"ශ්‍රී ලංකාවේ මහඔය කලාපයෙහි රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්
(සංස්)
(සංස්)
|-
|වරාපිටිය විද්‍යාලය || කැකිරිහේන, මහඔය
|}
 
==පදියතලාව අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය ==
 
{| class="wikitable"
|-
! පාසැල් නම !! පාසැල් ලිපිනය
|-
|දෙමෝදර විද්‍යාලය ||සරණගම, පදියතලාව
|-
|ගල්ගොඩේ විද්‍යාලය || පදියතලාව
|-
|හෙලකෝමන විද්‍යාලය ||දොරකුඹුර. පදියතලාව
|-
|හොලිකේ විද්‍යාලය ||හොලිකේ, පදියතලාව
|-
|කීනත්මුල්ල විද්‍යාලය ||දොරකුඹුර, පදියතලාව
|-
|කෙහෙළුල්ල විද්‍යාලය ||කෙහෙළුල්ල, පදියතලාව
|-
|කොමන විද්‍යාලය || දොරකුඹුර, පදියතලාව
|-
|කොටිකෙවෙල විද්‍යාලය||කොටිකෙවෙල, සේරන්කඩ
|-
|මරන්ගල විද්‍යාලය || දොරකුඹුර, පදියතලාව
|-
|මිරිස්වත්ත විද්‍යාලය ||කොලමන්තලාව, පදියතලාව
|-
| පදියතලාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ||මහා විද්‍යාලය, පදියතලාව
|-
|පල්ලෙගම විද්‍යාලය || සේරන්කඩ
|-
|සද්ධාතිස්ස විද්‍යාලය || තලපිටියඔය-දකුණ, පදියතලාව
|-
| සේරන්කඩ මහා විද්‍යාලය || සේරන්කඩ
|-
|වහව විද්‍යාලය || දොරකුඹුර, පදියතලාව
|-
|වීරනගම විද්‍යාලය || වීරනගම, පදියතලාව
|-
|වැලිකුඹුර විද්‍යාලය || පදියතලාව
|}
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/131911" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි