"අවකලනය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

y = f (x)-----------→ (1)
 
x හි δx වෘද්ධියට අනුරූපyඅනුරූප y හි වෘද්ධිය δy නම්,
x + δy = f (x + δx)-----------→(2)
 
(2) - (1)
 
:<math>δy = f ( x+ δx) - f (x).</math>
 
:<math> lim <sub>δx→0</sub> <sup>δx</sup> / <sub> δy </sub> = lim <sub>δx→0</sub> <sup>f (x + δx) - f (x)</sup> / <sub> δy </sub>.</math>
 
:<math>F(t) = m\frac{d^2x}{dt^2}.</math>
 
[[Category:අවකලනය]]

සංස්කරණ

81

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/201610" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි