"චලිත ග්‍රහණය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

92.148.46.51 මගින් සිදුකල 201946 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා) වන්ධල්‍යය
(92.148.46.51 මගින් සිදුකල 201946 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා) වන්ධල්‍යය)
==වාසි==
සා໦ප්රදායිකසාම්ප්‍රදායික ක්රම‍ෙයන්ක්‍රමයෙන් ත්໱මානත්‍රිමාන අනුරැවක්අනුරුවක් සජී໶සජීවි කරණයට සා‍ෙ‍ප්ක්ෂවසාපේක්ෂව චලන ප්රතිග්රහණයප්‍රතිග්‍රහණය භා໶ත‍ෙයන්භාවිතයෙන් ලැ໤යලැබිය හැකි වාසි කිහිපයකි.
 
 
* වඩාත් සීඝ්රසීඝ්‍ර, ඇතැ໦ඇතැම් ໶ටවිට තත්කාලීන ප්රතිඵලප්‍රතිඵල පවා ලබාගත හැක.
* රඟ දැක්໷‍ෙමහිදැක්වීමෙහි සංකිරණත්වය ‍ෙ‍හා්හෝ ຩගදිග අනුව සි຺සිදු කල යුතු කා໮යයකාර්යය ප්රමාණයප්‍රමාණය සා໦ප්රදායිකසාම්ප්‍රදායික ක්රම‍ෙ‍໵දයන්ක්‍රමවේදයන් හිຩහිදි තර໦තරම් ໶චලනයවිචලනය ‍ෙ‍නා‍ෙ‍໵නොවේ.
* ද්໶තීකද්විතීක සජි໶කරණයසජිවිකරණය, බර සහ බල හුවමාරැවහුවමාරුව වැනි සංකි໮ණසංකිර්ණ චලන සහ තාත්໶කතාත්වික ‍ෙ‍භෟතිකභෞතික අන්ත໮අන්තර් ක්໱යාක්‍රියා වඩාත් නිව‍ැරຩනිව‍ැරදි ආකාර‍ෙයන්ආකාරයෙන් සහ වඩාත් පහසු‍ෙවන්පහසුවෙන් ප්රතිනි໮මාණයප්‍රතිනිර්මාණය කල හැක.
* තනි චිත්රචිත්‍ර පටයක් තුල එකම න໸‍ෙවකුටනළුවෙකුට ච໱තයන්චරිතයන් කිහිපයක් රඟ දැක්໷‍ෙ‍໦දැක්වීමේ හැකියාව ‍ෙමමමෙම තාක්ෂණය මගින් ලැ‍ෙ‍໣ලැබේ.
 
 
සත්යසත්‍ය රඟ දැක්໷໦දැක්වීම් වලට සා‍ෙ‍ප්ක්ෂවසාපේක්ෂව ඇති වාසි
ප໱ගණකපරිගණක මගින් සජී໶සජීවි කරණය කල ‍ෙ‍ලාවකටලොවකට ගැල‍ෙපනගැලපෙන ප໱ຩපරිදි න໸වන්ටනළුවන්ට නිල් තිරයක් ඉຩ໱ඉදිරි පස අදෘෂ්යමානඅදෘෂ්‍යමාන ප໱ගණකපරිගණක මගින් සජි໶සජිවි කරණය කල ච໱තචරිත (‍ෙ‍໦වාමේවා පසුව ද໮ශනයටදර්ශනයට ඇතුල් ‍ෙක‍‍ෙ‍໮කෙ‍රේ) සමග අන්ත໮අන්තර් ක්໱යාක්‍රියා කි໲මටකිරීමට සි຺වනසිදුවන ම຀ටමටමට්ටමට ප໱ගණකපරිගණක මගින් ජනනය කල ‍ෙ‍කාටස්කොටස් අඩංගු චිත්රචිත්‍ර පට සදහා ඇතැ໦ඇතැම් ໶ටවිට න໸වන්නළුවන් ඇතු໳ඇතුලු සිය໳සියලු ‍ෙ‍ද්දේ ප໱ගණකමයපරිගණකමය වශ‍ෙයන්වශයෙන් නි໮මාණයනිර්මාණය කි໲මකිරීම වඩාත් පහසු ‍ෙ‍໵වේ. ‍ෙමමමෙම ක්රමයක්‍රමය භා໶තභාවිත කල ໶ටවිට සිය໸සියළු අංග ස්වභා໶කවස්වභාවිකව එකට ස໦බන්ධසම්බන්ධ වන අතර එකම දෘෂ්යදෘෂ්‍ය ‍ෙපනුමක්පෙනුමක් සහිත ‍ෙ‍໵වේ.
 
 
* කිසිය໦කිසියම් ද໮ශනයක්දර්ශනයක් ඕනෑම කැමරා ‍ෙ‍කා්ණයකින්කෝණයකින් ලබා ගැනීමට අ໎යක්ෂකඅධ්‍යක්ෂක වරයාට හැකියාව ලැ‍ෙබනලැබෙන අරත සත්යසත්‍ය රඟ දැක්໷໦දැක්වීම් අවස්ථා වලຬවලදී ලබා ගැනීමට අපහසු ‍ෙ‍හා්හෝ කිසි‍ෙ‍ස්ත්මකිසිසේත්ම ලබාගත ‍ෙ‍නාහැකිනොහැකි ‍ෙ‍කා්ණයන්කෝණයන් ඔස්‍ෙ‍ස්ඔස්සේ පවා අ໎යක්ෂකඅධ්‍යක්ෂක වරයාට කැමරා ‍ෙ‍කා්ණකෝණ ලබාගත හැකි‍ෙ‍໵හැකිවේ.
* භ්රමණභ්‍රමණ ආචරණය සදහා සීමා රහිත හැකියාවන් පවතියි.
* ඇ຺໦ඇදුම් පැල຺໦පැලදුම්, ‍ෙවස්ගැන්වු໦වෙස්ගැන්වුම්, ශ໲රශරීර ප්රමාණයප්‍රමාණය සහ වයස යනාຩයයනාදිය අභිමත ප໱ຩපරිදි ‍ෙවනස්වෙනස් කර ගත හැක.
* ප໱ගණකපරිගණක මගින් නි໮໧තනිර්මිත ප໱සරයන්පරිසරයන් සමග ච໱තචරිත ප໱පු໮ණපරිපුර්ණ ‍ෙලසලෙස එක්වනු ඇත.
* චලනයන් ප຃ගතපටිගත කි໲‍ෙ‍໦ຬකිරීමේදී ආ‍ෙ‍ලා්කයආලෝකය, ව໮ණවර්ණ සහ ‍ෙපරහන්පෙරහන් පිළිබද කරදර ໷මවීම අවශ්යඅවශ්‍ය ‍ෙ‍නාවනනොවන අතර ඒවා පසුව ප໱ගණකපරිගණක ආශ්ර‍ෙයන්ආශ්‍රයෙන් ‍ෙ‍යාදනුයොදනු ලැ‍ෙ‍໣ලැබේ.
* ප຃ගතපටිගත කි໲මටකිරීමට පලමුව කළ හැකි ප໲ක්ෂාපරීක්ෂා කි໲໦කිරීම් සදහා ඇති ඉඩ කඩ සීමා රහිත වන අතර ප຃ගතපටිගත කල යුතු ස්ථානය ‍ෙ‍හා්හෝ ස໦පු໮ණසම්පුර්ණ සහයක කණ්ඩාය໦කණ්ඩායම් අනවශ්යඅනවශ්‍ය ‍ෙ‍໵වේ. කැමරා පිහිටුම සහ චලනය , ආ‍ෙ‍ලා්කආලෝක කරණය සහ අ‍ෙනකුත්අනෙකුත් පා໱ස໱කපාරිසරික තත්ත්ව, ඇ຺໦ඇදුම් පැල຺໦පැලදුම් සහ අ‍ෙනකුත්අනෙකුත් අති‍ෙ‍໮ඛඅතිරේඛ අවශ්යතාඅවශ්‍යතා ‍ෙ‍໦මේ සදහා උදාහරණ ‍ෙ‍໵වේ.
 
 
==අවාසි==
* දත්ත ග්රහණයග්‍රහණය කර ගැනීමට සහ සකස් කි໲මටකිරීමට ໶‍ෙ‍ශ්ෂිතවිශේෂිත මෘ຺කාංගමෘදුකාංග සහ දෘඩාංග අවශ්යඅවශ්‍ය ‍‍ෙ‍໵‍වේ.
* කුඩා නිෂ්පාදන සඳහා සලකන කල මෘ຺කාංගමෘදුකාංග, උපාංග සහ පුද්ගලයින් සඳහා වැය කල යුතු මුදල දැ໱යදැරිය ‍ෙ‍නාහැකිනොහැකි තර໦තරම් ‍ෙ‍໵වේ.
* ක්໱යාත්මකක්‍රියාත්මක වන අවකාශය අනුව ප්රතිග්රහණප්‍රතිග්‍රහණ පද්ධතියට ‍ෙ‍නා‍ෙයක්නොයෙක් ໶‍ෙ‍ශ්ෂිතවිශේෂිත අවශ්යතාඅවශ්‍යතා පැන නැගිය හැක.
* ගැට໸වක්ගැටළුවක් මතු වු ໶ටවිට අදාල ද໮ශනයදර්ශනය නැවත ප຃ගතපටිගත කි໲මකිරීම මුලින් ලබාගත් දත්ත ‍ෙවනස්වෙනස් කි໲මටකිරීමට වඩා පහසු ‍ෙ‍໵වේ. නමුත් ලබාගන්නා දත්ත එ‍ෙව‍ෙලහිමඑවෙලෙහිම නි໲ක්ෂණයනිරීක්ෂණය කි໲මටකිරීමට පහසුක໦පහසුකම් පවතින්‍ෙ‍න්පවතින්නේ පද්ධතීන් ස්වල්ප ප්රමාණයකප්‍රමාණයක බැ໶න්බැවින් නැවත ප຃ගතපටිගත කි໲මකිරීම අවශ්යඅවශ්‍ය දැයි තීරණය කි໲‍ෙ‍໦ຬකිරීමේදී ගැට໸ගැටළු මතු ‍ෙ‍໵වේ.
* සි໵පාසිව්පා ච໱තචරිත සඳහා චලනයන් ‍ෙයຬමයෙදීම අපහසු ໶යවිය හැක.
* වසර කිහිපයටකට වරක් වඩාත් ‍ෙ‍හා໛න්හොඳින් ක්໱යාක්‍රියා කරන නව මෘ຺කාංගමෘදුකාංග සහ තාක්ෂණ ක්රමක්‍රම නි໮මාණයනිර්මාණය ໷මත්වීමත් සමග මුලින් භා໶තාභාවිතා කල තාක්ෂຒකතාක්ෂණික ක්රමක්‍රම බැහැර ලීමට සි຺සිදු ‍ෙ‍໵වේ.
* දත්ත අමතර සංස්කරණය ‍ෙ‍නාකරනනොකරන ໶ටවිට ‍ෙමමමෙම ක්රම‍ෙයහික්‍රමයෙහි ප්රතිඵලප්‍රතිඵල ප්රතිග්රහණප්‍රතිග්‍රහණ ප්ර‍ෙ‍ද්ශ‍ෙ‍ය්ප්‍රදේශයේ රඟදැක්໶යරඟදැක්විය හැකි චලනයන්ට සීමා ‍ෙ‍໵වේ.
* ‍ෙ‍භෟතිකභෞතික ໶ද්යාවිද්‍යා නියම වලට අනුකුලඅනුකූල ‍ෙ‍නාවනනොවන චලනයන් ‍ෙ‍බා‍ෙ‍හා්බොහෝ ໶ටවිට නිරෑපණයනිරූපණය කළ ‍ෙ‍නාහැකිනොහැකි ‍ෙ‍໵වේ.
* සා໦ප්රදායිකසාම්ප්‍රදායික සජී໶සජීවි කරණ තාක්ෂණ ක්රම‍ෙ‍໵දක්‍රමවේද වල භා໶ත‍ාභාවිත‍ා වන පු໮වා‍ෙ‍ප්ක්ෂණයන්පුර්වාපේක්ෂණයන් හා ගලායාම වැຌ຺රවැඩිදුර මතුකර දැක්໷මටදැක්වීමට මූලික චලිතයට අමතරව සි຺සිදු කරන චලිත නිරෑපණයනිරූපණය, ද්໷තිකද්වීතික චලිත නිරෑපණයනිරූපණය ‍ෙ‍හා්හෝ තැලී໦තැලීම් ‍ෙ‍හා්හෝ ඇຬ໦ඇදීම් ස໦බන්ධවසම්බන්ධව ච໱තයකචරිතයක හැඩය ‍ෙවනස්වෙනස් කි໲මකිරීම ආຩආදි තාක්ෂຒකතාක්ෂණික ක්රමක්‍රම සාමාන්යසාමාන්‍ය ‍ෙයන්යෙන් භා໶තාභාවිතා කල ‍ෙ‍නාහැකිනොහැකි ‍ෙ‍໵වේ.
* ප໱ගණකපරිගණක ආකෘතිය ප්රතිග්රහණප්‍රතිග්‍රහණ වස්තුවට ‍ෙ‍හා්හෝ පුද්ගලයාට වඩා ප໱මාණ‍ෙයන්පරිමාණයෙන් ‍ෙවනස්වෙනස් වන ໶ටවිට අපහසුතා මතු ໶යවිය හැක. උදාහරණයක් ‍ෙලසලෙස කිසිය໦කිසියම් කාටුන් ච໱තයකටචරිතයකට සාමාන්යසාමාන්‍ය ප්රමාණයටප්‍රමාණයට වඩා ໶ශාලවිශාල දෑත් පිහිටයි න໦නම් එම ච໱තයටචරිතයට චලනයන් ලබා‍ෙදනලබාදෙන ໧නිස්මිනිස් න໸වානළුවා සිය දෑත් ශ໲රයටශරීරයට පමණට වඩා ලංකල ໶ටවිට කාටුන් ච໱ත‍ෙ‍ය්චරිතයේ ‍ෙදඅත්දෙඅත් එහි අ‍ෙනකුත්අනෙකුත් ශ໲රශරීර අංග සමග අසාමාන්යඅසාමාන්‍ය ‍ෙලසලෙස ‍ෙ‍๽දනයජේදනය වනු ඇත.
* සජී໶සජීවි රඟපෑ໦රඟපෑම් අ‍ෙ‍ප්ක්ෂිතඅපේක්ෂිත ආකාර‍ෙයන්ආකාරයෙන් ප໱ගණකපරිගණක ආකෘතිය හැසිර ໷මටවීමට අසමත් ໶යවිය හැක.
 
== යාන්ත්໱කයාන්ත්‍රික චලිත ග්රහණග්‍රහණ පද්ධති==
යාන්ත්໱කයාන්ත්‍රික චලිත ග්රහණග්‍රහණ පද්ධති ඍජුවම සිරැ‍ෙ‍໮සිරුරේ ස໦බන්දකසම්බන්දක ‍ෙ‍කා්ණකෝණ මනින අතර ‍ෙ‍බා‍ෙ‍හා්໶ටබොහෝවිට එය එහි සං‍ෙ‍໵දකසංවේදක සීරැරටසීරුරට ඈඳා ඇති ආකාරය අනුව exo - සැකිලි චලිත ග්රහණග්‍රහණ පද්ධතියක් ‍ෙලසලෙස හໟන්වනුහඳුන්වනු ලැ‍ෙ‍໣ලැබේ. කා໮යයකාර්යය සි຺සිදු කරන්නන් ໶සින්විසින් ඔවුන්‍ෙ‍ග්ඔවුන්ගේ සිරැරටසිරුරට සැකිලි පද්ධතිය වැනි ໵යුහයක්ව්‍යුහයක් ඈඳා ගන්නා අතර ඔවුන් චලනය වන ໶ටවිට ස໶කරසවිකර ඇති යාන්ත්໱කයාන්ත්‍රික ‍ෙ‍කාටස්කොටස්ක්໱යාත්මකක්‍රියාත්මක වන්නා‍ෙ‍ග්වන්නාගේ සා‍ෙ‍ප්ක්ෂසාපේක්ෂ චලිතය මනි໧න්මනිමින් ක්໱යාත්මකක්‍රියාත්මක ‍ෙ‍໵වේ. යාන්ත්໱කයාන්ත්‍රික චලිත ග්රහණග්‍රහණ පද්ධති තාත්໶කතාත්වික කාල , සා‍ෙ‍ප්ක්ෂවසාපේක්ෂව අඩු ໶යද໦වියදම් , නි‍ෙ‍රා්දන‍ෙයන්නිරෝදනයෙන් ‍ෙ‍තාරතොර සී໧තසීමිත ග්රහණග්‍රහණ ධා໱තාවක්ධාරිතාවක් ඇති ໯හැන්රැහැන් රහිත පද්ධති ‍ෙ‍໵වේ. සාමාන්ය‍ෙයන්සාමාන්‍යයෙන් ඒවා ස໦බන්ධසම්බන්ධ කරන ලද ඍජු ‍ෙ‍ලා්හලෝහ ‍ෙ‍හා්හෝ ප්ලාස්຃ක්ප්ලාස්ටික් දඬුවලින් යුත් ශ໲ර‍ෙ‍ය්ශරීරයේ ස໦බන්ධකවලຬසම්බන්ධකවලදී සන්໏සන්ධි වන ໶භවවිභව මාන සමග සබැໞසබැඳී ඇති දෘඩ ໵යුහව්‍යුහ ‍ෙ‍໵වේ. ‍ෙමමමෙම පද්ධති බාහිර නියම ස්ථානගත කි໱‍ෙ‍໦කිරිමේ පද්ධතියක් සමග $ 25000 - $75000 පරාස‍ෙ‍ය්පරාසයේ පවතී.
 
[[bg:Улавяне на движение]]
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/201948" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි