"දඬුමොණරය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සිංහල නොවන අන්තර්ගතය ඉවත් කෙරිණි
(from http://www.elakiri.com/forum/archive/index.php/t-1187715.html)
(සිංහල නොවන අන්තර්ගතය ඉවත් කෙරිණි)
[[File:Rama welcomed.jpg|right|200px|thumb|[[Rama]] being welcomed back to [[Ayodhya]], also shown him flying in the [[Pushpaka Vimana]], which here is depicted as a boat]]
In the [[Ramayana]], the ''pushpaka'' ("flowery") vimana of [[Ravana]] is described as follows:
:"''The Pushpaka chariot that resembles the Sun and belongs to my brother was brought by the powerful Ravana; that aerial and excellent chariot going everywhere at will .... that chariot resembling a bright cloud in the sky ... and the King [Rama] got in, and the excellent chariot at the command of the Raghira, rose up into the higher atmosphere.'''"<ref>Dutt, Manatha Nath (translator), ''Ramayana'', Elysium Press, Calcutta, 1892 and New York, 1910.</ref>
 
It is the first flying vimana mentioned in [[Hindu mythology]] (as distinct from the gods' flying horse-drawn [[chariot]]s).
 
Pushpaka was originally made by [[Mayasura|Maya]] for [[Kubera]], the God of wealth, but was later stolen, along with [[Lanka]], by his [[half-brother]], the demon king [[Ravana]].
 
==අධෝලිපි==
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/264620" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි