"පරිශීලක සාකච්ඡාව:Wikitanvir" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

fix
(Global talk page)
(fix)
<div class="plainlinks" style="background: #FFF; text-align: center; font-family: Calibri; font-size: 1.6em; colorfont-weight: #000bold;"><div style="padding: 9px; background: #FFF10px; border: 3px solid #2F4F4F; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px;">'''Do not leave your message here. Choose any of the following, thanks!'''</div><div style="margin-top: 1px2px; padding: 9px; background: #FFF10px; border: 3px solid #2F4F4F; -moz-border-radius: 8px; -wekbit-border-radius: 8px; border-radius: 8px;">'''[[m:bn:user:wikitanvir|w:bn:user:wikitanvir]] |&#124; [[m:en:user:wikitanvir|w:en:user:wikitanvir]] |&#124; [[m:commons:user:wikitanvir|commons:user:wikitanvir]] |&#124; [[m:user:wikitanvir|meta:user:wikitanvir]]'''</div></div>
 
<div class="plainlinks" style="text-align: center; font-family: Calibri; font-size: 1.6em; color: #000;"><div style="padding: 9px; background: #FFF; border: 3px solid #2F4F4F; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px;">'''Do not leave your message here. Choose any of the following, thanks!'''</div><div style="margin-top: 1px; padding: 9px; background: #FFF; border: 3px solid #2F4F4F; -moz-border-radius: 8px; -wekbit-border-radius: 8px; border-radius: 8px;">'''[[m:bn:user:wikitanvir|w:bn:user:wikitanvir]] | [[m:en:user:wikitanvir|w:en:user:wikitanvir]] | [[m:commons:user:wikitanvir|commons:user:wikitanvir]] | [[m:user:wikitanvir|meta:user:wikitanvir]]'''</div></div>

සංස්කරණ

22

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/160755" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි