"වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
4 පේළිය:
!rowspan="2" width=16%|Features !! width=8% style="background:#dcf05d"|Starter !! width=9% style="background:#99d818"|Home Basic !! width=8% style="background:#60b937"|Home Premium !! width=8% style="background:#0098d4; color:white"|Professional !! width=8% style="background:#00007f; color:white"|Enterprise !! width=8% style="background:#312e25; color:white"| Ultimate
|-
| align="center" | [[Original equipment manufacturer|OEM]] licensing || align="center" | Retail and OEM licensing in [[Emerging markets]] || align="center" | Retail and OEM licensing || align="center" | Retail, OEM and [[Volume license key|Volume licensing]]<ref name='windowsteamblog.com'> {{cite web | url = http://windowsteamblog.com/blogs/business/archive/2009/09/01/windows-7-volume-license-and-trial-availability.aspx | title = Which Windows 7 Is Best for You? | accessdate = 2010-08-01 | last = Schuster | first = Gavriella | date = 2009-09-01 | publisher = [[Microsoft]]}}</ref> || align="center" | [[Volume license key|Volume licensing]]<ref name="windowsteamblog.com"/> || align="center" | Retail and OEM licensing
|-
| End of Support<ref name='MS SLI'> {{cite web | url = http://support.microsoft.com/gp/lifeselectindex#W | title = Support Lifecycle Index | accessdate = 2010-01-01 | date = 2010-03-12 | publisher = [[Microsoft]]}}</ref> || {{partial|{{start date and age|2015|01|13|br=yes}}}} || {{partial|{{start date and age|2015|01|13|br=yes}}}} || {{partial|{{start date and age|2015|01|13|br=yes}}}} || {{Yes|{{start date and age|2020|01|14|br=yes}}}} || {{Yes|{{start date and age|2020|01|14|br=yes}}}} || {{partial|{{start date and age|2015|01|13|br=yes}}}}
|-
| Maximum physical memory (RAM) ([[x86-64|64-bit]])<ref name='MSDN Memory Limits'> {{cite web | url = http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778(VS.85).aspx | title = Physical Memory Limits: Windows 7 | accessdate = 2010-11-01 | date = 2010-10-14 | publisher = [[Microsoft Developer Network]] }}</ref> || {{N/A}} || {{No|8 GB}} || {{Partial|16 GB}} || {{Yes|192 GB}} || {{Yes|192 GB}} || {{Yes|192 GB}}
|-
| Maximum physical memory (RAM) ([[x86-32|32-bit]])<ref name='MSDN Memory Limits' /> || {{Partial|2 GB}} || {{Yes|4 GB}} || {{Yes|4 GB}} || {{Yes|4 GB}} || {{Yes|4 GB}} || {{Yes|4 GB}}
|-
| 32-bit and 64-bit versions || {{No|32-bit only}} || {{Partial|Both<ref name='Bhinneka 2010'> {{cite web | url = http://www.bhinneka.com/aspx/products/prt_Windows_7_SKU.aspx | title = Which Windows 7 Is Best for You? | accessdate = 2010-08-01 | publisher = Bhinneka Mentari Dimensi, PT | language = Indonesian}}</ref> (64-bit disc not included)}} || {{Yes|Both}} || {{Yes|Both}} || {{Yes|Both}} || {{Yes|Both}}
|-
| Maximum physical CPUs supported<ref>{{cite web | url = http://www.microsoft.com/windows/windows-7/get/system-requirements.aspx | title = Windows 7 System Requirements | language = en | accessdate = 29 September 2010}}</ref> || {{Partial|1}} || {{Partial|1}} || {{Partial|1}} || {{Yes|2}} || {{Yes|2}} || {{Yes|2}}
|-
| [[Backup and Restore Center]]<ref>[http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/compare-editions?T1=tab01 Which one is right for you? - Microsoft Windows]</ref> || {{Partial|Cannot back up to network}} (Backup to network and local hard disk, restore) || {{Partial|Cannot back up to network}} || {{Partial|Cannot back up to network}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| [[Remote Desktop Services|Remote Desktop]] (Client and Host) || {{Partial|Client only}} || {{Partial|Client only}} || {{Partial|Client only}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
22 පේළිය:
| HomeGroup (create and join) || {{Partial|Join only}} || {{Partial|Join only}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| Built-in [[DVD]] ([[MPEG-2]] and [[Dolby Digital]]) decoders<ref>[http://www.winsupersite.com/win7/win7_skus.asp Windows 7 Product Editions Overview]</ref> || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| Multiple monitors || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
34 පේළිය:
| [[Windows Mobility Center]] || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| [[Internet Printing Protocol|Printing via Internet]] (IPP) || {{No}}<ref>{{cite web | url = http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/w7itpronetworking/thread/233bb347-43ad-4cf5-82a7-f7d503fe56ae | title = Internet Printing client on Windows 7 Starter | accessdate = 2010-11-22 }}</ref> || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| Internet connection sharing || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
46 පේළිය:
| [[Windows Media Center]] || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| [[Windows Media Player]] Remote Media Experience<ref>Feature of Windows Media Player which enables the use and control of media libraries on other computers.</ref> || {{No}} || {{No}} || {{Yes}}<ref name=ned>Windows 7 N Edition does not include Windows Media Player.</ref> || {{Yes}}<ref name=ned/> || {{Yes}}<ref name=ned/> || {{Yes}}<ref name=ned/>
|-
| [[Logical Disk Manager|Dynamic Disks]]<ref name='KB927520 2007-09-14'> {{cite web | url = http://support.microsoft.com/kb/927520/en-us | title = You cannot select or format a hard disk partition when you try to install Windows Vista, Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | accessdate = 2009-12-17 | date = 2007-09-14 | publisher = [[Microsoft]]}}</ref> || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| [[Encrypting File System]] || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
56 පේළිය:
| Presentation Mode || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| [[Group Policy]]<ref name="7Guide">[http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b3c68ec2-e726-4830-ac89-31c71d6be5f3&displaylang=en Windows 7 Product Guide]</ref> || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| [[Offline Files]] and [[Folder redirection]]<ref name="7Guide"/> || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| [[Windows Server domain|Windows Server domain joining]] || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| [[Windows Virtual PC#Windows XP Mode|Windows XP Mode]]
| [[Windows Virtual PC#Windows XP Mode|Windows XP Mode]]<ref>[[Windows Virtual PC]] including a complete copy of [[Windows XP]] with Service Pack 3 using [[Remote Desktop Protocol]] to display individual applications integrated with the host OS (Windows 7). Windows XP Mode is available as a free download from Microsoft.</ref>
| {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
68 පේළිය:
|-
|-
| Aero glass remoting|| {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}}
| Aero glass remoting<ref name="rdteamblog">{{cite web|url=http://blogs.msdn.com/rds/archive/2009/06/23/aero-glass-remoting-in-windows-server-2008-r2.aspx |title=Aero Glass Remoting in Windows Server 2008 R2|publisher=Microsoft |author=Terminal services team |date=2009-06-23 |accessdate=2009-09-16}}</ref><ref name="rdteamblog2">{{cite web |url=http://blogs.msdn.com/rds/archive/2009/08/21/remote-desktop-connection-7-for-windows-7-windows-xp-windows-vista.aspx#9902608 |title=Remote Desktop Connection 7 for Windows 7, Windows XP & Windows Vista |publisher=Microsoft |author=Terminal Services Team |date=2009-08-21 |accessdate=2009-10-27}}</ref>|| {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| Windows Media Player multimedia redirection<ref name="rdteamblog2"/> || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}}<ref name=ned/> || {{Yes}}<ref name=ned/>
|-
| Audio recording over Terminal Services<ref name="rdteamblog2"/> || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| Multi-display Terminal Services<ref name="rdteamblog2"/> || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| Enterprise Search Scopes<ref name="7Guide"/>{{Rp|130}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| Federated Search<ref>{{cite web | url=http://www.microsoft.com/windows/enterprise/products/windows-7/features.aspx#enterprisesearch | title=Microsoft Windows Enterprise: Windows 7 Features | publisher=Microsoft | accessdate=2009-11-24}}</ref> || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| [[Features_new_to_Windows_7#Management_features|AppLocker]] || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Partial|Create Policies, But Cannot Enforce}} || {{Yes|Create and Enforce Policies}} || {{Yes|Create and Enforce Policies}}
92 පේළිය:
| [[Multilingual User Interface]] Pack || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Partial|Yes, purchased separately}}{{Citation needed|date=December 2010}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Enhancements<ref name="7Guide"/>{{Rp|130}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}}
|-
| [[VHD (file format)|Virtual Hard Disk]] Booting || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{No}} || {{Yes}} || {{Yes}}

සංස්කරණ

6,493

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/149680" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි