"අවකලනය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
lim <sub>δx→0</sub>
:<math>\frac{\partial xy}{\partial y} = lim /partial x→0 \frac{f (x + \partial x) - f (x)} {\partial y}.</math>
 
:<math>\lim_{x \to \partial x} {\partial xy\over \partial yx} = 0\lim_{x \to \partial x} {f (x + \partial x) - f(x) \over \partial x} .</math>
 
:<math>\lim_{x \to 0^{+}}{1\over x} = \infty, \lim_{x \to \infty}{1\over x} = 0.</math>

සංස්කරණ

81

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/201659" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි