අනංගයා

Joined 29 දෙසැම්බර් 2010
පිටුව වෙනුවට '{{exams}}' ප්‍රතිස්ථාපනය කරමින්
(පිටුව වෙනුවට '{{exams}}' ප්‍රතිස්ථාපනය කරමින්)
{{exams}}
''':=D''' '''B)'''{{citation needed}}
 
[[/කෙළින තැන(sand box)]]
 
<big><font color="#800000" size="5">[[විශේෂ:දායකත්ව/​අනංගයා|අ]]</font></big> <font color="#808000"> [[පරිශීලක:අනංගයා|<sup>නංගයා</sup>]]</font> <font color="#008000">[[පරිශීලක සාකච්ඡාව:අනංගයා|<sub style="margin-left:-6.0ex;">''මතන්න''</sub>]]</font>
<big><font color="#800000" size="5">[[විශේෂ:දායකත්ව/​අනංගයා|අ]]</font></big> <font color="#808000"> [[පරිශීලක:අනංගයා|<sup>නංගයා</sup>]]</font> <font color="#008000">[[පරිශීලක සාකච්ඡාව:අනංගයා|<sub style="margin-left:-6.0ex;">''මතන්න''</sub>]]</font>
<big><font color="#800000" size="5">[[විශේෂ:දායකත්ව/​අනංගයා|අ]]</font></big> <font color="#808000"> [[පරිශීලක:අනංගයා|<sup>නංගයා</sup>]]</font> <font color="#008000">[[පරිශීලක සාකච්ඡාව:අනංගයා|<sub style="margin-left:-6.0ex;">''මතන්න''</sub>]]</font>
<big><font color="#800000" size="5">[[විශේෂ:දායකත්ව/​අනංගයා|අ]]</font></big> <font color="#808000"> [[පරිශීලක:අනංගයා|<sup>නංගයා</sup>]]</font> <font color="#008000">[[පරිශීලක සාකච්ඡාව:අනංගයා|<sub style="margin-left:-6.0ex;">''මතන්න''</sub>]]</font>
<table>
<tr>
<td>
{{විකිපීඩියා පරිශීලක/පිළිගැනීමේ කමිටුව}}
<td>
[[File:WikiVampires.JPG|thumb|WikiVampires{{citation needed}}]]
<td>
[[File:Wikipedia song.ogg|thumb|Wikipedia song{{citation needed}}]]
<!-- 2nd row -->
<tr>
<td>
[[file:Le p'tit cabaliste.png|thumb]]
<td>
[[file:I hate your edits.JPG|thumb]]
<!--
<td>[[ගොනුව:Bouncywikilogo.gif ]]
<!-- 3nd row -->
<tr>
<td>
<!--
{| align=right style="background-color:#BBC983; line-height:90%; border-style:ridge; border-width:3px; border-color:#BBC983;"
|-
||
<div align=right style="font-size:12px; color:#271836">
NUMBEROFPAGES = '''{{NUMBEROFPAGES}}'''<br />
NUMBEROFARTICLES = '''{{NUMBEROFARTICLES}}'''<br />
NUMBEROFFILES = {{NUMBEROFFILES}}<br />
NUMBEROFEDITS = '''{{NUMBEROFEDITS}}'''<br />
NUMBEROFVIEWS = {{NUMBEROFVIEWS}}<br />
NUMBEROFUSERS = {{NUMBEROFUSERS}}<br />
NUMBEROFACTIVEUSERS = '''{{NUMBEROFACTIVEUSERS}}'''<br />
NUMBERINGROUP:bot = {{NUMBERINGROUP:bot}}<br />
NUMBERINGROUP:sysop = '''{{NUMBERINGROUP:sysop}}'''<br />
NUMBERINGROUP:bureaucrat = '''{{NUMBERINGROUP:bureaucrat}}'''
</div>
|}
-->
</table>
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/140901" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි