"සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව තනතුරුධාරි" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
|<!--then nothing else; term has ended-->
|<!--else term is ongoing:-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''Assumed ධූරයට&nbsp;officeපත්වූයේ&nbsp;'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart2|}}}||_}}start2}}}{{#if:{{{alongside2|}}}|<br />Serving with [[{{{alongside2}}}]]}}
{{!}}-
}}
|<!--then nothing else; term has ended-->
|<!--else term is ongoing:-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''Assumed ධූරයට&nbsp;officeපත්වූයේ&nbsp;'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart|}}}||_}}start}}}{{#if:{{{alongside|}}}|<br />Serving with [[{{{alongside}}}]]}}
{{!}}-
}}
|<!--then nothing else; term has ended-->
|<!--else term is ongoing:-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''Assumed ධූරයට&nbsp;officeපත්වූයේ&nbsp;'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart1|}}}||_}}start1}}}{{#if:{{{alongside1|}}}|<br />Serving with [[{{{alongside1}}}]]}}
{{!}}-
}}
|<!--then nothing else; term has ended-->
|<!--else term is ongoing:-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''Assumed ධූරයට&nbsp;officeපත්වූයේ&nbsp;'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart2|}}}||_}}start2}}}{{#if:{{{alongside2|}}}|<br />Serving with [[{{{alongside2}}}]]}}
{{!}}-
}}
|<!--then nothing else; term has ended-->
|<!--else term is ongoing:-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''Assumed ධූරයට&nbsp;officeපත්වූයේ&nbsp;'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart3|}}}||_}}start3}}}{{#if:{{{alongside3|}}}|<br />Serving with [[{{{alongside3}}}]]}}
{{!}}-
}}
|<!--then nothing else; term has ended-->
|<!--else term is ongoing:-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''Assumed ධූරයට&nbsp;officeපත්වූයේ&nbsp;'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart4|}}}||_}}start4}}}{{#if:{{{alongside4|}}}|<br />Serving with [[{{{alongside4}}}]]}}
{{!}}-
}}
|<!--then nothing else; term has ended-->
|<!--else term is ongoing:-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''Assumed ධූරයට&nbsp;officeපත්වූයේ&nbsp;'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart5|}}}||_}}start5}}}{{#if:{{{alongside5|}}}|<br />Serving with [[{{{alongside5}}}]]}}
{{!}}-
}}
|<!--then nothing else; term has ended-->
|<!--else term is ongoing:-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''Assumed ධූරයට&nbsp;officeපත්වූයේ&nbsp;'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart6|}}}||_}}start6}}}{{#if:{{{alongside6|}}}|<br />Serving with [[{{{alongside6}}}]]}}
{{!}}-
}}
|<!--then nothing else; term has ended-->
|<!--else term is ongoing:-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''Assumed ධූරයට&nbsp;officeපත්වූයේ&nbsp;'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart7|}}}||_}}start7}}}{{#if:{{{alongside7|}}}|<br />Serving with [[{{{alongside7}}}]]}}
{{!}}-
}}
|<!--then nothing else; term has ended-->
|<!--else term is ongoing:-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''Assumed ධූරයට&nbsp;officeපත්වූයේ&nbsp;'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart8|}}}||_}}start8}}}{{#if:{{{alongside8|}}}|<br />Serving with [[{{{alongside8}}}]]}}
{{!}}-
}}
|<!--then nothing else; term has ended-->
|<!--else term is ongoing:-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''Assumed ධූරයට&nbsp;officeපත්වූයේ&nbsp;'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart9|}}}||_}}start9}}}{{#if:{{{alongside9|}}}|<br />Serving with [[{{{alongside9}}}]]}}
{{!}}-
}}

සංස්කරණ

622

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/113085" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි