"ද්විත්ව සටහන් පොත් තැබීමේ ක්‍රියාවලිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්