"සිංහල වර්ණ මාලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

== පිල්ලම් හදුනා ගැනීම ==
 
- අ හල්පිල්ල ඉවත්වෙයි
ඇලපිල්ල
කෙටි ඇදපිල්ල
ෑ දිර්ඝ ඇලපිල්ල
ඉ ි ඉස්පිල්ල
ඊ ී දීර්ඝ ඉස්පිල්ල
ඎ ෲ ගැටය සහිත ඇලපිලි දෙක
එ ෙ කොම්බුව
‍ඒ ් හල්පිල්ල
‍ෛ කොම්බු දෙක
‍ෙ ා කොම්බුව හා ඇලපිල්ල
ඹ් ‍ෙ ා් කොම්බුව හා හල්ඇලපිල්ල
‍ෙ ෳ කොමුබුව හා ගයනුකිත්ත
න්‍ය ්‍ය යංශය
මර් රේඵය
ත්‍ර රකාරංශය
(අං ) ං බිංදුව (අනුස්වාරය)
(අඃ) ංං බිංදු දෙක (විසර්ගය)
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/244042" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි