"සිංහල වර්ණ මාලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

== අක්ෂර වර්ග කිරීම ==
 
කණ්ඩජකණ්ඨජ(උගුරෙන්)-අ ආ ක ඛ ග ඝ හ ඟ
තාලුජ (තල්ලෙන් )-ඉ ඊ ජ ඣ ඤ ය ශ
මුර්ධජ (මුදුනෙන්) -ඍ ඎ ට ඨ ඩ ඪ ණ ර ළ ෂ
දන්තජ(දත්වලින්)- ත ථ ද ධ න ල ස
ඹ්ෂ්ඨජඕෂ්ඨජ (තොල්වලින්) -උ ඌ ප බ භ ම ඹ
අන්තඃස්ථාක්ෂර - ය ර ල ව
ඌෂ්මාක්ෂර - ශ ෂ ස ෆ
නාසික්‍යාක්ෂර - ඤ ණ න ම
පුර්ණ නාසික්‍ය - හෙවත් සඤ්ඤක අක්ෂර (අර්ධ අනුනාසික්‍යාක්ෂර) – ඟ ඦ ඬ ඳ ඹ
අල්පප්‍රාණ අක්ෂර -ක ග ච ජ ට ඩ ත ද ප බ
මහාප්‍රාණ අක්ෂර - ඛ ඝ ඣ ඪ ථ ධ
ඝෝෂාක්ෂර - ග ඝ ජ ඣ ඩ ඪ ද ධ බ භ ය ර ල ළ ව හ ණ න ම
අඝෝෂාක්ෂර – ක ඛ ච ට ඨ ත ථ ප ශ ෂ ස ෆ
දන්තෝෂ්ඨජ – ව ෆ
කණ්ඨතලුජ – එ ඒ ඓ
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/244040" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි