"බෙලාරස්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
}}
 
බෙලාරස්බෙලාරුස් මායිම් වන්නේ රුසියාවේඋතුරින් උතුරටරුසියාවට හා නැගෙනහිරටනැගෙනහිරින් හා උක්රේන් දකුණටයුක්රේනයටද, පෝලන්තදකුණින් බටහිරටපෝලන්තයද, ලිතුනියාබටහිරින් ලිතුනියාවටත් සහ ලැම්වියාලැටිවියා උතුරට හා එය ඊසාන යුරෝපීය භූමියකට අයත් රටකි. මින්ස්ත්මින්ස්ක් එහි අගනුවරයි. අනෙකුතඅනෙකුත් ප්‍රධාන නගර වන්නේ බිරෙස්ට්, ප්‍රොඩ්නෝ, හරඩ්නා, ගෝමෙල් (හොමෙයිල්), මොගිලෙම් (මහිල්යෝව්) සහ පිටෙබ්ස්ත් (විසෙබ්ස්ත්) වේ. එයින් සියයට 40න් එහි වර්ග කි.මී. 207600 කින් වනානතරය.සියයට එහි40 ආර්ථිකක්ම වහයෙන්වනාන්තරයයි. එහි ප්‍රධානම කොටසආර්ථික අංගය වන්නේ කෘෂිකර්මය සහ ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන් ය. 20 වනවැනි ශතවර්ෂය තෙත්තෙක් බෙලරුසියානුවන්බෙලාරුසියානුවන්ට නිෂ්චිත ජාතික අන්‍යන්‍යතාවයක්අනන්‍යතාවයක් ගොඩනංවා ගැනීමට එහි පැවැති බිවිනොහැකිවුයේ ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ එරට විවිධ ජාතීන්ට අයත් රටවල් වලටරටවල අයිතිවපාලනයට පැවතිනතුවී බැවිනි. එවැනි රටවල් අතර පෝලෙස්ත්ට්, ලිතුනියාලිතුවේනියාව, රුසියානු රාජ්‍ය, පෝලන්ත ලිතුආනියන් පොදුරාජ්‍ය වේ. කෙටි කලකට පැවැති බොලරුසියන්බෙලාරුසියන් මහජන සමූහාණ්ඩුව (1918 – 19) පසු බෙලාරස් ඡන්දායකඡන්දදායක පදනමෙන් සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව වන බයිලොරුසියන් SSR විය. බෙලරුසියන්බෙලාරුසියන් බිම්බිම එහි වර්තමාන මායිම් ගම අවසන් එක්සත් කිරීම 1939 වූදී සිදු වු අතර, දෙවන පෝලන්ත සමූහාණ්ඩුව විසින් අත්පත්කරඅත්පත් කරනු ගත්ලැබු බෙලරුසියන්බෙලාරුසියන් රුසියානු වාර්ගික බිම් මොලොටෙව් රිබෙන්ට්‍රොප් පනත මගින්මඟින් එහි කොන්දේසි හා වරප්‍රසාද මත සොව්යට්සෝවියට් සමූහාණ්ඩුවට බදස්ධබද්ධ කරන ලදී. එහි ප්‍රදේශ හාප්‍රාදේශිය ජාතීන් 2 වනදෙවන ලෝක සංග්‍රාහමසංග්‍රාම සමයේ විනාශ වූ අතර, බෙලාරැස් තමබෙලාරුස්හි ජනගහනයෙන් 30% හා එහි ආර්තිකආර්ථික සම්පත් වලින් භාගයක් පමණ විනාශ විය. යුද්ධයෙන් පසු වර්ෂවලදී මෙම සමූහාණ්ඩුව නැවත ගොඩනගන ලදී.
බෙලාරස්
 
පිංතූරය - කොඩිය
 
අගනුවර සහ විශාලම නගරය - මින්ස්ක් 530 551 N 270 331 E
රාජ්‍ය භාෂාවන් - බෙලාරුෂියන්, රුසියානු
රාජ්‍යය - ජනාධිපති සමූහාණ්ඩුව
නිදහස - සොව්යට් ‍සමූහාණ්ඩුව සිට
ප්‍රකාශ කිරීම - 27 ජූලි 1990
පිහිටු වීම - 25 අගෝස්තු 1991
සමුපූර්ණ කිරීම - 25 දෙසැම්බර් 1991
වර්ග ප්‍රමාණය එකතුව - 207, 600Km2 (85th)
80, 155 5q mi
2009 තක්සේරැ ජනගහනය - 9,648,533 (86th)
1999 ජනසංඛ්‍යාකය - 10,045,200
ඝනත්වය - 46.7/Km2 (14 2nd)
- 120.8/5q mi
GDP (ppp) - 2008 තක්සේරුව
එකතුව - $ 119ග096 බිලියන (59th)
සාමාන්‍ය - $ 6,234 (74th)
ගිනි (2002) - 29.7 (පහල)
HDI (2007) - 0.826 (ඉහළ) (68th)
මුදල් - බෙලාරැෂියන් රූබල් (ByR)
කාල මණ්ඩලය - EET (UTC + 2)
ග්‍රීෂ්ම සෘතුව (DST) - EEST (UTC + 3)
මං තීරුව - දකුණ
අන්තර්ජාල TLD - .by
දුරකථන සං‍ෙක්ත - 375
 
බෙලාරස් මායිම් වන්නේ රුසියාවේ උතුරට හා නැගෙනහිරට හා උක්රේන් දකුණට, පෝලන්ත බටහිරට, ලිතුනියා සහ ලැම්වියා උතුරට හා එය ඊසාන යුරෝපීය භූමියකට අයත් රටකි. මින්ස්ත් එහි අගනුවරයි. අනෙකුත ප්‍රධාන නගර වන්නේ බිරෙස්ට්, ප්‍රොඩ්නෝ, හරඩ්නා, ගෝමෙල් (හොමෙයිල්), මොගිලෙම් (මහිල්යෝව්) සහ පිටෙබ්ස්ත් (විසෙබ්ස්ත්) වේ. එයින් සියයට 40න් එහි වර්ග කි.මී. 207600 කින් වනානතරය. එහි ආර්ථික වහයෙන් ප්‍රධානම කොටස වන්නේ කෘෂිකර්මය සහ නිෂ්පාදනයන් ය. 20 වන ශතවර්ෂය තෙත් බෙලරුසියානුවන් නිෂ්චිත ජාතික අන්‍යන්‍යතාවයක් ගොඩනංවා ගැනීමට එහි පැවැති බිවි ශතවර්ෂ ගණනාවක් විවිධ ජාතීන්ට අයත් රටවල් වලට අයිතිව පැවති බැවිනි. එවැනි රටවල් අතර පෝලෙස්ත්ට්, ලිතුනියා, රුසියානු රාජ්‍ය, පෝලන්ත ලිතුආනියන් පොදුරාජ්‍ය වේ. කෙටි කලකට පැවැති බොලරුසියන් මහජන සමූහාණ්ඩුව (1918 – 19) පසු බෙලාරස් ඡන්දායක පදනමෙන් සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව වන බයිලොරුසියන් SSR විය. බෙලරුසියන් බිම් එහි වර්තමාන මායිම් ගම අවසන් එක්සත් කිරීම 1939 වූ අතර දෙවන පෝලන්ත සමූහාණ්ඩුව විසින් අත්පත්කර ගත් බෙලරුසියන් රුසියානු වාර්ගික බිම් මොලොටෙව් රිබෙන්ට්‍රොප් පනත මගින් එහි කොන්දේසි හා වරප්‍රසාද මත සොව්යට් සමූහාණ්ඩුවට බදස්ධ කරන ලදී. එහි ප්‍රදේශ හා ජාතීන් 2 වන ලෝක සංග්‍රාහම සමයේ විනාශ වූ අතර බෙලාරැස් තම ජනගහනයෙන් 30% හා එහි ආර්තික සම්පත් වලින් භාගයක් පමණ විනාශ විය. යුද්ධයෙන් පසු වර්ෂවලදී මෙම සමූහාණ්ඩුව නැවත ගොඩනගන ලදී.
 
 

සංස්කරණ

167

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/163210" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි