"සිංහල වර්ණ මාලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
 
== අක්ෂර වර්ග කිරීම ==
{| class="wikitable"
 
|-
| කණ්ඨජ(උගුරෙන්)- || අ ආ ක ඛ ග ඝ ඞ හ ඟ
තාලුජ (තල්ලෙන්)-ඉ ඊ ච ඡ ජ ඣ ඤ ය ශ
|-
මුර්ධජ (මුදුනෙන්) -ඍ ඎ ට ඨ ඩ ඪ ණ ර ළ ෂ
| තාලුජ (තල්ලෙන්)- || ඉ ඊ ච ඡ ජ ඣ ඤ ය ශ
දන්තජ(දත්වලින්)- ත ථ ද ධ න ල ස
|-
ඕෂ්ඨජ (තොල්වලින්) -උ ඌ ප ඵ බ භ ම ඹ
| මුර්ධජ (මුදුනෙන්) -|| ඍ ඎ ට ඨ ඩ ඪ ණ ර ළ ෂ
අන්තඃස්ථාක්ෂර - ය ර ල ව
|-
ඌෂ්මාක්ෂර - ශ ෂ ස ෆ
| දන්තජ(දත්වලින්)- || ත ථ ද ධ න ල ස
නාසික්‍යාක්ෂර - ඞ ඤ ණ න ම
|-
පුර්ණ නාසික්‍ය - හෙවත් සඤ්ඤක අක්ෂර (අර්ධ අනුනාසික්‍යාක්ෂර) – ඟ ඦ ඬ ඳ ඹ
| ඕෂ්ඨජ (තොල්වලින්) -|| උ ඌ ප ඵ බ භ ම ඹ
අල්පප්‍රාණ අක්ෂර -ක ග ච ජ ට ඩ ත ද ප බ
|-
මහාප්‍රාණ අක්ෂර - ඛ ඝ ඣ ඪ ථ ධ ඵ භ
| අන්තඃස්ථාක්ෂර -|| ය ර ල ව
ඝෝෂාක්ෂර - ග ඝ ජ ඣ ඩ ඪ ද ධ බ භ ය ර ල ළ ව හ ණ න ම
|-
අඝෝෂාක්ෂර – ක ඛ ච ඡ ට ඨ ත ථ ප ඵ ශ ෂ ස ෆ
| ඌෂ්මාක්ෂර -|| ශ ෂ ස ෆ
දන්තෝෂ්ඨජ – ව ෆ
|-
කණ්ඨතලුජ – එ ඒ ඓ
| නාසික්‍යාක්ෂර -|| ඞ ඤ ණ න ම
කණ්‍‍‍ෙඨා්ෂ්ඨජ- ඹ ඹ් ඖ
|-
නම්‍ය- අ උ ඹ (අපර ස්වර)
| පුර්ණ නාසික්‍ය - හෙවත් සඤ්ඤක අක්ෂර (අර්ධ අනුනාසික්‍යාක්ෂර) || ඟ ඦ ඬ ඳ ඹ
අනම්‍ය- ඇ ඉ (පුර්ව ස්වර)
|-
| අල්පප්‍රාණ අක්ෂර -|| ක ග ච ජ ට ඩ ත ද ප බ
|-
| මහාප්‍රාණ අක්ෂර -|| ඛ ඝ ඣ ඪ ථ ධ ඵ භ
|-
ඝෝෂාක්ෂර| -ඝෝෂාක්ෂර || ග ඝ ජ ඣ ඩ ඪ ද ධ බ භ ය ර ල ළ ව හ ණ න ම
|-
| අඝෝෂාක්ෂර || ක ඛ ච ඡ ට ඨ ත ථ ප ඵ ශ ෂ ස ෆ
|-
| දන්තෝෂ්ඨජ || ව ෆ
|-
| කණ්ඨතලුජ || එ ඒ ඓ
|-
| කණ්‍‍‍ඨෝෂ්ඨජ || ඹ ඹ් ඖ
|-
| නම්‍ය- අ උ ඹ (අපර ස්වර) || අ උ ඹ
|-
| අනම්‍ය- ඇ ඉ (පුර්ව ස්වර) || ඇ ඉ
අනුස්වාරය (අං )
විසර්ගය (අඃ)
|}
 
== පිල්ලම් හදුනා ගැනීම ==
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/264979" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි