"සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව තනතුරුධාරි" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{!}}-
|<!--else:--> <!--term is ongoing-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center; background:lavender;"{{!}}'''[[Incumbentතනතුරුධාරියා]]'''
{{!}}-
}}
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor2|}}}|predecessor|preceded}}2|}}} |
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor2|}}}|predecessor|preceded}}2|}}}
{{!}}-
}}
{{#switch:{{{{{#if:{{{successor2|}}}|successor|succeeded}}2|}}}
| Incumbent
| තනතුරුධාරී
| '''තනතුරුධාරීIncumbent'''
| ''Incumbent''
| ''තනතුරුධාරී''
| [[Incumbent]]
| [[තනතුරුධාරී]]=
| incumbent
| '''incumbent'''
| ''incumbent''
| [[incumbent]]=
 
|{{#if:{{{{{#if:{{{successor2|}}}|successor|succeeded}}2|}}} |
! අනුප්රා:ප්තිකයා
! අනුප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{successor2|}}}|successor|succeeded}}2|}}} }}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{incumbent|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent}}}
{{!}}-
<!----------MP---------->
{{#if:{{{constituency_{{#if:{{{constituency_AM|}}}|AM|MP}}|}}}|
{{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">{{#if:{{{constituency_AM|}}}|{{#if:{{{assembly|}}}|Member of the [[{{{assembly}}} Assembly]]|Assembly Member}}| {{#if:{{{parliament|}}}|[[{{{parliament}}} පාර්ලිමේන්තු]]|පාර්ලිමේන්තුව}} මන්ත්‍රීමන්ත්රීe}}<br />{{{constituency_{{#if:{{{constituency_AM|}}}|AM|MP}}}}} සඳහා</div>
{{!}}-
}}
{{!}}-
|<!--else:--> <!--term is ongoing-->
{{!}}colspan="2" style="text-align:center; background:lavender;"{{!}} '''[[Incumbentතනතුරුධාරියා]]'''
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{lieutenant|}}}|
! {{#if:{{{office|}}}|[[Lieutenant {{{office}}}|‍දෙවනදෙවන නිලධාරි]]|දෙවන නිලධාරි }}
{{!}} {{{lieutenant}}}
{{!}}-
{{!}}-
{{#if:{{{incumbent|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor|}}}|predecessor|preceded}}|}}} |
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor|}}}|predecessor|preceded}}|}}}
{{!}}-
}}
{{#switch:{{{{{#if:{{{successor|}}}|successor|succeeded}}|}}}
| Incumbent
| තනතුරුධාරී
| '''තනතුරුධාරීIncumbent'''
| ''Incumbent''
| ''තනතුරුධාරී''
| [[Incumbent]]
| [[තනතුරුධාරී]]=
| incumbent
| '''incumbent'''
| ''incumbent''
| [[incumbent]]=
|{{#if:{{{{{#if:{{{successor|}}}|successor|succeeded}}|}}} |
! අනුප්රා:ප්තිකයා
! අනුප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{successor|}}}|successor|succeeded}}|}}} }}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{incumbent1|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent1}}}
{{!}}-
{{!}}-
{{#if:{{{incumbent1|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent1}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor1|}}}|predecessor|preceded}}1|}}} |
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor1|}}}|predecessor|preceded}}1|}}}
{{!}}-
| [[incumbent]] =
|{{#if:{{{{{#if:{{{successor1|}}}|successor|succeeded}}1|}}} |
! අනුප්රා:ප්තිකයා
! අනුප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{successor1|}}}|successor|succeeded}}1|}}} }}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{incumbent2|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent2}}}
{{!}}-
{{!}}-
{{#if:{{{incumbent2|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent2}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor2|}}}|predecessor|preceded}}2|}}} |
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor2|}}}|predecessor|preceded}}2|}}}
{{!}}-
| [[incumbent]] =
|{{#if:{{{{{#if:{{{successor2|}}}|successor|succeeded}}2|}}} |
! අනුප්රා:ප්තිකයා
! අනුප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{successor2|}}}|successor|succeeded}}2|}}} }}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{incumbent3|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent3}}}
{{!}}-
{{!}}-
{{#if:{{{incumbent3|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent3}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor3|}}}|predecessor|preceded}}3|}}} |
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor3|}}}|predecessor|preceded}}3|}}}
{{!}}-
| [[incumbent]] =
|{{#if:{{{{{#if:{{{successor3|}}}|successor|succeeded}}3|}}} |
! අනුප්රා:ප්තිකයා
! අනුප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{successor3|}}}|successor|succeeded}}3|}}} }}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{incumbent4|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent4}}}
{{!}}-
{{!}}-
{{#if:{{{incumbent4|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent4}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor4|}}}|predecessor|preceded}}4|}}} |
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor4|}}}|predecessor|preceded}}4|}}}
{{!}}-
| [[incumbent]] =
|{{#if:{{{{{#if:{{{successor4|}}}|successor|succeeded}}4|}}} |
! අනුප්රා:ප්තිකයා
! අනුප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{successor4|}}}|successor|succeeded}}4|}}} }}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{incumbent5|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent5}}}
{{!}}-
{{!}}-
{{#if:{{{incumbent5|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent5}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor5|}}}|predecessor|preceded}}5|}}} |
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor5|}}}|predecessor|preceded}}5|}}}
{{!}}-
| [[incumbent]] =
|{{#if:{{{{{#if:{{{successor5|}}}|successor|succeeded}}5|}}} |
! අනුප්රා:ප්තිකයා
! අනුප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{successor5|}}}|successor|succeeded}}5|}}} }}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{incumbent6|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent6}}}
{{!}}-
{{!}}-
{{#if:{{{incumbent6|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent6}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor6|}}}|predecessor|preceded}}6|}}} |
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor6|}}}|predecessor|preceded}}6|}}}
{{!}}-
| [[incumbent]] =
|{{#if:{{{{{#if:{{{successor6|}}}|successor|succeeded}}6|}}} |
! අනුප්රා:ප්තිකයා
! අනුප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{successor6|}}}|successor|succeeded}}6|}}} }}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{incumbent7|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent7}}}
{{!}}-
{{!}}-
{{#if:{{{incumbent7|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent7}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor7|}}}|predecessor|preceded}}7|}}} |
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor7|}}}|predecessor|preceded}}7|}}}
{{!}}-
| [[incumbent]] =
|{{#if:{{{{{#if:{{{successor7|}}}|successor|succeeded}}7|}}} |
! අනුප්රා:ප්තිකයා
! අනුප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{successor2|}}}|successor|succeeded}}7|}}} }}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{incumbent8|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent8}}}
{{!}}-
{{!}}-
{{#if:{{{incumbent8|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent8}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor8|}}}|predecessor|preceded}}8|}}} |
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor8|}}}|predecessor|preceded}}8|}}}
{{!}}-
| [[incumbent]] =
|{{#if:{{{{{#if:{{{successor8|}}}|successor|succeeded}}8|}}} |
! අනුප්රා:ප්තිකයා
! අනුප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{successor8|}}}|successor|succeeded}}8|}}} }}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{incumbent9|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent9}}}
{{!}}-
{{!}}-
{{#if:{{{incumbent9|}}}|
! තනතුරුධාරියා
! Incumbent
{{!}} {{{incumbent9}}}
{{!}}-
{{!}}-
|{{#if:{{{{{#if:{{{predecessor9|}}}|predecessor|preceded}}9|}}} |
! පූර්වප්රා{ප්තිකයා
! පූර්වප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{predecessor9|}}}|predecessor|preceded}}9|}}}
{{!}}-
| [[incumbent]] =
|{{#if:{{{{{#if:{{{successor9|}}}|successor|succeeded}}9|}}} |
! අනුප්රා:ප්තිකයා
! අනුප්‍රාප්තිකයා
{{!}} {{{{{#if:{{{successor9|}}}|successor|succeeded}}9|}}} }}
{{!}}-
<!----------Spouse, etc.---------->
{{#if:{{{spouse|}}}|
! කලත්රsයා
! කලත්‍රයා
{{!}} {{{spouse}}}
{{!}}-

සංස්කරණ

622

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/113079" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි