"කොස්ටා රිකා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
[[Image:125px-Flag_of_Costa_Rica_(state).svg.png |frame|thumb|alt=tiny globe|'''             කොඩිය'''
{{තොරතුරුකොටුව රට
{|
|native_name = {{දේශීය නම|es|රිපුබ්ලිකා ඩි කොස්ටා රිකා|icon=no}}
|'''ජාතික ගීය'''
|conventional_long_name = කොස්ටා රිකා ජනරජය
|"උතුම් වාසභූමිය, ඔබ විසිතුරු ධජයකි"
|common_name = කොස්ටා රිකා
|-
|image_flag = Flag of Costa Rica (state).svg
|'''             සිතියම'''
|image_coat = Coat of arms of Costa_Rica.svg
|-
|image_map = Costa Rica (orthographic projection).svg
|colspan="2" |[[ගොනුව:250px-Costa_Rica_(orthographic_projection).svg.png]]
|national_motto =
|-
|national_anthem = <br /><span style="line-height:1.33em;">{{බස|es|''[[නෝබ්ලේ පාට්‍රියා, ටු හෙර්මෝසා බන්ඩෙරා]]''}}{{Spaces|2}}<small>(ස්පාඤ්ඤ)<br />''උත්තම ජන්මභූමිය, ඔබගේ ලස්සන ධජය''</small></span>
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
|official_languages = [[ස්පාඤ්ඤ භාෂාව|ස්පාඤ්ඤ]]
|සැන් ජෝස්
|regional_languages = [[ලිමොංනියානු ක්‍රියෝ|මෙකාටෙල්යු]], [[බ්‍රිබ්‍රී භාෂාව| බ්‍රිබ්‍රී]]
|-
|demonym = [[කොස්ටා රිකානු ජනයා|කොස්ටා රිකානු]]; [[ටීකො]]
|
|ethnic_groups = [[සුදු ජනයා|සුදු]] සහ [[කස්ටීසෝ]] (65.8%), [[මෙස්ටීසෝ]] (13.65%), [[මුලාටෝ]] (6.72%), [[ඇමරිකාවන්හී ස්වදේශීය ජනයා |ඇමරින්ඩියන්]] (2.4%), [[කළු ජනයා|කළු]] (1.03%), සංක්‍රමණිකයෝ (9.03%), [[ආසියානු ජනයා|ආසියානු]] (0.21%), වෙනත් (0.88%) (සෙන්සෝ නැෂියොනල් 2011)<ref>[www.inec.go.cr/Web/Home/pagPrincipal.aspx සෙන්සෝ නැෂියොනල් 2011],</ref>
|උතුරු අක්ෂාංශ 90°55′ බටහිර දේෂාංශ 84°41′
|ethnic_groups_year = 2011
|-
|capital = [[සන් හොසේ, කොස්ටා රිකා| සන් හොසේ]]
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
|latd=9 |latm=56 |latNS=N |longd=84 |longm=5 |longEW=W
|ස්පාඤ්ඤ
|largest_city = [[සන් හොසේ, කොස්ටා රිකා| සන් හොසේ]]
|-
|government_type = [[ඒකීය රාජ්‍යය |ඒකීය]] [[ජනාධිපති ක්‍රමය |ජනාධිපති]] [[ව්‍යවස්ථාමය ජනරජය]]
|'''පිළිගත් රාජ්‍ය භාෂා'''
|leader_title1 = [[කොස්ටා රිකාවේ ජනාධිපති| ජනාධිපති]]
|මිකේට්ලියු
|leader_name1 = [[ලවුරා චිංචියා]]
|-
|leader_title2 = [[කොස්ටා රිකාවේ උපජනාධිපති|පළමුවන උපජනාධිපති]]
|'''ජාතීන්'''
|leader_name2 = [[අල්ෆියෝ පිවා]]
|94% කෝකේසියන් සහ මෙස්ටිසෝටුගෙදර්, 3% කළු, 1% ඇමෙරින්ඩියන්, 1% චයිනීස්
|leader_title3 = [[කොස්ටා රිකාවේ උපජනාධිපති | දෙවන උපජනාධිපති]]
|-
|leader_name3 = [[ලුයිස් ලිබර්මාන්]]
|'''නිදහස'''
|legislature = [[කොස්ටා රිකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව| ව්‍යවස්ථාදායක සභාව]]
|ස්පාඤ්ඤයේ සිට (ගෝතමාලා හරහා)
|area_rank = 128වන
|-
|area_magnitude = 1 E10
|'''ප්‍රකාශනයට පත් කිරීම'''
|area = {{පෙරලන්න|51100|කිමී2|සතසැත|abbr=on}}
|සැප්තැම්බර් 15, 1821
|area_km2 = 51,100
|-
|area_sq_mi = 19,653
|'''ස්පාඤ්ඤ මඟින් පිළිගැනීම'''
|percent_water = 0.7
|මැයි 10, 1850
|population_census = 4,301,712<ref name=2011Census>{{උපන්‍යාස වෙබ්|url=http://www.inec.go.cr/Web/Home/Noticia.aspx?id=1|title=කොස්ටා රිකා ටියේනෙ 4 301 712 අබිටන්ටෙස්|author=ඉන්ස්ටිටූටෝ නැසියොනල් ඩි එස්ටඩීස්ටිකස් ඉ සෙන්සොස් (INEC)|publisher=INEC, කොස්ටා රිකා |date=2011-12-20|accessdate=2011-12-20|language=ස්පඤේඤ}}</ref>
|-
|population_estimate_rank = 123වන
|'''UPCA සිට'''
|population_census_year = 2011
|1838
|population_census_year = 2011
|-
|population_density_km2 = 84<ref name=2011Census/>
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;වර්ග ප්‍රමාණය'''
|population_density_sq_mi = 220 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|-
|population_density_rank = 107වන
|'''එකතුව'''
|GDP_PPP = $55.021 බිලියන<ref name=imf2>{{උපන්‍යාස වෙබ්|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=68&pr.y=11&sy=2009&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=238&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a= |title=කොස්ටා රිකා |publisher=ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල |accessdate=2012-04-18}}</ref>
|51,100 වර්ග කිලෝමීටර, 19,652 වර්ග සැතපුම්
|GDP_PPP_year = 2011
|-
|GDP_PPP_per_capita = $11,927<ref name=imf2/>
|'''ජලය (%)'''
|GDP_PPP_per_capita_rank =
|0.7
|GDP_nominal = $40.947 බිලියන<ref name=imf2/>
|-
|GDP_nominal_year = 2011
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ජනගහනය'''
|GDP_nominal_per_capita = $8,876<ref name=imf2/>
|-
|sovereignty_type = නිදහස
|'''2009 තක්සේරුව'''
|sovereignty_note = ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණේ
|4,509,290
|established_event1 = [[ස්පාඤ්ඤය]] වෙතින්
|-
|established_date1 = සැප්තැම්බර් 15, 1821
|'''ඝනත්වය'''
|established_event2 = [[මෙක්සිකෝව]] වෙතින් ( [[පළමු මෙක්සිකානු අධිරාජ්‍යය]])
|85 වර්ග කිලෝමීටර, 220 වර්ග සැතපුම්
|established_date2 = ජූලි 1, 1823
|-
|established_event3 = [[මධ්‍යම ඇමරිකානු සන්ධියනය |මධ්‍යම ඇමරිකාවේ එක්සත් ප්‍රාන්තයන්]] වෙතින්
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (PPP)'''
|established_date3 = මාර්තු 21, 1847
|2008 තක්සේරුව
|established_event4 = ස්පාඤ්ඤය විසින් පිලිගන්නා ලදි
|-
|established_date4 = මැයි 10, 1850
|'''එකතුව'''
|established_event5 = ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව
|48.663 ඩොලර් බිලියන
|established_date5 = නොවැම්බර් 7, 1949<ref name=CIA>{{උපන්‍යාස වෙබ්|author=මධ්‍යම රහස් තොරතුරු කාර්යාංශය |title=කොස්ටා රිකා |work=ද වර්ල්ඩ් ෆැක්ට් බුක් |publisher=මධ්‍යම රහස් තොරතුරු කාර්යාංශය |location=ලැංලි, වර්ජීනියා|year=2011|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cs.html|accessdate=2011-10-04}}</ref>
|-
|HDI = 0.744<ref name=HDI11>{{උපන්‍යාස වෙබ්|title=ටේබ්ල් 1: හියුමන් ඩිවලප්මන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් ඇන්ඩ් ඉට්ස් කොම්පෝනන්ට්ස් |url=http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf|accessdate=2011-11-03|publisher=[[එජාසංවැ]]|author=එජාසංවැ මානය සංවර්ධන වාර්තාව 2011}} ''පිටු. 4, 42 (වගුව 2.4 සහ කොටුව 2.10 බලන්න) සහ 128''</ref>
|'''සාමාන්‍ය'''
|HDI_rank = 69වන
|ඩොලර් 10,735
|HDI_year = 2011
|-
|HDI_category = <span style="color:#090;">ඉහළ</span>
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (සාමාන්‍ය)'''
|Gini = 50<ref name = "wb-gini">{{උපන්‍යාස වෙබ් | url = http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/ | title = ගිනි දර්ශකය |publisher=ලෝක බැංකුව |accessdate=2011-03-02}}</ref>
|2008 තක්සේරුව
|Gini_rank =
|-
|Gini_year = 2009
|'''එකතුව'''
|Gini_category = <span style="color:#e0584e;">ඉහළ</span>
|29.664 ඩොලර් බිලියන
|currency = [[කොසටා රිකානු කොලොන්]]
|-
|currency_code = CRC
|'''සාමාන්‍ය'''
|country_code =
|ඩොලර් 6,543
|time_zone = [[මධ්‍යම වේලා කලාපය |CST]]
|-
|utc_offset = −6
|'''ගිනි (2001)'''
|drives_on = දකුණ
|49.9 (ඉහළ)
|cctld = [[.cr]]
|-
|calling_code = [[+506]]
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (HDI) (2007)'''
|footnote1 =
|0.854 (ඉහළ)
}}
|-
 
|'''මුදල්'''
 
|කොස්ටා රිකෑන් කොලන් (CRC)
 
|-
|'''මං තීරුව'''
| දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.Cr
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
| +506
|}
]]
කොස්ටරිකා රාජ්‍යය නිල වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ කොස්ටරිකා සමුහාණ්ඩුව නමිනි. මෙය මධ්‍යම ඇමරිකාව තුළ පිහිටි රටකි. එහි මායිම් වන්නේ උතුරින් නිකරගුආ, නැගෙනහිරින් හා දකුණින් පැනමා, බටහිරින් හා දකුණින් පැසිපික් සාගරය සහ නැගෙනහිරින් කැරිබියන් මුහුදයි. කොස්ට රිකා නොහොත් “සරුසාර වෙරළ” යන අනවර්ථයෙන් හඳුන්වන මෙරට ව්‍යවස්ථානුකූලව වර්ෂ 1949 දී එහි හමුදාව අවලංගු කරන ලදී. ලෝකයේ පැරණිම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් 22 ට අයත් එකම ලතින් ඇමරිකානු රට මෙයයි. ලතින් ඇමරිකාවට අදාල රටවල මානව සංවර්ධිත ලැයිතුවේ නිරතුරුව ඉහළම ස්ථානයන් දරා සිටීමට කොස්ටරිකාව සමත්ය. එය 2007 ලෝක ස්ථානගත කිරීම් අනුව 54 වන ස්ථානයයි. 2010 පාරිසරික දැක්වීමේ ලැයිස්තුවට අනුව ඇමරිකාව තුළ පළමු ස්ථානය සහ ලෝකයේ තුන්වන ස්ථානයට ස්ථානගත කොට ඇත. කොස්ටරිකා ජනරජය 2007 වර්ෂයේ දී 2021 වන විට කාබනික ද්‍රව්‍යයෙන් තොර රටක් කරා යාමට තම සැලසුම් ඉදිරිපත් කරන ලදි. නව ආර්ථික පදනමට අනුව, කොස්ට රිකා ග්‍රහලෝක ලැයිස්තුවේ පළමු ස්ථානය හා ලෝකයේ පිහිටි හරිතවත්ම රටයි.
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/238635" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි