"චෙක් ජනරජය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සාමාන්‍ය මෙවලම් භාවිතයෙන් සංස්කරණය
(සාමාන්‍ය මෙවලම් භාවිතයෙන් සංස්කරණය)
(සාමාන්‍ය මෙවලම් භාවිතයෙන් සංස්කරණය)
| national_anthem = {{ස්වදේශීය නම|cs|[[කිඩ ඩොමො මුවි?]]|nolink=yes}}<br/>{{කුඩා|''මගේ නම කුමක්ද?''}}&nbsp;{{පහළදමන්න|0.2em|<sup>a</sup>}}<br/><center>[[ගොනුව:Czech anthem.ogg]]</center>
| official_languages = [[චෙක් භාෂාව|චෙක්]]<ref>{{උපන්‍යාස වෙබ්|url=http://www.czech.cz/en/67019-czech-language |title=චෙක් ලැන්වේජ්|work=චෙක් ජනරජය – නිල වෙබ් අඩවිය |publisher=[[විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය (චෙක් ජනරජය)|චෙක් ජනරජයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය]] |accessdate=14 නොවැම්බර් 2011}}</ref>
| languages_type = නිල වශයෙන් පිළිගත්<br/>[[සුළුතර භාෂාව|සුළුතර භාෂා]]<ref name="languages">සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් සහ දිගු-කාලීන වශයෙන් චෙක් ජනරජයේ බල ප්‍රදේශය තුල ජීවත් වන සුළුතර ජනතාවට අයත් පුරවැසියන් හට, බලධාරින් හා සමග සහ නීතිමය අධිකරණ ඉදිරියේ සන්නිවේදනයට ඔවුන්ගේ භාෂාව භාවිතා කිරීමට අයිතිවාසිකම් ඇත (පිළිගත් සුළුතර ජනකොටස් ලැයිස්තුව සඳහා බලන්න [http://www.vlada.cz/en/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/historie-a-soucasnost-rady-en-16666/ නැෂනල් මයිනෝරිටීස් පොලිසි ඔෆ් ද ගවර්න්මන්ට් ඔෆ් චෙක් රිපබ්ලික්], 2013 ජූලි 4 දින සිට බෙලොරුසියානු සහ වියට්නාම, බලන්න [http://zpravy.idnes.cz/vietnamci-oficialni-narodnostni-mensinou-fiq-/domaci.aspx?c=A130703_133019_domaci_jj Česko má nové oficiální národnostní menšiny. Vietnamce a Bělorusy]). [[මෞලික අයිතිවාසිකම් සහ මූලික නිදහස පිළිබඳ අධිකාරි පත්‍රය| මෞලික අයිතිවාසිකම් සහ මූලික නිදහස පිළිබඳ චෙක් අධිකාරි පත්‍රයෙහි]] 25 වන වගන්තිය අනුව, අධ්‍යාපනය සහ බලධාරින් සමග සන්නිවේදනය සඳහා ඔවුන්ගේ භාෂාව භාවිතා කිරීමට ජාතික සහ වාර්ගික සුළුතර කණ්ඩායම් සඳහා අයිතිවාසිකම් සහතික කෙරෙයි. Act No. 500/2004 Coll. (''The Administrative Rule'') in its paragraph 16 (4) (''Procedural Language'') ensures, that a citizen of the Czech Republic, who belongs to a national or an ethnic minority, which traditionally and on long-term basis lives within the territory of the Czech Republic, have right to address an administrative agency and proceed before it in the language of the minority. In case that the administrative agency doesn't have an employee with knowledge of the language, the agency is bound to obtain a translator at the agency's own expense. According to Act No. 273/2001 (''About The Rights of Members of Minorities'') paragraph 9 (''The right to use language of a national minority in dealing with authorities and in front of the courts of law'') the same applies for the members of national minorities also in front of the courts of law.</ref><ref>Slovak language may be considered an official language in the Czech Republic under certain circumstances, which is defined by several laws – e.g. law 500/2004, 337/1992. Source: http://portal.gov.cz. Cited: "Například Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) stanovuje: "V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském&nbsp;..." (§16, odstavec 1). Zákon o správě daní a poplatků (337/1992 Sb.) "Úřední jazyk: Před správcem daně se jedná v jazyce českém nebo slovenském. Veškerá písemná podání se předkládají v češtině nebo slovenštině&nbsp;..." (§ 3, odstavec 1). http://portal.gov.cz</ref>
| languages = {{තිරස්ලැයිස්තුව|[[ස්ලොවැක් භාෂාව|ස්ලොවැක් ]]|ජර්මානු|[[පෝලන්ත භාෂාව|පෝලන්ත]]|[[බෙලොරුසියානු භාෂාව|බෙලොරුසියානු]]|[[බල්ගේරියානු භාෂාව|බල්ගේරියානු]]|[[ක්‍රොයේෂියන් භාෂාව|ක්‍රොයේෂියන් ]]|[[ග්‍රීක භාෂාව|ග්‍රීක]]|[[හන්ගේරියානු භාෂාව|හන්ගේරියානු]]|[[රොමානි භාෂාව|රොමානි]]|රුසියානු|[[රුසින් භාෂාව|රුසින්]]|[[සර්බියානු භාෂාව|සර්බියානු]]|[[යුක්රේනියානු භාෂාව|යුක්රේනියානු]]|[[වියට්නාම භාෂාව|වියට්නාම]]}}
| demonym = [[චෙක් ජාතිය|චෙක්]]
| ethnic_groups =
{{බුනොලැ
| 63.7% [[චෙක් ජාතිකයෝ|චෙක්]]
| 4.9% [[මොරාවියන්වරු (වාර්ගික කණ්ඩායම)|මොරාවියන්වරු]]
| 1.4% [[ස්ලොවැක්වරු]]
| {{නොඑතුම|29.9% [[චෙක් ජනරජයේ ජනවිකාසය#නිල වශයෙන් පිළිගගත් සුළුතර කණ්ඩායම්|වෙනත්{{\}}අනිර්දිෂ්ට]]}}
}}
 
 
}}
 
 
 
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/278150" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි