"2010 වසරෙහි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
|}
 
 
===2010 අයිසීසී ලෝක විස්සයි20===
{{ප්‍රධාන|2010 අයිසීසී ලෝක විස්සයි20}}
 
====කාණ්ඩ අදියර====
 
{| width=100%
|-align="center"
||
{| class="wikitable" width=85% style="text-align:center;"
|-
! colspan="8"|A කාණ්ඩය
|-
! කණ්ඩායම
! ක්‍රී
! ජ
! ප
! ස
! ප්‍ර/නැ
! දලවේ
! ලකුණු
|-
|-bgcolor="#ddffdd" align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} (10)
|| 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || +1.525 || '''4'''
|-
|-bgcolor="#ddffdd" align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|PAK}} (1)
|| 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || −0.325 || '''2'''
|-
|-bgcolor=pink align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|BAN}} (9)
|| 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || −1.200 || '''0'''
|}
||
{| class="wikitable" width=85% style="text-align:center;"
|-
! colspan="8"|B කාණ්ඩය
|-
! කණ්ඩායම
! ක්‍රී
! ජ
! ප
! ස
! ප්‍ර/නැ
! දලවේ
! ලකුණු
|-
|-bgcolor="#ddffdd" align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|NZL}} (5)
|| 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || +0.428 || '''2'''
|-
|-bgcolor="#ddffdd" align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|SRI}} (2)
|| 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || +0.355 || '''2'''
|-
|-bgcolor=pink align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|ZIM}}
|| 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || −1.595 || '''0'''
|}
|-
|}
 
{| width=100%
|-align="center"
||
{| class="wikitable" width=85% style="text-align:center;"
|-
! colspan="8"|C කාණ්ඩය
|-
! කණ්ඩායම
! ක්‍රී
! ජ
! ප
! ස
! ප්‍ර/නැ
! දලවේ
! ලකුණු
|-
|-bgcolor="#ddffdd" align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|IND}} (7)
|| 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || +1.495 || '''4'''
|-
|-bgcolor="#ddffdd" align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|RSA}} (3)
|| 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || +1.125 || '''2'''
|-
|-bgcolor=pink align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|AFG}}
|| 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || −2.446 || '''0'''
|}
||
{| class="wikitable" width=85% style="text-align:center;"
|-
! colspan="8"|D කාණ්ඩය
|-
! කණ්ඩායම
! ක්‍රී
! ජ
! ප
! ස
! ප්‍ර/නැ
! දලවේ
! ලකුණු
|-
|-bgcolor="#ddffdd" align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|WIN}} (4)
|| 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || +2.780 || '''4'''
|-
|-bgcolor="#ddffdd" align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} (6)
|| 2 || 0 || 1 || 0 || 1 || −0.452 || '''1'''
|-
|-bgcolor=pink align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|IRE}}
|| 2 || 0 || 1 || 0 || 1 || −3.500 || '''1'''
|}
|-
|}
* ඇෆ්ගනිස්තානය සහ අයර්ලන්තය සුදුසුකම් ලැබුයේ [[2010 අයිසීසී ලෝක විස්සයි20 සුදුස්සන් තේරීම]] තුලිනි.
* 2009 තරගයෙන් නිෂ්කර්ෂණය වීමේ හේතුවෙන්, 2010 තරගයට සහභාගී වීමට අගැයුමක් සාක්ෂාත් කරගැනුමට සිම්බාබ්වේ අපොහොසත් විය.
* අයර්ලන්තය 2009 තරගයෙහි සුපිරි අට අදියරට එළඹුනු අතර, ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරන ජාතියක් වූවා නම්, 8වන අනුස්ථිතිය ලැබුමට සමත් වන්නට ඉඩ තිබුණි; එහෙයින් තරගයෙහි 8වන අගැයුමක් දක්නට නොතිබිණි
 
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
! colspan="9"|කාණ්ඩ අවදිය
|-
! අංකය.
! දිනය
! කණ්ඩායම1
! නායකයා1
! කණ්ඩායම2
! නායකයා2
! ස්ථානය
! ප්‍රතිඵලය
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412678.html වි20ජා 151] || 30 අප්‍රේල්|| {{ක්‍රි(කට්)|SRI}} || [[කුමාර් සංගක්කාර]] || {{ක්‍රි(කට්)|NZL}} || [[ඩැනියෙල් විටෝරි]] || [[ප්‍රොවිඩන්ස් ක්‍රිඩාංගණය]], [[ප්‍රොවිඩන්ස්, ගයානාව]] || {{ක්‍රි(කට්)|NZL}} කඩුළු 2 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412677.html වි20ජා 152] || 30 අප්‍රේල් || {{ක්‍රි(කට්)|WIN}} || [[ඩ්වේන් බ්‍රාවෝ]] || {{ක්‍රි(කට්)|IRE}} || [[විලියම් පොටර්ෆීල්ඩ්]] || [[ප්‍රොවිඩන්ස් ක්‍රිඩාංගණය]], [[ප්‍රොවිඩන්ස්, ගයානාව]] || {{ක්‍රි(කට්)|WIN}} ලකුණු 70 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412679.html වි20ජා 153] || 1 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|AFG}} || [[නොව්රෝස් මංගල්]] || {{ක්‍රි(කට්)|IND}} || [[මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි]] || [[බෝජෝර් ක්‍රීඩාංගනය]], [[ග්‍රොස් දිවයින]], [[ශාන්ත ලුසියා]] || {{ක්‍රි(කට්)|IND}} කඩුළු 7 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412680.html වි20ජා 154] || 1 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|PAK}} || [[ෂහිඩ් අෆ්රිඩී]] || {{ක්‍රි(කට්)|BAN}} || [[ෂකීබ් අල් හසාන්]] || [[බෝජෝර් ක්‍රීඩාංගනය]], [[ග්‍රොස් දිවයින]], [[ශාන්ත ලුසියා]] || {{ක්‍රි(කට්)|PAK}} ලකුණු 21 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412682.html වි20ජා 155] || 2 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|IND}} || [[මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි]] || {{ක්‍රි(කට්)|RSA}} || [[ග්‍රැයෙම් ස්මිත්]] || [[බෝජෝර් ක්‍රීඩාංගනය]], [[ග්‍රොස් දිවයින]], [[ශාන්ත ලුසියා]] || {{ක්‍රි(කට්)|IND}} ලකුණු 14 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412683.html වි20ජා 156] || 2 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} || [[මයිකල් ක්ලාක් (ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක)|මයිකල් ක්ලාක්]] || {{ක්‍රි(කට්)|PAK}} || [[ෂහිඩ් අෆ්රිඩී]] || [[බෝජෝර් ක්‍රීඩාංගනය]], [[ග්‍රොස් දිවයින]], [[ශාන්ත ලුසියා]] || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} ලකුණු 34 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412686.html වි20ජා 157] || 3 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|SRI}} || [[කුමාර් සංගක්කාර]] || {{ක්‍රි(කට්)|ZIM}} || [[ප්‍රොස්පර් උට්සයා]] || [[ප්‍රොවිඩන්ස් ක්‍රිඩාංගණය]], [[ප්‍රොවිඩන්ස්, ගයානාව]] || {{ක්‍රි(කට්)|SRI}} ලකුණු 14 කින් ([[ඩක්වර්ත්-ලුවිස් ක්‍රමය|ඩ/ලු]])
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412685.html වි20ජා 158] || 3 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} || [[පෝල් කොලින්වුඩ්]] || {{ක්‍රි(කට්)|WIN}} || [[ක්‍රිස් ගේල්]] || [[ප්‍රොවිඩන්ස් ක්‍රිඩාංගණය]], [[ප්‍රොවිඩන්ස්, ගයානාව]] || {{ක්‍රි(කට්)|WIN}} කඩුළු 8 කින් ([[ඩක්වර්ත්-ලුවිස් ක්‍රමය|ඩ/ලු]])
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412684.html වි20ජා 159] || 4 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|ZIM}} || [[ප්‍රොස්පර් උට්සයා]] || {{ක්‍රි(කට්)|NZL}} || [[ඩැනියෙල් විටෝරි]] || [[ප්‍රොවිඩන්ස් ක්‍රිඩාංගණය]], [[ප්‍රොවිඩන්ස්, ගයානාව]] || {{ක්‍රි(කට්)|NZL}} ලකුණු 7 කින් ([[ඩක්වර්ත්-ලුවිස් ක්‍රමය|ඩ/ලු]])
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412681.html වි20ජා 160] || 4 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} || [[පෝල් කොලින්වුඩ්]] || {{ක්‍රි(කට්)|IRE}} || [[විලියම් පොටර්ෆීල්ඩ්]] || [[ප්‍රොවිඩන්ස් ක්‍රිඩාංගණය]], [[ප්‍රොවිඩන්ස්, ගයානාව]] || ජය පරාජයෙන් තොර
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412688.html වි20ජා 161] || 5 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} || [[මයිකල් ක්ලාක් (ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක)|මයිකල් ක්ලාක්]] || {{ක්‍රි(කට්)|BAN}} || [[ෂකීබ් අල් හසාන්]] || [[කෙන්සින්ටන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය]], [[බ්‍රිජ්ටවුන්]], [[බාබඩෝස්]]] || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} ලකුණු 27 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412687.html වි20ජා 162] || 5 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|RSA}} || [[ග්‍රැයෙම් ස්මිත්]] || {{ක්‍රි(කට්)|AFG}} || [[නොව්රෝස් මංගල්]] || [[කෙන්සින්ටන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය]], [[බ්‍රිජ්ටවුන්]], [[බාබඩෝස්]] || {{ක්‍රි(කට්)|RSA}} ලකුණු 59 කින්
|}
 
====සුපිරි අට====
 
{| width=100%
|-align="center"
||
{| class="wikitable" width=85%
|-
! colspan="8"|E කාණ්ඩය
|-
! කණ්ඩායම
! ක්‍රී
! ජ
! ප
! ස
! ප්‍ර/නැ
! දලවේ
! ලකුණු
|-
|-bgcolor="#ddffdd" align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|ENG}}
|| 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || +0.962 || '''6'''
|-
|-bgcolor="#ddffdd" align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|PAK}}
|| 3 || 1 || 2 || 0 || 0 || +0.041 || '''2'''
|-
|-bgcolor=pink align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|NZL}}
|| 3 || 1 || 2 || 0 || 0 || −0.373 || '''2'''
|-
|-bgcolor=pink align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|RSA}}
|| 3 || 1 || 2 || 0 || 0 || −0.617 || '''2'''
|}
||
{| class="wikitable" width=85%
|-
! colspan="8"|F කාණ්ඩය
|-
! කණ්ඩායම
! ක්‍රී
! ජ
! ප
! ස
! ප්‍ර/නැ
! දලවේ
! ලකුණු
|-
|-bgcolor="#ddffdd" align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|AUS}}
|| 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || +2.733 || '''6'''
|-
|-bgcolor="#ddffdd" align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|SRI}}
|| 3 || 2 || 1 || 0 || 0 || −0.333 || '''4'''
|-
|-bgcolor=pink align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|WIN}}
|| 3 || 1 || 2 || 0 || 0 || −1.281 || '''2'''
|-
|-bgcolor=pink align=center
|align=left| {{ක්‍රි(කට්)|IND}}
|| 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || −1.117 || '''0'''
|}
|-
|}
 
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
! colspan="9"|සුපිරි අට
|-
! අංකය.
! දිනය
! කණ්ඩායම1
! නායකයා1
! කණ්ඩායම2
! නායකයා2
! ස්ථානය
! ප්‍රතිඵලය
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412689.html වි20ජා 163] || 6 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|PAK}} || [[ෂහිඩ් අෆ්රිඩී]] || {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} || [[පෝල් කොලින්වුඩ්]] || [[කෙන්සින්ටන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය]], [[බ්‍රිජ්ටවුන්]], [[බාබඩෝස්]] || {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} කඩුළු 6 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412690.html වි20ජා 164] || 6 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|RSA}} || [[ග්‍රැයෙම් ස්මිත්]] || {{ක්‍රි(කට්)|NZL}} || [[ඩැනියෙල් විටෝරි]] || [[කෙන්සින්ටන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය]], [[බ්‍රිජ්ටවුන්]], [[බාබඩෝස්]] || {{ක්‍රි(කට්)|RSA}} ලකුණු 13 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412691.html වි20ජා 165] || 7 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} ||[[මයිකල් ක්ලාක් (ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක)|මයිකල් ක්ලාක්]]|| {{ක්‍රි(කට්)|IND}} || [[මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි]] || [[කෙන්සින්ටන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය]], [[බ්‍රිජ්ටවුන්]], [[බාබඩෝස්]] || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} ලකුණු 49 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412692.html වි20ජා 166] || 7 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|SRI}} || [[කුමාර් සංගක්කාර]] || {{ක්‍රි(කට්)|WIN}} || [[ක්‍රිස් ගේල්]] || [[කෙන්සින්ටන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය]], [[බ්‍රිජ්ටවුන්]], [[බාබඩෝස්]] || {{ක්‍රි(කට්)|SRI}} ලකුණු 57 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412693.html වි20ජා 167] || 8 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|NZL}} || [[ඩැනියෙල් විටෝරි]] || {{ක්‍රි(කට්)|PAK}} || [[ෂහිඩ් අෆ්රිඩී]] || [[කෙන්සින්ටන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය]], [[බ්‍රිජ්ටවුන්]], [[බාබඩෝස්]] || {{ක්‍රි(කට්)|NZL}} ලකුණු 1 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412694.html වි20ජා 168] || 8 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} || [[පෝල් කොලින්වුඩ්]] || {{ක්‍රි(කට්)|RSA}} || [[ග්‍රැයෙම් ස්මිත්]] || [[කෙන්සින්ටන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය]], [[බ්‍රිජ්ටවුන්]], [[බාබඩෝස්]]|| {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} ලකුණු 39 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412695.html වි20ජා 169] || 9 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|WIN}} || [[ක්‍රිස් ගේල්]] || {{ක්‍රි(කට්)|IND}} || [[මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි]] || [[කෙන්සින්ටන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය]], [[බ්‍රිජ්ටවුන්]], [[බාබඩෝස්]] || {{ක්‍රි(කට්)|WIN}} ලකුණු 14 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412696.html වි20ජා 170] || 9 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} || [[මයිකල් ක්ලාක් (ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක)|මයිකල් ක්ලාක්]] || {{ක්‍රි(කට්)|SRI}} || [[කුමාර් සංගක්කාර]] || [[කෙන්සින්ටන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය]], [[බ්‍රිජ්ටවුන්]], [[බාබඩෝස්]] || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} ලකුණු 81 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412697.html වි20ජා 171] || 10 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|PAK}} || [[ෂහිඩ් අෆ්රිඩී]] || {{ක්‍රි(කට්)|RSA}} || [[ග්‍රැයෙම් ස්මිත්]] || [[බෝජෝර් ක්‍රීඩාංගනය]], [[ග්‍රොස් දිවයින]], [[ශාන්ත ලුසියා]] || {{ක්‍රි(කට්)|PAK}} ලකුණු 11 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412698.html වි20ජා 172] || 10 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|NZL}} || [[ඩැනියෙල් විටෝරි]] || {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} || [[පෝල් කොලින්වුඩ්]] || [[බෝජෝර් ක්‍රීඩාංගනය]], [[ග්‍රොස් දිවයින]], [[ශාන්ත ලුසියා]] || {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} කඩුළු 3 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412699.html වි20ජා 173] || 11 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|IND}} || [[මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි]] || {{ක්‍රි(කට්)|SRI}} || [[කුමාර් සංගක්කාර]] || [[බෝජෝර් ක්‍රීඩාංගනය]], [[ග්‍රොස් දිවයින]], [[ශාන්ත ලුසියා]] || {{ක්‍රි(කට්)|SRI}} කඩුළු 5 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412700.html වි20ජා 174] || 11 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|WIN}} || [[ක්‍රිස් ගේල්]] || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} || [[මයිකල් ක්ලාක් (ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක)|මයිකල් ක්ලාක්]] || [[බෝජෝර් ක්‍රීඩාංගනය]], [[ග්‍රොස් දිවයින]], [[ශාන්ත ලුසියා]] || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} කඩුළු 6 කින්
|}
 
====අවසාන පූර්ව සහ අවසාන තරග====
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
! colspan="9"|අවසාන පූර්ව
|-
! අංකය.
! දිනය
! කණ්ඩායම1
! නායකයා1
! කණ්ඩායම2
! නායකයා2
! ස්ථානය
! ප්‍රතිඵලය
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412701.html වි20ජා 175] || 13 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|SRI}} || [[කුමාර් සංගක්කාර]] || {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} || [[පෝල් කොලින්වුඩ්]] || [[බෝජෝර් ක්‍රීඩාංගනය]], [[ග්‍රොස් දිවයින]], [[ශාන්ත ලුසියා]] || {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} කඩුළු 7 කින්
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412702.html වි20ජා 176] || 14 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|PAK}} || [[ෂහිඩ් අෆ්රිඩී]] || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} || [[මයිකල් ක්ලාක් (ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක)|මයිකල් ක්ලාක්]] || [[බෝජෝර් ක්‍රීඩාංගනය]], [[ග්‍රොස් දිවයින]], [[ශාන්ත ලුසියා]] || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} කඩුළු 3 කින්
|-
! colspan="9"|අවසාන
|-
|| [http://www.cricinfo.com/world-twenty20-2010/engine/current/match/412703.html වි20ජා 177] || 16 මැයි || {{ක්‍රි(කට්)|AUS}} || [[මයිකල් ක්ලාක් (ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක)|මයිකල් ක්ලාක්]] || {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} || [[පෝල් කොලින්වුඩ්]] || [[කෙන්සින්ටන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය]], [[බ්‍රිජ්ටවුන්]], [[බාබඩෝස්]] || {{ක්‍රි(කට්)|ENG}} කඩුළු 7 කින්
|}
 
==ආශ්‍රිත==

සංස්කරණ

414

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/113327" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි