"සැකිල්ල:උපහරණ/අරටුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
#if:{{{Surname1|}}}{{{EditorSurname1|}}}
|{{{Sep|,}}} 
}}{{Citation/make link
}}{{උපන්‍යාස/සදන්න සබැඳිය
| 1={{
#if: {{{IncludedWorkURL|}}}
|{{{Sep|,}}} }}{{
#if: {{{Title|}}}{{{TransTitle|}}}
|{{Citation/make link
|{{උපන්‍යාස/සදන්න සබැඳිය
| 1={{
#if: {{{IncludedWorkTitle|}}}
}}{{
#if: {{{language|}}}
| ({{{language}}} යෙන්)
}}{{
#if: {{{format|}}}
#if: {{{Surname1|}}}{{{EditorSurname1|}}}{{{IncludedWorkTitle|}}}{{{Periodical|}}}
|{{{Sep|,}}}
}} {{උපන්‍යාසCitation/සදන්නmake සබැඳියlink
| 1={{
#if: {{{IncludedWorkTitle|}}}
<!--===============DOI================-->
#if:{{{DOI|}}}
|{{{Sep|,}}}&#32;{{උපන්‍යාසcitation/හැඳුනුමidentifier |identifier=doi |input1={{{DOI|}}} |input2={{{DoiBroken|}}} }}
}}{{
<!--============ Misc. Identifier ============-->
<!--============ ISBN ============-->
#if: {{{ISBN|}}}
|{{{Sep|,}}}&#32;{{ උපන්‍යාසcitation/හැඳුනුම identifier |identifier=isbn |input1={{{ISBN|}}} }}
}}{{
<!--============ ISSN ============-->
#if: {{{ISSN|}}}
|{{{Sep|,}}}&#32;{{ උපන්‍යාසcitation/හැඳුනුම identifier |identifier=issn |input1={{{ISSN|}}} }}
}}{{
<!--============ OCLC ============-->
#if: {{{OCLC|}}}
|{{{Sep|,}}}&#32;{{ උපන්‍යාසcitation/හැඳුනුම identifier |identifier=oclc |input1={{{OCLC|}}} }}
}}{{
<!--============ PMID ============-->
#if: {{{PMID|}}}
|{{{Sep|,}}}&#32;{{ උපන්‍යාසcitation/හැඳුනුම identifier |identifier=pmid |input1={{{PMID|}}} }}
}}{{
<!--============ PMC ============-->
|{{
#if: {{{URL|}}}
|{{{Sep|,}}}&#32;{{ උපන්‍යාසcitation/හැඳුනුම identifier |identifier=pmc |input1={{{PMC|}}} }}
|{{only in print|{{{Sep|,}}}&#32;{{ උපන්‍යාසcitation/හැඳුනුම identifier |identifier=pmc |input1={{{PMC|}}} }} }}<!--Should only display by default in print-->
}}
}}{{
<!--============ BIBCODE ============-->
#if: {{{Bibcode|}}}
|{{{Sep|,}}}&#32;{{ උපන්‍යාසcitation/හැඳුනුම identifier |identifier=bibcode |input1={{{Bibcode|}}} }}
}}{{
<!--============ Archive data, etc ===========-->
|{{{Sep|,}}}&#32;{{#ifeq:{{{Sep}}}|.|A|a}}rchived{{
#if:{{{OriginalURL|}}}{{{IncludedWorkURL|}}}
|{{#if:{{{ArchiveURL|}}}|&#32;from {{උපන්‍යාසCitation/සදන්නmake සබැඳියlink|{{{OriginalURL|{{{IncludedWorkURL|}}}}}}|the original}}}}
}}{{
#if:{{{ArchiveDate|}}}

සංස්කරණ

1,905

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/119985" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි