"වසර ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණය
(නව ලිපිය)
 
(සංස්කරණය)
 
:[[ක්‍රිපූ 81 |81]] - [[ක්‍රිපූ 82 |82]] - [[ක්‍රිපූ 83 |83]] - [[ක්‍රිපූ 84 |84]] - [[ක්‍රිපූ 85 |85]] - [[ක්‍රිපූ 86 |86]] - [[ක්‍රිපූ 87 |87]] - [[ක්‍රිපූ 88 |88]] - [[ක්‍රිපූ 89 |89]] - [[ක්‍රිපූ 90 |90]]
:[[ක්‍රිපූ 91 |91]] - [[ක්‍රිපූ 92 |92]] - [[ක්‍රිපූ 93 |93]] - [[ක්‍රිපූ 94 |94]] - [[ක්‍රිපූ 95 |95]] - [[ක්‍රිපූ 96 |96]] - [[ක්‍රිපූ 97 |97]] - [[ක්‍රිපූ 98 |98]] - [[ක්‍රිපූ 99 |99]] - [[ක්‍රිපූ 100 |100]]
 
[[ක්‍රිපූ
==[[ක්‍රිපූ දෙවන සියවස]]==
:[[ක්‍රිපූ 101 |101]] - [[ක්‍රිපූ 102 |102]] - [[ක්‍රිපූ 103 |103]] - [[ක්‍රිපූ 104 |104]] - [[ක්‍රිපූ 105 |105]] - [[ක්‍රිපූ 106 |106]] - [[ක්‍රිපූ 107 |107]] - [[ක්‍රිපූ 108 |108]] - [[ක්‍රිපූ 109 |109]] - [[ක්‍රිපූ 110 |110]]
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/323986" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි