"භාෂාවන්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
බටහිර හා මධ්යදමමධ්‍යම යුරෝපය පාලනය කළ රෝමානු කතෝලික පල්ලියේ භාෂාව ලතින් භාෂාව වු බැවින් හා පල්ලි අධ්යාුපනයෙන්අධ්‍යාපනයෙන් එකම ප්රෝබවයක්ප්‍රබවයක් බැවින් මධ්යවකාලීනමධ්‍යමකාලීන ලේඛකයන් අතර හා කිසිදා රෝමානු කරණයරෝමානුකරණය නොවු යුරෝපයේ ප්රනදේශප්‍රදේශ වල පවා ලතින් භාෂාව සුලභ විය. කිසේ නමුත් නැගෙනහිර රෝමානු අධිරාජ්යේයඅධිරාජ්‍යයේය හා නැගෙනහිර සාම්ප්රිදායිකසාම්ප්‍රදායික පල්ලියේ බලපෑම විසින් ග්රී්කග්‍රීක භාෂාවෙන් පුරාතන සැලුවෝනික පල්ලියේ භාෂාව ප්රදමුඛප්‍රමුඛ ලිඛිත භාෂාවන් බවට පත්විය.
භාෂාවන්
 
පොදු මහජනතාව ඔවුන්ගේ අනන්යු ග්රානමීය භාෂාව අඛණ්ඩව භාවිතා කළේය. උදාහරණ වශයෙන් පැරණි ඉංග්රීේසිඉංග්‍රිසි Beowulf හා‍ මධ්යාමධ්‍යම ජර්මනියේ Nibelungenlied, මධ්යමධ්‍යම තන ග්රී‍කයේග්‍රීකයේ Digenis Acritas හා පැරණි ප්රංeශයේප්‍රදේශයේ Choanson De roland මෙකල වඩාත් ප්රbසිද්ධප්‍රසිද්ධ විය. එසේ නමුත් තනි පුද්ගලයන් විසින් සිදු කළ බවට සැලකෙන මෙම වීර කාව්යnයන්කාව්‍යයන් ඔවුන්ගේ ජනතාවගේ පුරාතන වාචික සම්ප්රසදායන්සම්ප්‍රදායන් මත පදනම් වු බව නිසැකය. සෙල්ටික සම්ප්ර දායන්සම්ප්‍රදායන් Lais of Marie De France, Mabinogion හා Arthurian Cycle වල සුරැකිව පවතියි.
බටහිර හා මධ්යදම යුරෝපය පාලනය කළ රෝමානු කතෝලික පල්ලියේ භාෂාව ලතින් භාෂාව වු බැවින් හා පල්ලි අධ්යාුපනයෙන් එකම ප්රෝබවයක් බැවින් මධ්යවකාලීන ලේඛකයන් අතර හා කිසිදා රෝමානු කරණය නොවු යුරෝපයේ ප්රනදේශ වල පවා ලතින් භාෂාව සුලභ විය. කිසේ නමුත් නැගෙනහිර රෝමානු අධිරාජ්යේය හා නැගෙනහිර සාම්ප්රිදායික පල්ලියේ බලපෑම විසින් ග්රී්ක භාෂාවෙන් පුරාතන සැලුවෝනික පල්ලියේ භාෂාව ප්රදමුඛ ලිඛිත භාෂාවන් බවට පත්විය.
 
පොදු මහජනතාව ඔවුන්ගේ අනන්යු ග්රානමීය භාෂාව අඛණ්ඩව භාවිතා කළේය. උදාහරණ වශයෙන් පැරණි ඉංග්රීේසි Beowulf හා‍ මධ්යා ජර්මනියේ Nibelungenlied, මධ්ය තන ග්රී‍කයේ Digenis Acritas හා පැරණි ප්රංeශයේ Choanson De roland මෙකල වඩාත් ප්රbසිද්ධ විය. එසේ නමුත් තනි පුද්ගලයන් විසින් සිදු කළ බවට සැලකෙන මෙම වීර කාව්යnයන් ඔවුන්ගේ ජනතාවගේ පුරාතන වාචික සම්ප්රසදායන් මත පදනම් වු බව නිසැකය. සෙල්ටික සම්ප්ර දායන් Lais of Marie De France, Mabinogion හා Arthurian Cycle වල සුරැකිව පවතියි.
 
 
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/109913" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි