"ලැට්වියාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
{{About|the European country}}
{{
{{Redirect|LVA}}
{{pp-move-indef}}
{{Infobox country
| ජාතික_නාමය= {{native name|lv|Latvijas Republika|icon=no}}
| conventional_long_name = ලැට්වියා ජනරජය
| common_name = ලැට්වියා
| image_flag = ධජය ලැට්වියා.svg
| image_coat = Coat of Arms of Latvia.svg
| image_සිතියම = EU-Latvia.svg
| map_caption = {{map caption|location_color=dark green|region=[[Europe]]|region_color=dark grey|subregion=the [[European Union]]|subregion_color=green|legend=EU-Latvia.svg}}
| national_anthem = [[Dievs, svētī Latviju!]]{{spaces| 2}}<br /><small>God Bless Latvia! </small><br><center>[[File:Latvian National Anthem (instrumental).ogg]]</center>
| ethnic_groups = 59.5% [[Latvians]],<br/>27.4% [[Russians]],<br/>3.5% [[Belarusians]],<br/>2.4% [[Ukrainians]],<br/>2.3% [[Poles]],<br/>1.3% [[Lithuanians]],<br/>3.6% others and unspecified<ref name="csb.gov.lv">[http://data.csb.gov.lv/dialog/varval.asp?ma=IS0070a&ti=IS07%2E+RESIDENT+POPULATION+BY+ETHNICITY+AT+THE+BEGINNING+OF+THE+YEAR&path=%2E%2E%2FDATABASEEN%2FIedzsoc%2FAnnual+statistical+data%2F04%2E+Population%2F&xu=&yp=&lang=1 Table: IS07. RESIDENT POPULATION BY ETHNICITY AT THE BEGINNING OF THE YEAR<!-- Bot generated title -->]</ref>
| ethnic_groups_year = 2011
| demonym =Latvian
| අගනුවර = [[රිගා]]
| latd = 56 | latm=57 | latNS=N | longd=24 | longm=6 | longEW=E
| විශාල_නගරය = අනුවර
| රාජ්‍ය_භාෂාව = [[ලැට්වියන් භාෂාව|ලැට්වියන්]]
| රාජ්‍ය_type = [[පාර්ලිමේන්තු සමුහාණ්ඩුව ]]
| leader_title1 = [[List of ජනාධිපති of ලැට්වියා|ජනාධිපති]]
| leader_title2 = [[ලැට්වියා අගමැති|අගමැති]]
| leader_name1 = [[Andris Bērziņš (Latvian President)|Andris Bērziņš]]
| leader_name2 = [[Valdis Dombrovskis]]
| accessionEUdate = May 1, 2004
| භූමි _rank = 124th
| area_magnitude = 1 E10
| විශාලත්වය_km2 = 64,589
| area_sq_mi = 24,938 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| percent_water = 1.57% (1,014 km<sup>2</sup>)
| ජනගහනය_තක්සේරුව = 2,245,357<ref name="csb.gov.lv"/> <!--UN WPP-->
| ජනගහනය_තක්සේරුව_rank = 143rd
| ජනගහනය_estimate_year = 2010
| | ජනගහනය_census = 2,377,383
| ජනගහනය_census_year = 2000
| ජනගහනය_ඝනත්වය_km2 = 34.3
| ජනගහනය_ඝනත්වය_sq_mi = 89.0 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| ජනගහනය_ඝනත්වය_rank = 166th
| GDP_PPP = $32.513 බිලියන<ref name=imf2>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=941&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=46&pr.y=2 |title=Latvia|publisher=International Monetary Fund|accessdate=2011-04-30}}</ref>
| GDP_PPP_rank =
| GDP_PPP_year = 2010
| GDP_PPP_per_capita = $14,460<ref name=imf2/>
| GDP_PPP_per_capita_rank =
| GDP_nominal = $24.045 billion<ref name=imf2/>
| GDP_nominal_rank =
| GDP_nominal_year = 2010
| GDP_nominal_per_capita = $10,694<ref name=imf2/>
| GDP_nominal_per_capita_rank =
| sovereignty_type = [[History of Latvia|Independence]]
| sovereignty_note = from [[Russia]]
| established_event1 = [[On the Restoration of Independence of the Republic of Latvia#Historical and juridical background|Declared<sup>1</sup>]]
| established_date1 = November 18, 1918
| established_event2 = [[On the Restoration of Independence of the Republic of Latvia#Historical and juridical background|Recognized]]
| established_date2 = January 26, 1921
| established_event3 = [[Soviet occupation of Latvia in 1940|Soviet occupation]]
| established_date3 = August 5, 1940
| established_event4 = [[Occupation of Latvia by Nazi Germany|Nazi German occupation]]
| established_date4 = July 10, 1941
| established_event5 = [[Occupation of Latvia by Soviet Union 1944–1945|Soviet occupation]]
| established_date5 = 1944
| established_event6 = [[Declaration On the Restoration of Independence of the Republic of Latvia|Announced]]
| established_date6 = May 4, 1990
| established_event7 = [[Latvian SSR#1980s-1991|Restored]]
| established_date7 = August 21, 1991<ref name="FINemb" />
| HDI = {{increase}} 0.769<ref name="HDI">{{cite web|url=http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf|title=Human Development Report 2010|year=2010|publisher=United Nations|accessdate=5 November 2010}}</ref>
| HDI_rank = 48th
| HDI_year = 2010
| HDI_category = <span style="color:#090;">high</span>
| Gini = 37.7
| Gini_year = 2003
| Gini_category = <span style="color:#fc0;">medium</span>
| currency = [[Latvian lats|Lats]] (Ls)
| මුදල්_ඒකකය = LVL
| මුදල්_ඒකකය = LVA
| time_zone = [[Eastern European Time|EET]]
| utc_offset = +2
| ගෘහස්ථ = 2,377,383
| time_zone_DST = [[Eastern European Summer Time|EEST]]
| utc_offset_DST = +3
| වාහන_පැදවීම = දකුණ
| අන්තර්ජාල = [[.lv]]
| දුරකථන_සංකේත = [[දුරකථන අංක ලැට්වියා|+371]]
| footnotes = <sup>1</sup> Latvia is ''de jure'' continuous with its declaration November 18, 1918.
}}{{
|image_flag = Flag of Latvia.svg
{|
 
|'''ජාතික ගීය'''
|"දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැටිවියානුවන්ට” (Latvian: Dievs, svētī Latviju!)
|-
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;සිතියම'''
|-
|colspan="2" |[[ගොනුව:Latvia_location_in_Europe.jpg]]
|-
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
|රිගා
|-
|
|උතුරු අක්ෂාංශ 56 57' බටහිර දේශාංශ 24 6'
|-
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
|ලැට්වියානු
|-
|'''රාජ්‍ය'''
|පාර්ලිමේන්තු සමුහාණ්ඩුව
|-
|'''ජනාධිපති'''
|වැල්ඩ්ස් සැට්ලර්ස්
|-
|'''අගමැති'''
|වැල්ඩ්ස් ඩොම්බ්‍රොව්ස්කිස්
|-
|'''නිදහස'''
|සෝවියට් සමාජවාදී සංගමය සහ ජර්මනිය සිට
|-
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;වර්ග ප්‍රමාණය'''
|-
|'''එකතුව'''
|වර්ග කිලෝමීටර 64 589
|-
|
|වර්ග සැතපුම් 24 938
|-
|'''ජලය (%)'''
|1.57% (වර්ග කිලෝමීටර 1 014 )
|-
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ජනගහනය'''
|-
|'''2009 තක්සේරුව'''
|2 231 503
|-
|'''ඝනත්වය'''
|වර්ග කිලෝමීටර 34.4
|-
|
|වර්ග සැතපුම් 89.3
|-
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය'''
|2010 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් බිලියන 31.536
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 13, 994
|-
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය (සාමාන්‍ය)'''
|2010 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් බිලියන 31.536
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 13 994
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය HDI (2007)'''
|0.442 (පහළ)
|-
|'''මුදල්'''
|ලිබරියන් ඩොලර් (LRD)
|-
|'''මං තීරුව'''
|දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.lr
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
|231
|}
]]
ලැටිවියා සමුහාණ්ඩුව උතුරු යු‍රෝපයේ බෝල්කන් ප්‍රදේශයේ පිහිටි රටකි. එහි මායිම් උතුරින් එස්ටෝනියා (343 Km) දකුණින් ලිතුවේනියා (588 Km) නැගෙනහිරින් රුසියානු සමුහාණ්ඩුව (276 Km) සහ ගිණිකොණින් බෙලාරූස් (141 Km) හා බෝල්ටික මුහුද හරහා බටහිර ස්විඩනය දක්වා වැටී ඇත. භුමි ප්‍රමාණය වර්ග කි.මී 64,589 (වර්ග සැතපුම් 24,938) වන අතර සෞම්‍ය දේශගුණයන් පවතී. ලැටිවීනියානුවන් (බෝල්ටික්) සංස්කෘතිය වශයෙන් එස්ටෝනියානුවන් හා ලිතුවේනියානුවරුන්ට නෑකම් කියයි. වර්තමානයේ ඉන්දු යුරෝපියානු පවුල තුල බොල්ටික් භාෂාව, පවුල තුල ඇති එකම භාෂාව වන්නේ ලැටිවියන් හා ලිතුවේනියන්ය. ලැටිවියා නම ලැටුආ ගඟ ආශ්‍රිත‍කොට නිර්මාණය වුවක් යැයි සැළකේ. ලැටිවියා එක්සත් පාර්ලිමේන්තු සමුහාණ්ඩුවක් වන අතර නගර සභා 118 බෙදා ඇත. (ප්‍රාන්ත 109 හා නගර 9) අගනුවර හා විශාලතම නගරය වන්නේ රිගාය. එහි ජනගහනය මිලියන 2.24 වන අතර යු‍රෝපියානු සංගමයේ අඩුම ජනගහනය සිටින රට හා එහි ජනගහනය 1991 සිට අඩුවෙමින් පවතී. ලැටිවියාව 1991 සැප්තැම්බර් 17 සිට එක්සත් ජාතීන්ගේ 2004 මැයි 1 සිට යුරෝපියානු සංගමය හා 2004 මාර්තු 29 සිට නේටෝහි සාමාජිකත්වය දරයි. 1991 දි ලැටිවියා නිදහස ලැබු අතර 1990 දි ආර්ථික පසුබෑමෙන් පසු 1998 - 2006 වර්ෂවල දි එය යුරෝපයේ ඉදිරියෙන් ඇති දළ ජාතික නිෂ්පාදිත(GDP) අගයයන් බවට පත්විය. 2008 – 2010 වර්ෂයන්හි පැවති ලෝක ආර්ථික අර්බුදයෙන් යුරෝපානු සංගමයේ සාමාජිකයන්ගෙන් තදින්ම බලපෑ සාමාජිකයාය. එහි ආර්ථික අවපාතය එම වර්ෂයේදී 26.54% ක් විය. ඒක පුද්ගල ආදායම යුරෝපානු සංගමයේ සාමාන්‍යයට අනුව 57.3% කි. මෙම අගය සාමාජික රාජ්‍යයන් අතරේ දිළිඳුතම අගයක් ගනී. 2009 වර්ෂයේ දී රාජ්‍යයේ කැළැඹුණු වෙනසක් වු අතර එය හේතුවෙන් රට නව දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් දරයි.
 

සංස්කරණ

618

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/175795" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි