""එම්පයර් ස්ටේට්" යන නමෙහි සම්භවය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්