"සැකිල්ල:Planetbox star" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සැකිල්ල:ග්‍රහලෝකකොටුව තරුව වෙතට යළි-යොමුකරමින්
(Import from English wiki)
 
(සැකිල්ල:ග්‍රහලෝකකොටුව තරුව වෙතට යළි-යොමුකරමින්)
 
#යළියොමුව[[සැකිල්ල:ග්‍රහලෝකකොටුව තරුව]]
<noinclude>{{Astro talk}}
{{esoteric}}
{{-}}
{| class="toccolours" style="float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em;"
</noinclude>|-
! style="background-color: #A0B0FF;" colspan="3" | Parent star
{{#if:{{{star|}}}|<tr>
<td colspan="2">'''[[Star]]'''</td>
<td>{{{star}}}</td></tr>|}}{{#if:{{{constell|}}}|<tr>
<td colspan="2">'''[[Constellation]]'''</td>
<td>{{{constell}}}</td></tr>}}{{#if:{{{RA|}}}|<tr>
<td>'''[[Right ascension]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''&alpha;'')</td>
<td>{{{RA}}}</td></tr>}}{{#if:{{{ra|}}}|<tr>
<td>'''[[Right ascension]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''&alpha;'')</td>
<td>{{{ra}}}</td></tr>}}{{#if:{{{DEC|}}}|<tr>
<td>'''[[Declination]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''&delta;'')</td>
<td>{{{DEC}}}</td></tr>}}{{#if:{{{dec|}}}|<tr>
<td>'''[[Declination]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''&delta;'')</td>
<td>{{{dec}}}</td></tr>}}{{#if:{{{app_mag|}}}|<tr>
<td>'''[[Apparent magnitude]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''m<sub>V</sub>'')</td>
<td>{{{app_mag}}}</td></tr>}}{{#if:{{{dist_ly|}}}|<tr><td colspan="2">'''[[Stellar distance|Distance]]'''</td><td>{{{dist_ly}}}&nbsp;[[Light-year|ly]]<br />({{{dist_pc}}}&nbsp;[[Parsec|pc]])</td></tr>}}{{#if:{{{class|}}}|<tr><td colspan="2">'''[[Stellar classification|Spectral type]]'''</td>
<td>{{{class|?}}}</td></tr>}}{{#if:{{{mass|}}}|<tr>
<td>'''[[Mass]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''m'')</td>
<td>{{{mass}}}&nbsp;[[Solar mass|M<sub>☉</sub>]]</td></tr>}}{{#if:{{{radius|}}}|<tr>
<td>'''[[Radius]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''r'')</td>
<td>{{{radius}}}&nbsp;[[Solar radius|R<sub>☉</sub>]]</td></tr>}}{{#if:{{{temperature|}}}|<tr>
<td>'''[[Temperature]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''T'')</td>
<td>{{{temperature}}}&nbsp;[[Kelvin|K]]</td></tr>}}{{#if:{{{metallicity|}}}|<tr>
<td>'''[[Metallicity]]'''</td>
<td style="text-align: center">[Fe/H]</td>
<td>{{{metallicity}}}</td></tr>}}{{#if:{{{age|}}}|<tr>
<td>'''[[Stellar evolution|Age]]'''</td>
<td style="text-align: center"></td>
<td>{{{age}}}&nbsp;[[Gigayear|Gyr]]</td></tr>}}<noinclude>
|}
{{-}}
 
== Directory ==
 
This template is part of a group of templates that are used to display information about a specific [[extrasolar planet]]. The {{tl|Planetbox begin}} is always the first in the list, while {{tl|Planetbox end}} is always the last in the list. This particular template can be used as follows:
 
<pre>{{Planetbox star
| star = <!--name of planet's star-->
| constell = <!--planet's constellation-->
| RA = <!--right ascension of planet's star-->
| DEC = <!--declination of planet's star-->
| app_mag = <!--apparent magnitude of planet's star-->
| dist_ly = <!--planet's distance from Earth in light years-->
| dist_pc = <!--planet's distance from Earth in parsecs-->
| class = <!--spectral type of planet's star-->
| mass = <!--mass of planet's star in solar masses-->
| radius = <!--radius of planet's star in solar radii-->
| temperature = <!--temperature of planet's star in kelvins-->
| metallicity = <!--metal content of planet's star relative to our sun in [Fe/H]-->
| age = <!--age of planet's star in gigayears-->
}}</pre>
 
The following templates are used together and are usually placed in the order listed below.
{{Planetboxes}}
 
== See also ==
 
* {{tl|Orbitboxes}}
* {{tl|Starboxes}}
 
[[Category:Astronomy infobox templates|{{PAGENAME}}]][[ja:Template:Planetbox star]][[ru:Шаблон:Planetbox orbit]]
</noinclude>
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/121429" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි