"හොන්දුරාස්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
[[ගොනුවFile:honduras2Flag_of_Honduras.pngsvg|thumb| ජාතික කොඩිය'''
{|
<table>
|'''ජාතික ගීය'''
<tr>
|හොන්දුරාස් ජාතික ගීය
<td>'''ජාතික ගීය'''
|-
<td>හොන්දුරාස් ජාතික ගීය
|'''ආදර්ශ පාඨය '''
</tr>
| "Libre, Soberana e Independiente" (ස්පාඤ්ඤ) "ස්වාධීන, පරම බලධාරියා සහ නිවහල්"
<tr>
|-
<td>'''ආදර්ශ පාඨය '''
|colspan="2" |[[ගොනුව:Honduras_(orthographic_projection).svg.png|left]]
<td>"Libre, Soberana e Independiente" (ස්පාඤ්ඤ) "ස්වාධීන, පරම බලධාරියා සහ නිවහල්"
|-
</tr>
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
</table>
|ටෙගුසිගැල්පා
[[ගොනුව:Honduras_(orthographic_projection).svg.png|left]]
|-
<table>
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
<tr>
|ස්පාඤ්ඤ
<td>'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
|-
<td>ටෙගුසිගැල්පා
|'''අනෙකුත් භාෂා'''
</tr>
|ගරිෆුනා, ඉංග්‍රීසි, මිස්කිටො සහ වෙනත්
<tr>
|-
<td>රාජ්‍ය භාෂාව
|'''ජන වර්ග'''
<td>ස්පාඤ්ඤ
|90% යුරෝපියන් මෙස්ටිසො සහ ඇමෙරිකන් ඉන්දියන්, 7% ඇමෙරින්ඩියන්, 2% කළු, 1% සුදු
</tr>
|-
<tr>
|'''රාජ්‍යය'''
<td>අනෙකුත් භාෂා
|ව්‍යවස්ථා සමූහාණ්ඩුව
<td>ගරිෆුනා, ඉංග්‍රීසි, මිස්කිටො සහ වෙනත්
|-
</tr>
|'''ජනාධිපති'''
<tr>
|පොර්ෆිරීයො ලොබො සොසා
<td>ජන වර්ග
|-
<td>90% යුරෝපියන් මෙස්ටිසො සහ ඇමෙරිකන් ඉන්දියන්, 7% ඇමෙරින්ඩියන්, 2% කළු, 1% සුදු
|'''උප ජනාධිපති'''
</tr>
|මාරියා ඇන්ටොනීටා ද බොග් රන්
<tr>
|-
<td>රාජ්‍යය
|'''නිදහස'''
<td>ගරිෆුනා, ඉංග්‍රීසි, මිස්කිටො සහ වෙනත්
|-
</tr>
|'''ස්පාඤ්ඤ, මෙක්සිකෝ,මධ්‍යම ඇමෙරිකා සිට '''
<tr>
|15 සැප්තැම්බර් 1821
<td>'''ජනාධිපති'''
|-
<td>පොර්ෆිරීයො ලොබො සොසා
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;වර්ග ප්‍රමාණය'''
</tr>
|-
<tr>
|'''එකතුව'''
<td>උප ජනාධිපති
|වර්ග කි.මී. 112,492, වර්ග හැතැප්ම 43,278
<td>මාරියා ඇන්ටොනීටා ද බොග් රන්
|-
</tr>
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ජනගහනය'''
<tr>
|-
<td>නිදහස ස්පාඤ්ඤ, මෙක්සිකෝ,මධ්‍යම ඇමෙරිකා සිට
|'''2010 ඇස්තමේන්තුව'''
<td>15 සැප්තැම්බර් 1821
|8,249,574
</tr>
|-
<tr>
|'''2007 ජන සංගණනය'''
<td>මුළු වර්ග ප්‍රමාණය
|7,529,403
<td>වර්ග කි.මී. 112,492, වර්ග හැතැප්ම 43,278
|-
</tr>
|'''ඝනත්වය'''
<tr>
|වර්ග කිලෝමීටර 126.6
<td>2010 ජනගහන ඇස්තමේන්තුව
|-
<td>8,249,574
|
</tr>
|වර්ග සැතපුම් 166
<tr>
|-
<td>2007 ජනගහන ඇස්තමේන්තුව
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය '''
<td>7,529,403
|2010 තක්සේරුව
</tr>
|-
<tr>
|'''එකතුව'''
<td>ජන ඝනත්වය
|33.371 ඩොලර් බිලියන
<td>වර්ග කිලෝමීටරයට 126.6<br>වර්ග සැතපුමට 166
|-
</tr>
|'''සාමාන්‍ය'''
<tr>
|ඩොලර් 4,175[
<td>දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය
|-
<td>2010 තක්සේරුව<br>33.371 ඩොලර් බිලියන
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය (සාමාන්‍ය)'''
</tr>
|2010 තක්සේරුව
<tr>
|-
<td>සාමාන්‍ය
|'''එකතුව'''
|15.288 <td>ඩොලර් බිලියන 4,175
</tr>
|-
<tr>
|'''සාමාන්‍ය'''
<td>දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය (සාමාන්‍ය)
|ඩොලර් 1,912[
<td>2010 තක්සේරුව<br>15.288 ඩොලර් බිලියන
|-
</tr>
|'''ගිනි (1992-2007)'''
<tr>
|55.3 (වැඩි)
<td>සාමාන්‍ය
|-
<td>ඩොලර් 1,912
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (2010)'''
</tr>
|0.604(මධ්‍යම)
<tr>
|-
<td>ගිනි (1992-2007)
|'''මුදල්'''
<td>55.3 (වැඩි)
|ලෙම්පිරා (HNL)
</tr>
|-
<tr>
|'''මං තීරුව'''
<td>මානව සංවර්ධන දර්ශකය (2010)
|දකුණ
<td>0.604(මධ්‍යම)
|-
</tr>
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
<tr>
|.hn
<td>මුදල්
|-
<td>ලෙම්පිරා (HNL)
|'''දුරකථන සංකේත'''
</tr>
|504
<tr>
<td>මං තීරුව
<td>දකුණ
</tr>
<tr>
<td>අන්තර්ජාල TLD
<td>.hn
</tr>
<tr>
<td>දුරකථන සංකේත
<td>504
</tr>
</table>
|}
]]

සංස්කරණ

1,560

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/178995" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි