අනංගයා

Joined 29 දෙසැම්බර් 2010
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
{{පරිශීලක:අනංගයා/කෙළින තැන(sand box)}}
{{exams}}
<table cellspacing="8" border="0">
<tr>
<td width="60%" align="centerright">
 
{{Infobox_pretender}}
<!-- table -->
<table border="0" cellspacingwidth="5400px">
 
<tr width="200px10%">
 
<!-- image -->
 
<td valign="top" rowspan="34">
 
<table>
 
</tr>
 
[[File:Sinhala va + i.svg|Sinhala va + i|100px|center]]
<tdtr>
[[File:3d-jigsaw-puzzle.jpg|3d-jigsaw-puzzle|100px|center]]
</table>
<td colspan="2" align="center">
[http://web.archive.org/web/*/http://si.wikipedia.org සිංහල විකිය පරිණාමය වූ සැටි...]
<tdtr>
<td colspan="2" v align="middle">
<small>මේ වන විට සංඛ්‍යාන දත්ත</small>​
<tr>
<td v align="top">
<small>
සමස්ත පිටු ගණන (සියළු ම නාමාවකාශයන් හි) = '''{{NUMBEROFPAGES}}'''<br />
විශ්වකෝෂයේ ලිපි ගණන = '''{{NUMBEROFARTICLES}}'''<br />
 
මුළු සංස්කරණ සංඛ්‍යාව​ = '''{{NUMBEROFEDITS}}'''<br />
 
සමස්ත පරිශීලක ගිණුම් ගණන​ = {{NUMBEROFUSERS}}<br />
ක්‍රියාකාරී පරිශීලකයන් ගණන​ = '''{{NUMBEROFACTIVEUSERS}}'''<br />
</small>
</table>
<!-- right side bartable ends -->
 
</td>
<!-- right slide bar -->
 
<!--1-->
 
<table>
<td valign="top" width="20%" align="center">
[[File:Google favicon.png|Google favicon]|50px]]
[http://groups.google.com/group/sinhala-wikipedia සිංහල විකිපීඩියා ගූගල් <br/>සමූහය]​
</small>
 
</td>
 
<td width="20%" valign="top" align="center">
[[File:Facebook icon.svg|Facebook icon|50px]]
</small>
</tr>
 
</table>
 
<!--1-->
 
<td width="20%" valign="top" align="center">
<center>
<table border="0" cellspacing="5">
<!-- begining of the 1st row -->
<tr width="200px">
<td>
{{User:Cacycle/wikEd_userbox}}
<td>
{{විකිපීඩියා පරිශීලක/පිළිගැනීමේ කමිටුව}}
 
<!-- right side bar -->
<td valign="top" rowspan="3">
 
<table>
 
</small>
 
</table>
</tr>
</table>
 
</td>
 
<center>
<!-- right side bar ends -->
<table border="0" cellspacing="5">
<!-- begining of the 1st row -->
<tr width="200px">
<td>
{{User:Cacycle/wikEd_userbox}}
<td>
{{විකිපීඩියා පරිශීලක/පිළිගැනීමේ කමිටුව}}
 
<!-- right side bar -->
<td valign="top" rowspan="3">
 
 
 
 
</tr>
<!-- 1st row ends -->
<!-- begining of the 2nd row -->
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/142830" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි