"සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව තනතුරුධාරි" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor2|}}}|predecessor|preceded}}2|}}} |
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor2|}}}|predecessor|preceded}}2|}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor|}}}|predecessor|preceded}}|}}} |
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor|}}}|predecessor|preceded}}|}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor1|}}}|predecessor|preceded}}1|}}} |
!පූර්වප්‍රාප්තිකයා
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor1|}}}|predecessor|preceded}}1|}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor2|}}}|predecessor|preceded}}2|}}} |
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor2|}}}|predecessor|preceded}}2|}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor3|}}}|predecessor|preceded}}3|}}} |
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor3|}}}|predecessor|preceded}}3|}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor4|}}}|predecessor|preceded}}4|}}} |
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor4|}}}|predecessor|preceded}}4|}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor5|}}}|predecessor|preceded}}5|}}} |
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor5|}}}|predecessor|preceded}}5|}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor6|}}}|predecessor|preceded}}6|}}} |
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor6|}}}|predecessor|preceded}}6|}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor7|}}}|predecessor|preceded}}7|}}} |
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor7|}}}|predecessor|preceded}}7|}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor8|}}}|predecessor|preceded}}8|}}} |
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor8|}}}|predecessor|preceded}}8|}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor9|}}}|predecessor|preceded}}9|}}} |
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor9|}}}|predecessor|preceded}}9|}}}
{{!}}-

සංස්කරණ

622

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/113087" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි