"රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

!දක්වා
|-
|J.F. හැස්ලම්, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[Cantabකැන්ටබරි]])
|<center>1839</center>
|<center>1840</center>
|-
|[[Doctor (title)|Drආචාර්ය]] බාක්‍රොෆ්ට් බෝක්, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[University of Dublin|Dublinඩබ්ලින්]]), [[Doctor of Divinity|DD]] ([[University of Dublin|Dublinඩබ්ලින්]]) [[දේවගැතිතුමා]]
|<center>1842</center>
|<center>1870</center>
|<center>1890</center>
|-
|J.H. මාෂ් (කණිෂ්ට), [[Master of Arts (postgraduate)|MA]] ([[University of Edinburgh|Edinඑඩින්බරෝ]])
|<center>1890</center>
|<center>1892</center>
|<center>1902</center>
|-
|C. හාර්ට්ලි, [[Master of Arts (Oxbridge and Dublin)|MA]] ([[Cantabකැන්ටබරි]])
|<center>1903</center>
|<center>1919</center>
|-
|[[Major (United Kingdom)|මේජර්]] H.L. Reed, [[Military Cross|MC]], [[Bachelor of Arts|BA]] ([[Cantabකැන්ටබරි]])
|<center>1920</center>
|<center>1932</center>
|<center>1945</center>
|-
|J.C.A. කොරෙයා, [[Master of Arts (postgraduate)|MA]] ([[University of London|Londලන්ඩන්]]), [[Diploma of Education|DipEd]] ([[Cantabකැන්ටබරි]])
|<center>1946</center>
|<center>1953</center>
|<center>1971</center>
|-
|D.G. වැලිකල, [[BSc]] ([[University of London|Londලන්ඩන්]])
|<center>1971</center>
|<center>1972</center>
|<center>1972</center>
|-
|L.D.H. පීරිස්, [[BSc]]([[University of London|Londලන්ඩන්]]), [[Diploma of Education|DipEd]] ([[University of Ceylon|ලංකා]])
|<center>1972</center>
|<center>1980</center>
|-
|C.T.M. ප්‍රනාන්දු, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[University of London|ලන්ඩන්]]), [[Certificate in Education|CertEd]] ([[University of Ceylon|ලංකා]]), Cert Ed. Adm. ([[University of Edinburgh|Edinඑඩින්බරෝ]])
|<center>1981</center>
|<center>1986</center>
|-
|B. සූරියාරච්චි, [[Bachelor of Arts|BA]]([[University of Ceylon|Ceyලංකා]]), [[Diploma of Education|DipEd]]
|<center>1986</center>
|<center>1994</center>
|-
|S.H. කුමාරසිංහ, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[University of Ceylon|Ceyලංකා]]), [[Diploma of Education|DipEd]]
|<center>1994</center>
|<center>1997</center>
|-
|H.L.B. ගෝමස්, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[University of Peradeniya|Peraපේරාදෙණිය]]), [[Diploma of Education|DipEd]], Cert Ed. Mgt.
|<center>1997</center>
|<center>2003</center>

සංස්කරණ

36

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/189834" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි