"බහරේන්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{පිවිතුරුකිරීම-පරිවර්තනය|ඉංග්‍රීසි}}
{{පරිවර්තනය නොනිමි|Bahrain|ඉංග්‍රීසි|en}}
[[Image:125px-Flag_of_Bahrain.svg.png |frame|thumb|alt=tiny globe|'''             කොඩිය'''
බහරේන්
{|
අගනුවර හා විශාලම නගරය - මනාමා- 26013' N 50035' E
|'''ජාතික ගීය'''
රාජ්‍ය භාෂාවන් - අරාබි
|Bahrainona
රාජ්‍ය -
|-
නිදහස - පර්සියා සිට - 1783 (2)(3)
|'''             සිතියම'''
එක්සත් රාජධානියේ සිට - දෙසැම්බර් 16, 1971(4)
|-
වර්ග ප්‍රමාණය - එකතුව 750 Km2 (184 th )
|colspan="2" |[[ගොනුව:250px-Map_of_Bahrain.svg.png]]
290 sqmi
|-
ජලය (%) - 0
|'''අගනුවර හාසහ විශාලම නගරය - මනාමා- 26013' N 50035'' E
ජනගහනණය - තක්සේරැව 791,000(5) (159th) .
|මනාමා
ඝනත්වය - 1,189.5 /Km2 (7 th)
|-
3,126.5/sq mi
|
GDP (PPP) - 2008 තක්සේරැව
|උතුරු අක්ෂාංශ 26°13′ නැගෙනහිර දේෂාංශ 50°35′E
එකතුව - $ 27.014 - බිලියන (6) (118 th )
|-
සාමාන්‍ය - $ 34,662 (8) (32nd)
|'''රාජ්‍ය -භාෂාව'''
GDP (සාමාන්‍ය) - 2008 තක්සේරැව
|අරාබි
එකතුව -$ 21,236 - බිලියන (6) (19th) .
|-
සාමාන්‍ය - $ 27,248 (0) (3rd)
|'''නිදහස'''
HDI (2007) - 0.895 (7)(ඉහළ) (39 th)
|පර්සියාවෙන් - 1783
මුදල් - බහරේන් ඩිනාර් (BHD)
|-
කාල මණ්ලය - (VTC +3 )
|'''එක්සත් රාජධානියේ සිට''' - දෙසැම්බර් 16, 1971(4)
මං තීරැව - දකුණ
|දෙසැම්බර් 16, 1971
අන්තර්ජාල - TLD -bh
|'''         වර්ග ප්‍රමාණය'''
දුරකථ සංකේතය - +973
|-
 
|'''එකතුව'''
බහරේන් නිල වශයෙන් හදුන්වනු ලබන්නේ බාහරේන් රාජධානිය ලෙසයි. මෙය අල් සාෆීනා රාජධානීය පවුල් විසින් පාලනය කරන පස්සියානු ගල්ෆ් හි පිහිටි කුඩා දුපතක්ය. බහරේන් දුපත් 33 කින් සමන්විත කොදෙව්වක් වන අතර විශාලතම බහරෙන් දුපත කී.මී. 55 දිග වන හා කි.මී 18 පලල වන එකකි. සවුදි අරාබියාව බටහිරිට වන්නට ඇති අතර එය බහරෙන් හා ෆාහාඩ් රජ හාවත 1986 නොවැම්බර් මස 25 දින විවෘත කරනු ලැබු මාවත හා සම්බන්ධය. කටාර් ලිවිනොව එා ඉඑරේව් ගල්ෆ් හරහා පැතිරේ ‍‍යොජිත කටාර් බහරේන් මාවත බහරේන් හා නාමර් සම්බන්ධ කරන අතර එය ලෝකයේ දීර්ඝතම එක වන්නේය. බහරේන් එහි ඇති තෙල් හා මුතු වලට ප්‍රසිද්ධ ඉතිරිකිම් ද තිබේ. මෙහි ඉතා උස් වු ගොඩනැගිලි (Skyscrapers) වර්තමානයේ යෝජිත මීටර් 1022 (අඩි 3353) කින් යුත් මුරැජාන් කුළුන වනි ගොඩනැගිලිද ඇත. මෙහි බහරේන් ජාත්‍යන්තර ධාවන පථයද පිහිටා ඇති අතර මෙහි බහරේන් F 1ධාවන තරගයද පැවැත්වේ.
|750 වර්ග කිලෝමීටර, 290 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''ජලය (%) - 0'''
|2.5
|-
|'''            ජනගහනය'''
|-
|'''2008 තක්සේරුව'''
|791,000(5)
|-
|'''ඝනත්වය'''
|1,189.5 වර්ග කිලෝමීටර (7 th), 3,126.5 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (PPP)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|27.014 ඩොලර් බිලියන
|'''සාමාන්‍ය''' - $ 34,662 (8) (32nd)
|34,662 ඩොලර් බිලියන
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (සාමාන්‍ය)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|21,236 ඩොලර් බිලියන
|-
GDP (|'''සාමාන්‍ය) - 2008''' තක්සේරැව
|ඩොලර් 27,248
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (HDI) (2007)'''
HDI (2007) - |0.895 (7)(ඉහළ) (39 th)
|-
|'''මුදල්'''
| බහරේන් ඩිනාර් (BHD)
|-
|'''මං තීරුව'''
| දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල - TLD -bh'''
|.bh
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
| +973
|}
]]
බහරේන් නිල වශයෙන් හදුන්වනුහඳුන්වනු ලබන්නේ බාහරේන්බහරේන් රාජධානිය ලෙසයි. මෙය අල් සාෆීනා රාජධානීයරාජකීය පවුල් විසින් පාලනය කරනකරනු පස්සියානුලබන ගල්ෆ්පර්සියානු හිගල්ෆ්හි පිහිටි කුඩා දුපතක්යදුපතකි. බහරේන් දුපත් 33 කින් සමන්විත කොදෙව්වක් වන අතරකොදෙව්වකි. විශාලතම බහරෙන් දුපත කී.මී. 55 දිග වනදිගින් හා කි.මී 18 පලලපළල වනයුත් එකකි. සවුදි අරාබියාවඅරාබියට බටහිරිටබටහිරට වන්නට පිහිටා ඇති අතර එය බහරෙන්බහරේන් හා ෆාහාඩ් රජ හාවතමාවත (1986 නොවැම්බර් මස 25 දින විවෘත කරනු ලැබු මාවත) හා සම්බන්ධයසම්බන්ධයි. කටාර් ලිවිනොවගිනිකොන එා ඉඑරේව්දෙසින් ගල්ෆ් හරහා පැතිරේ. ‍‍යොජිත‍‍යෝජිත කටාර් බහරේන් මාවත බහරේන් හා නාමර් සම්බන්ධ කරන අතර, එය ලෝකයේ දීර්ඝතම එකමාවත වන්නේය. බහරේන් එහි ඇති තෙල් හා මුතු වලට ප්‍රසිද්ධප්‍රසිද්ධයක් ඉතිරිකිම් ද තිබේදරයි. මෙහි ඉතා උස් වු ගොඩනැගිලි (Skyscrapers) ඉදිකර තිබේ. වර්තමානයේ යෝජිත මීටර් 1022 (අඩි 3353) කින් යුත් මුරැජාන්මුරුජාන් කුළුන වනිවැනි ගොඩනැගිලිද ඇත. මෙහි බහරේන් ජාත්‍යන්තර ධාවන පථයද පිහිටා ඇතිඇත. අතර මෙහිඑබැවින් බහරේන් F 1ධාවන1 තරගයදධාවන තරඟයද මෙහි පැවැත්වේ.

සංස්කරණ

167

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/163173" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි