"සැකිල්ල:Planetbox orbit" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සැකිල්ල:ග්‍රහලෝකකොටුව කක්ෂය වෙතට යළි-යොමුකරමින්
(Import from English wiki)
 
(සැකිල්ල:ග්‍රහලෝකකොටුව කක්ෂය වෙතට යළි-යොමුකරමින්)
 
#යළියොමුව[[සැකිල්ල:ග්‍රහලෝකකොටුව කක්ෂය]]
<noinclude>{{Astro talk}}
{{esoteric}}
{{-}}
{| class="toccolours" style="float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em;"
</noinclude>|-
! style="background-color: #A0B0FF;" colspan="3" | [[Orbital elements]]{{#if:{{{epoch|}}}|<br/><small>'''[[Epoch (astronomy)|Epoch]] {{{epoch}}}'''}}
{{#if:{{{semimajor|}}}{{{semimajor_gm|}}}|<tr><!--
--><td>'''[[Semimajor axis]]'''</td><!--
--><td style="text-align: center">(''a'')</td>
<td>{{#if:{{{semimajor_gm|}}}|{{#if:{{{semimajor|}}}|{{{semimajor}}} [[astronomical unit|AU]]<br />({{{semimajor_gm}}} [[gigameter|Gm]])|{{{semimajor_gm}}} [[gigameter|Gm]]}}|{{{semimajor|?}}} [[astronomical unit|AU]]}}</td></tr>|}}{{#if:{{{semimajor_mas|}}}|<tr><!--
--><td>{{#if:{{{semimajor|}}}{{{semimajor_gm|}}}|&nbsp;|'''[[Semimajor axis]]'''}}</td>
<td style="text-align: center">{{#if:{{{semimajor|}}}{{{semimajor_gm|}}}|&nbsp;|(''a'')}}</td>
<td>{{{semimajor_mas}}} [[milliarcsecond|mas]]</td></tr>|}}{{#if:{{{periastron|}}}{{{periastron_gm|}}}|<tr>
<td>'''[[Periastron]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''q'')</td>
<td>{{#if:{{{periastron_gm|}}}|{{#if:{{{periastron|}}}|{{{periastron}}} [[astronomical unit|AU]]<br />({{{periastron_gm}}} [[gigameter|Gm]])|{{{periastron_gm}}} [[gigameter|Gm]]}}|{{{periastron|?}}} [[astronomical unit|AU]]}}</td></tr>|}}<!--
-->{{#if:{{{apastron|}}}{{{apastron_gm|}}}|<tr>
<td>'''[[Apastron]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''Q'')</td>
<td>{{#if:{{{apastron_gm|}}}|{{#if:{{{apastron|}}}|{{{apastron}}} [[astronomical unit|AU]]<br />({{{apastron_gm}}} [[gigameter|Gm]])|{{{apastron_gm}}} [[gigameter|Gm]]}}|{{{apastron|?}}} [[astronomical unit|AU]]}}</td></tr>|}}<!--
-->{{#if:{{{eccentricity|}}}|<tr>
<td>'''[[Eccentricity (orbit)|Eccentricity]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''e'')</td>
<td>{{{eccentricity}}}</td></tr>|}}<!--
-->{{#if:{{{period|}}}{{{period_year|}}}|<tr><!--
--><td>'''[[Orbital period]]'''</td><!--
--><td style="text-align: center">(''P'')</td>
<td>{{#if:{{{period_year|}}}|{{#if:{{{period|}}}|{{{period}}} [[day|d]]<br />({{{period_year}}} [[year|y]])|{{{period_year}}} [[year|y]]}}|{{{period|?}}} [[day|d]]}}</td></tr>}}{{#if:{{{period_hour|}}}|<tr><!--
--><td>{{#if:{{{period|}}}{{{period_year|}}}|&nbsp;|'''[[Orbital period]]'''}}</td>
<td style="text-align: center">{{#if:{{{period|}}}{{{period_year|}}}|&nbsp;|(''P'')}}</td>
<td>({{{period_hour}}} [[hour|h]])</td></tr>|}}{{#if:{{{speed|}}}|<tr>
<td>'''[[Orbital speed]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''υ'')</td>
<td>{{{speed}}} [[kilometers per second|km/s]]</td></tr>|}}{{#if:{{{inclination|}}}|<tr>
<td>'''[[Inclination]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''i'')</td>
<td>{{{inclination}}}°</td></tr>|}}{{#if:{{{node|}}}|<tr>
<td>'''[[Longitude of the node]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''Ω'')</td>
<td>{{{node}}}°</td></tr>|}}{{#if:{{{arg_peri|}}}|<tr>
<td>'''[[Argument of periapsis|Argument of<br />periastron]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''ω'')</td>
<td>{{{arg_peri}}}&deg;</td></tr>|}}{{#if:{{{mean_anomaly|}}}|<tr>
<td>'''[[Mean anomaly]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''M'')</td>
<td>{{{mean_anomaly}}}°</td></tr>|}}{{#if:{{{mean_longitude|}}}|<tr>
<td>'''[[Mean longitude]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''λ'')</td>
<td>{{{mean_longitude}}}°</td></tr>|}}{{#if:{{{t_peri|}}}|<tr>
<td>'''Time of [[periastron]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''T<sub>0</sub>'')</td>
<td>{{{t_peri}}} [[Julian day|JD]]</td></tr>|}}{{#if:{{{t_peri_no_jd|}}}|<tr>
<td>'''Time of [[periastron]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''T<sub>0</sub>'')</td>
<td>{{{t_peri_no_jd}}}</td></tr>|}}{{#if:{{{t_transit|}}}|<tr>
<td>'''Time of [[astronomical transit|transit]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''T<sub>t</sub>'')</td>
<td>{{{t_transit}}} [[Julian day|JD]]</td></tr>|}}{{#if:{{{t_transit_no_jd|}}}|<tr>
<td>'''Time of [[astronomical transit|transit]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''T<sub>t</sub>'')</td>
<td>{{{t_transit_no_jd}}}</td></tr>|}}{{#if:{{{t_eclipse|}}}|<tr>
<td>'''Time of [[eclipse]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''T<sub>e</sub>'')</td>
<td>{{{t_eclipse}}} [[Julian day|JD]]</td></tr>|}}{{#if:{{{t_eclipse_no_jd|}}}|<tr>
<td>'''Time of [[eclipse]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''T<sub>e</sub>'')</td>
<td>{{{t_eclipse_no_jd}}}</td></tr>|}}{{#if:{{{t_conj|}}}|<tr>
<td>'''Time of [[astronomical conjunction|conjunction]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''T<sub>c</sub>'')</td>
<td>{{{t_conj}}} [[Julian day|JD]]</td></tr>|}}{{#if:{{{t_conj_no_jd|}}}|<tr>
<td>'''Time of [[astronomical conjunction|conjunction]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''T<sub>c</sub>'')</td>
<td>{{{t_conj_no_jd}}}</td></tr>|}}{{#if:{{{semi-amp|}}}|<tr>
<td>'''Semi-[[amplitude]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''K'')</td>
<td>{{{semi-amp}}} [[Meter per second|m/s]]</td></tr>|}}<noinclude>
|}
{{-}}
 
== Directory ==
 
This template is part of a group of templates that are used to display information about a specific [[extrasolar planet]]. The {{tl|Planetbox begin}} is always the first in the list, while {{tl|Planetbox end}} is always the last in the list. This particular template can be used as follows:
 
<pre>{{Planetbox orbit
| epoch = <!--epoch the orbit is valid for-->
| semimajor = <!--semimajor axis, in astronomical units (AU)-->
| semimajor_gm = <!--semimajor axis, in gigameters (Gm) (optional)-->
| semimajor_mas = <!--semimajor axis in milliarcseconds (mas) (optional)-->
| periastron = <!--periastron in astronomical units (AU)-->
| periastron_gm = <!--periastron in gigameters (Gm) (optional)-->
| apastron = <!--apastron in astronomical units (AU)-->
| apastron_gm = <!--apastron in gigameters (Gm) (optional)-->
| eccentricity = <!--orbital eccentricity-->
| period = <!--orbital period in days (optional, can use period_year instead)-->
| period_year = <!--orbital period in years (optional, can use period instead)-->
| period_hour = <!--orbital period in hours (optional, can use period instead)-->
| speed = <!--orbital speed in kilometers per second (km/s)-->
| inclination = <!--orbital inclination, in degrees-->
| node = <!--longitude of the node, in degrees-->
| arg_peri = <!--argument of periastron, in degrees-->
| mean_anomaly = <!--mean anomaly, in degrees (always specify epoch when using this field, which should only be used for dynamical fits)-->
| mean_longitude = <!--mean longitude, in degrees (always specify epoch when using this field, which should only be used for dynamical fits)-->
| t_peri = <!--time of periastron (Julian date, JD; can use t_peri_no_jd instead)-->
| t_peri_no_jd = <!--time of periastron (no calendar specified; can use t_peri instead)-->
| t_transit = <!--time of transit (Julian date, JD; can use t_transit_no_jd instead)-->
| t_transit_no_jd = <!--time of transit (no calendar specified; can use t_transit instead)-->
| t_eclipse = <!--time of eclipse (Julian date, JD; can use t_eclipse_no_jd instead)-->
| t_eclipse_no_jd = <!--time of eclipse (no calendar specified; can use t_eclipse instead)-->
| t_conj = <!--time of conjunction (Julian date, JD; can use t_conj_no_jd instead)-->
| t_conj_no_jd = <!--time of conjunction (no calendar specified; can use t_conj instead)-->
| semi-amp = <!--velocity semi-amplitude (m/s)-->
}}</pre>
 
The following templates are used together and are usually placed in the order listed below.
{{Planetboxes}}
 
== See also ==
 
* {{tl|Orbitboxes}}
* {{tl|Starboxes}}
 
[[Category:Astronomy infobox templates|{{PAGENAME}}]]
[[ja:Template:Planetbox orbit]]
</noinclude>
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/121608" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි