"ජාලකරණ ක්‍රම තත් පෙදෙසින් ජාලය (LAN)" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළුNo edit summary
No edit summary
[[File:Distributed Processing.jpg|thumb|Distributed processing]]
තත් පෙදෙසි ජාලයක් යනු සාපේක්ෂව කුඩා අවකාශයක් හරහා පැතිරෙමින් පරිශිලකයනන්පරිශිලකයන් කුඩා සංඛායවකටසංඛ්‍යාවකට සේවය සැලසිමටසැළසීමට නිර්මාණය වුවූ ජාලයකි. අදාලඅදාළ ජාලය බාවිතාභාවිතා කරන පු්ගලයින්පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව සලකාසළකා බලමින් එය සම-සම ජාලයක් ලෙස හෝ අනුග්‍රහ-සේවාදායක ක්‍රමයක් ලෙස හෝ නිර්මාණය කිරිමකිරීමට තිරණයතීරණය කළ හැකහැකිය. සම-සම ජාලයක් යුයනු එක් එක් අනඅග්‍රාහකයාඅනුග්‍රාහකයා ජාලයේ ඇති අනෙකුත් කාර්යස්ථාන සමගසමඟ සිය සම්පත් බෙදා හදා ගන්නා අවස්ථාවකි. මේ සදහාසඳහා උදාහරළුණඋදාහරණ ලෙස සම්පත් පරිහරණය අවම කුඩා ාර්යාලකාර්යාල ජාලයක් හා ගෘහස්ථාගෘහස්ථ ජාලයක් ගෙන හැර දැක්විය හැකහැකිය. අනුග්‍රහසෙවාඅනුග්‍රහ සේවා දායක ජාලයක් යනු සැමසෑම අනුග්‍රාහකයකු‍මඅනුග්‍රාහකයෙකු‍ම සේවාදායකටසේවාදායකයාට සබැදි විවී සිටින අතරදිම එකිනෙකා අතර ද සබැදිය පවත්වා ගන්ාගන්නා අවස්ථාවකි. අනුග්‍රාහක සේවා දායක ජාලයන් විිධාකාරවිවිධාකාර හක්‍යතාවන්ගෙන්ශක්‍යතාවයන්ගෙන් යුත් සේවාදායක භාවිතා කරනු ලබයි. මේවා ප්‍රධාන ළුහනේ කොටස් 2 කට බෙදා දැක්විය හැකහැකියි. මින් එක් කාර්යයකට සිමාසීමා වුවූ සේවාදායකසේවාදායකය එක් අවස්තාවකදිඅවස්ථාවකදි ඊට පවරනකපවරන ලද එක් කාර්යයක් පමනක්පමණක් ඉටු කරයි. මේ සදහාසඳහා උදාහරණ ලෙස ගොනු සේවාදායකය, මුද්‍රක සේවාදායකය ආදිය ගෙන හැර දැක්විය හැකි අතර අනෙක් කාන්ඩයේකාණ්ඩයේ සේවාදායකයනටතසේවාදායකයන්ටත් ගොනු සෙස්ාවාදායකසේවාදායක, මුද්‍රක ‍සේවාදායනකය‍සේවාදායකයන් ආදි‍ෙය්ආදි‍යේ ශක්‍යතාවටත්ශක්‍යතාවයටත් වඩා වැඩි ශක්‍යතාවකින් යුත් කටයුතු සදහාසඳහා උදාහරණයක් ලෙස ගණනය කිරිම්කිරීම් සිදු කරකළ හැකිය. එම ප්‍රතිඵල මගින්මඟින් අන්‍රගාහකයන්අනුග්‍රහකයින් අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරැතොරතුරු ලබාදිමලබාදීම. (වෙබවෙබ්/ අන්තර්ජාල සේවාදායකය) අදිආදී කටයුතුකටයුතුද සිදු කළ හැකහැකිය.
 
මෙම පරිගණක ඊනර්නෙට්අන්තර්ජාලය හරහා සබැදිසබැඳි කර ඇති අතර ඒවා කෙලින්ම (එක් පරිගනකයක්පරිගණයක් සමගසමඟ තවෙකෙක්තවකෙක්) හෝ බහු සබැදියනටසබැඳියන්ට ඉඩ සලසනසළසන ජාල මධ්‍යස්ථානයක් හරහා හෝ එකිනෙකට සන්දිසම්බන්ධ කළ හැකහැකිය.
 
ඉතිහාසයට අනුකුලවඅනුකූලව තත් පෙදෙසින්පෙදෙස් ජාලයන්, පුළුල් පෙදෙසින්පෙදෙස් ජාලයන්ට වඩා ඉහලඉහළ වේග තත්වයන්ගෙන් ක්‍රියා කර පෙන්වා ඇත. නමුත් ප්‍රකාශ සම්ප්‍රේසනසම්ප්‍රේෂණ පද්ධති මතින්මඟින් තනා ඇති Metro EthornetබEthornet ලෙස පෙනෙන පුළු ල්පුළුල් පෙදෙසිපෙදෙස් ජාලයන් නිර්මාණයේද්නිර්මාණයේදී මෙම වේග බාධකයයෙන්බාධකයයෙන්ගෙන් සැලකියසැළකිය යුතු බලපෑමක් නැතිනොමැති තරම්ය.
 
 
== සටහන් ==
 
{|
 
 
|[http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_networking#Local_area_network_.28LAN.29 Computer networking Local area network LAN]
|-
{|
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/174055" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි