I was trying to do. So it is up to you. Bye. --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 08:36, 30 මැයි 2012 (යූටීසී)
:If you administer Saline to save a patient, you must make sure that it is free of fungus, bacteria or virus. Otherwise it will make more harm to the patient and may loose life. Here also, it is the same.---[[User:ශ්වෙත|ශ්වෙත]] ([[User talk:ශ්වෙත|talk]]) 09:58, 30 මැයි 2012 (යූටීසී)
::ශ්වෙත, Can you explain a bit of your words? --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 13:36, 30 මැයි 2012 (යූටීසී)
::::I was just drawing a parallel or was quoting an analogy. You must be aware certain templates or articles are prevented from editing by anonymous editors or by editors who are not administrators. That is because they are used in lot of places and if a wrong code is placed it will upset the whole system. Hence Wikipedia had made its own rules to prevent such catastrophes. Any system is having such self-defensive rules. Even the human body is having such system called immune system. To stregthen this system in case of a huge attack by bacterial or virul agents, a physician administers drugs. Saline Solution is one such. However, if the Saline Solution itself is impure and consists of bacteria, virus or fungus it will do more harm to patient than good. In Wikipedia we have immunity system. Administrators help this immunity system. As you claim you have introduced this "code" to help the system. But, the stewards claim that your code had introduced certain abilities to monitor activities of users. This will breach the immunity of users within wikipedia and can lead to ultimate demise of the system. As a physician should be careful about the "quality" of Saline, you too should have taken more care about suitability of your "code" and possible harmful effects. When the patient's case is aggravated, a physician can claim that he did the routine thing of administering Saline. You too tell similarly you just tried to help the users. However, we expect much more responsible behavior. That is what I wanted to say. Thanks. ---[[User:ශ්වෙත|ශ්වෙත]] ([[User talk:ශ්වෙත|talk]]) 14:58, 30 මැයි 2012 (යූටීසී)
:I have emailed the stewards mailing list asking for more input on how to proceed, I will keep you guys up to date as soon as I can. <i><b>[[User:Snowolf|<font color = "darkmagenta">Snowolf</font>]] <sup><small>[[m:User:Snowolf|<font color = "darkmagenta">How can I help?</font>]]</small></sup></b></i> 21:32, 30 මැයි 2012 (යූටීසී)
::Any updates? --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 03:30, 4 ජූලි 2012 (යූටීසී)
:::What update were you seeking? [[User:Billinghurst|Billinghurst]] ([[User talk:Billinghurst|talk]]) 16:10, 4 ජූලි 2012 (යූටීසී)
: Dear [[User:Snowolf|Snowolf]]
: Can you please inform us on the progress of this issue and the final decision (if any) ?
: Thank you [[User:Singhalawap|Singhalawap]] ([[User talk:Singhalawap|talk]]) 06:26, 9 ජූලි 2012 (යූටීසී)
::I apologize for the lenghty delay in answering this query. I was away all summer and under the impression that the matter was being handled by my colleagues. I am truly sorry for this misunderstanding and the lenghtiness it has taken for a fully reply to reach you. That is indeed not acceptable and not reflective of the importance and weight of the matter. At the time, I raised the issue on the steward mailing list, asking for input into how to proceed. The stewards do not feel it is appropriate to return the sysop userright to you, given the privacy violations at the heart of the matter. Regards, <i><b>[[User:Snowolf|<font color = "darkmagenta">Snowolf</font>]] <sup><small>[[m:User:Snowolf|<font color = "darkmagenta">How can I help?</font>]]</small></sup></b></i> 06:40, 28 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)
 
== භූ කාරක තැටි ==
 
භූ කාරක තැටි නමින් ලිපියක් සිංහල විකිපිඩියාවේ තිබිණි. ඒ ලිපියට යමක් එකතු කිරීමට තරම් මා දැනුවත් නිසා එහි මා දන්නා දේ ලිවීමි. අද බලන විට රතු පැහැයෙන් ''පරස්පර විරෝධී අතරමැදි සංස්කරණ හේතුවෙන් මෙම සංස්කරණය අහෝසි කල නොහැක.'' ලෙස ලියා ඇත. මීට හේතුව කුමක්ද? මා ලියු දේ වැරදි නැත. අනෙක පිංතුර ඇඩ් කරන්නට මා දැන සිටියා නම් තවත් දේ ලියන්නට තිබිණි. කරුණාකර ඉඩ ලද විටෙක මා දැනුවත් කරන්න. මාගේ අදහස වන්නේ තවත් ලිපි කිහිපයක් සංස්කරණයට දායක වීමය. ඉතිං මා වැරද්දක් කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වීම වටි.
 
== භූ කාරක තැටි ==
 
භූ කාරක තැටි නමින් ලිපියක් සිංහල විකිපිඩියාවේ තිබිණි. ඒ ලිපියට යමක් එකතු කිරීමට තරම් මා දැනුවත් නිසා එහි මා දන්නා දේ ලිවීමි. අද බලන විට රතු පැහැයෙන් ''පරස්පර විරෝධී අතරමැදි සංස්කරණ හේතුවෙන් මෙම සංස්කරණය අහෝසි කල නොහැක.'' ලෙස ලියා ඇත. මීට හේතුව කුමක්ද? මා ලියු දේ වැරදි නැත. අනෙක පිංතුර ඇඩ් කරන්නට මා දැන සිටියා නම් තවත් දේ ලියන්නට තිබිණි. කරුණාකර ඉඩ ලද විටෙක මා දැනුවත් කරන්න. මාගේ අදහස වන්නේ තවත් ලිපි කිහිපයක් සංස්කරණයට දායක වීමය. ඉතිං මා වැරද්දක් කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වීම වටි.
 
== භූ කාරක තැටි ==
 
භූ කාරක තැටි නමින් ලිපියක් සිංහල විකිපිඩියාවේ තිබිණි. ඒ ලිපියට යමක් එකතු කිරීමට තරම් මා දැනුවත් නිසා එහි මා දන්නා දේ ලිවීමි. අද බලන විට රතු පැහැයෙන් ''පරස්පර විරෝධී අතරමැදි සංස්කරණ හේතුවෙන් මෙම සංස්කරණය අහෝසි කල නොහැක.'' ලෙස ලියා ඇත. මීට හේතුව කුමක්ද? මා ලියු දේ වැරදි නැත. අනෙක පිංතුර ඇඩ් කරන්නට මා දැන සිටියා නම් තවත් දේ ලියන්නට තිබිණි. කරුණාකර ඉඩ ලද විටෙක මා දැනුවත් කරන්න. මාගේ අදහස වන්නේ තවත් ලිපි කිහිපයක් සංස්කරණයට දායක වීමය. ඉතිං මා වැරද්දක් කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වීම වටි.
{{Unsigned|123.231.48.160}}
 
::මෙය සිදුවීමට හේතු කිහිපයක් තිබිය හැක. ඔබ විසින් අවසාන අනුවාදය සංස්කරණය නොකර අතරමැද එකක් සංස්කරණය කිරීම ආසන්නතම හේතුව විය හැක. නැවත් උත්සාහයක යෙදෙන්න. සමහරවිට තවත් අයෙක් ඔබ හා සමගාමීව සංකරණය කලා විය හැකිය. පින්තූර එක් කිරීමට ඔබට ලියාපදිංචි විය යුතු වෙයි. --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 03:25, 4 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)
 
::: '''පරස්පර විරෝධී අතරමැදි සංස්කරණ''' යන්නෙන් තාක්‍ෂණික දොසක් මිස ඔබ වරදක් කල බව අදහස් නොවේ. [[පරිශීලක:බිඟුවා]] කිවූ පරිදි නැවත උත්සාහ කරන්න. ජය [[User:Singhalawap|Singhalawap]] ([[User talk:Singhalawap|talk]]) 15:02, 4 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)
 
== [[මුල් පිටුව]] ==
 
[http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A_%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80&oldid=187336 මේක] පොඩ්ඩක් බලන්න. හොදයි කියල හිතෙනවනම් දාන්න. [[User:පසිඳු කාවින්ද|'''<font color="#9696A0">පසිඳු <font color="#0A0096">කාවින්ද</font></font>''']] <sup>([[Special:EmailUser/පසිඳු කාවින්ද|✉]] • [[Special:Contributions/පසිඳු කාවින්ද|✐]] • [[User_talk:පසිඳු කාවින්ද|✍]])</sup> 10:18, 7 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)
:දැන් මට ඒක කරන්න බෑ. බලතල නෑ. --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 11:45, 10 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)
==[[:ප්‍රවර්ග:අගනගර]] [[විකිපීඩියා:ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමානය|ඉක්මන් මකාදැමුම]] සඳහා නම් කිරීම ==
[[Image:Ambox warning pn.svg|48px|left|alt=|link=]]
{{Quote box|quote=<p>If this is the first article that you have created, you may want to read [[WP:Your first article|the guide to writing your first article]].</p><p>You may want to consider using the [[Wikipedia:Article wizard|Article Wizard]] to help you create articles.</p>|width=20%|align=right}}
A tag has been placed on [[:ප්‍රවර්ග:අගනගර]] requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under [[WP:CSD#A3|section A3 of the criteria for speedy deletion]], because it is an article with no content whatsoever, or whose contents consist only of external links, a "See also" section, book references, category tags, template tags, interwiki links, a rephrasing of the title, or an attempt to contact the subject of the article. Please see [[Wikipedia:Stub#Essential information about stubs|Wikipedia:Stub]] for our minimum information standards for short articles. Also please note that articles must be on [[Wikipedia:Notability|notable]] subjects and should provide references to [[Wikipedia:Reliable sources|reliable sources]] that [[Wikipedia:Verifiability|verify]] their content.
 
If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{tlc|hang on}} to '''the top of [[:ප්‍රවර්ග:අගනගර|the page that has been nominated for deletion]]''' (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on '''[[සාකච්ඡාව:ප්‍රවර්ග:අගනගර|the talk page]]''' explaining your position, but be aware that once tagged for ''speedy'' deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact [[:Category:Wikipedia administrators who will provide copies of deleted articles|one of these administrators]] to request that the administrator [[Wikipedia:Userfication#Userfication_of_deleted_content|userfy]] the page or email a copy to you. <!-- Template:Db-nocontent-notice --> <!-- Template:Db-csd-notice-custom --> [[පරිශීලක:තඹරු විජේසේකර|<span style="color:GREEN;"><b>තඹරු විජේසේකර</b></span>]]&nbsp;[[User talk:තඹරු විජේසේකර|<sup><span style="color:BLUE;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 18:19, 30 ජූනි 2013 (යූටීසී)
 
== ඔබගේ උදව් අවශ්‍යයි ==
 
https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92_%E0%B6%B7%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80
 
== Google finally supports the sinhali langauge, so GoogleTrans gadget can be activated ==
 
Hi there,
 
Thanks for putting up the GoogleTrans gadget 4 years ago. It couldn't be used by the sinhali wiki then because sinhali wasn't translateable by Google.
 
Fortunately, this has changed since December 2014. I have a version of GoogleTrans, that does translate sinhali with english and other languages. If you change your gadget code to
 
importScript("User:Endo999/GoogleTrans.js");
 
instead of
 
importScript("en:User:Endo999/GoogleTrans.js");
 
then the gadget should start working on the siwiki.
 
The current reference to the English version of the gadget doesn't work. You need to use importScript() for files within your wiki, it seems to me.
 
There are some current minor changes I will need to make in the future, such as converting over soon to be deprecated javascript calls to the object orientated MW object. If you reference the javascript file in my siwiki user space then I will be able to make these changes without bothering any body.
 
[[User:Endo999|Endo999]] ([[User talk:Endo999|talk]]) 06:37, 29 දෙසැම්බර් 2014 (යූටීසී)

සංස්කරණ

15,134

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/337276" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි