"මිනුවන්ගොඩ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{Infobox settlement
'''මිනුවන්ගොඩ''' නගරය [[ගම්පහ]] දිස්ත්‍රික්කයේ එක ප්‍රධාන නගරකි.
<!--See the Table at Infobox Settlement for all fields and descriptions of usage-->
<!-- Basic info ---------------->
|name = මිනුවන්ගොඩ
|other_name =
|native_name = Minuwangoda
|nickname =
|settlement_type = [[සුළු නගරය]]
|motto =
<!-- images and maps ----------->
|image_skyline =
|imagesize =
|image_caption =
|image_flag =
|flag_size =
|image_seal =
|seal_size =
|image_shield =
|shield_size =
|image_map =
|mapsize =
|map_caption =
|pushpin_map =Sri Lanka <!-- the name of a location map as per http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Location_map -->
|pushpin_label_position =above
|pushpin_mapsize =250
|pushpin_map_caption =පිහිටීම
<!-- Location ------------------>
|coordinates_region = LK
|subdivision_type = Country
|subdivision_name = {{ධජය|ශ්‍රී ලංකාව}}
|subdivision_type1 = [[ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත්|පළාත]]
|subdivision_name1 = [[බස්නාහිර පළාත, ශ්‍රී ලංකාව|බස්නාහිර පළාත]]
|subdivision_type2 =[[ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක|දිස්ත්‍රික්කය]]
|subdivision_name2 = [[ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය]]
|subdivision_type3 =
|subdivision_name3 =
|<!-- Politics ----------------->
|government_footnotes =
|government_type =
|leader_title =
|leader_name =
|leader_title1 = <!-- for places with, say, both a mayor and a city manager -->
|leader_name1 =
|established_title = <!-- Settled -->
|established_date =
<!-- Area --------------------->
|area_magnitude =
|unit_pref =Imperial <!--Enter: Imperial, if Imperial (metric) is desired-->
|area_footnotes =
|area_total_km2 = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion-->
|area_land_km2 = <!--See table @ Template:Infobox Settlement for details on automatic unit conversion-->
<!-- Population ----------------------->
|population_as_of =
|population_footnotes =
|population_note =
|population_total =
|population_density_km2 =
|population_density_sq_mi =
|population_metro =
|population_density_metro_km2 =
|population_density_metro_sq_mi =
|population_blank1_title =Ethnicities
|population_blank1 =
|population_density_blank1_km2 =
|population_density_blank1_sq_mi =
<!-- General information --------------->
|timezone =[[ශ්‍රී ලංකා සම්මත වේලා කලාපය|SLST]]
|utc_offset = +5.30
|timezone_DST =
|utc_offset_DST =
|latd=7|latm=10 |lats=24 |latNS=N
|longd=79|longm=57|longs=43|longEW=E
|coordinates_display = inline,title
|elevation_footnotes = <!--for references: use <ref> </ref> tags-->
|elevation_m =
|elevation_ft =
<!-- Area/postal codes & others -------->
|postal_code_type = [[Postal codes in Sri Lanka|Postal code]]
|postal_code = 11550
|area_code = [[Telephone numbers in Sri Lanka|011]]
|blank_name =
|blank_info =
|blank1_name =
|blank1_info =
|website = {{URL|www.minuwangodacity.com}}
|footnotes =
}}
 
'''මිනුවන්ගොඩ''' නගරය [[ගම්පහ]] දිස්ත්‍රික්කයේ එක ප්‍රධාන නගරකිනගරයකි.
 
==ගමනාගමනය==

සංස්කරණ

19,667

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/310815" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි