ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
|established_event1 = [[එක්සත් ජනපදය නිදහස් ප්‍රකාශණය|ප්‍රකාශිතය]]
|established_date1 = 1776 ජූලි 4
|area = ව. කි. මී. 9,631826,420675
|areami² = ව. සැ. 3,718794,695101
|area_rank = 3rd{{smallsup|2}}<!--dispute re 3rd/4th covered by footnote2 below-->
|area_magnitude = 1 E12
|percent_water = 46.8776
|population_estimate = {{uspop commas}}<ref>Extrapolation from [http://http://www.census.gov/population/www/popclockus.html U.S. POPClock]</ref><!--automatically updated extrapolation-->
|population_estimate_year = {{CURRENTYEAR}}
|population_estimate_rank = 3rd
|population_census = 281314,421476,906000
|population_census_year = 20002012
|population_density = 31ව. කි. මී./33.7
|population_densitymi² = 80ව. සැ./87.4
|population_density_rank = 172nd
|GDP_PPP_year = 20062011
|GDP = $1215.98094 [[1000000000000 (number)|trillionට්‍රිලියන]] [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html#Econ]
|GDP_PPP = $12.98 [[1000000000000 (number)|trillion]] [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html#Econ]
|GDP_PPP_rank = 1st
|GDP_PPP_per_capita = $4348,500386 [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html#Econ]
|GDP_PPP_per_capita_rank = 4th3rd
|GDP_nominal = $1315.22094 [[1000000000000 (number)|trillionට්‍රිලියන]] [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html#Econ]
|GDP_nominal_rank = 1st
|GDP_nominal_year = 20062011
|GDP_nominal_per_capita = $4348,900386
|GDP_nominal_per_capita_rank = 9th15th
|HDI_year = 20042011
|HDI = {{increase}} 0.948910
|HDI_rank = 8th4th
|HDI_category = <font color="#009900">high</font>
|Gini = 4045.80
|Gini_year = 20002007
|Gini_category = <font color="#ffcc00">medium</font>
|currency = [[Unitedයූ Statesඑස් dollarඩොලර්]] ($)
|currency_code = USDUS
|country_code = USA
|utc_offset = -5 to -10

සංස්කරණ

196

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/227898" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි