"නර්තන වෘත්තීන්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
 
නර්තන සම්බන්ධයෙන් විවිධ රැකියා තිබේ. නර්තන, නර්තන ශිල්පියා, ගුරැවරයා නර්තන ක්‍රිඩා උපදේශන, නර්තන චිතිස්න හා නැටුම් ශාස්ත්‍රය මේවාය.
 
නර්තන ශිල්පියා.
ාඉ
 
නර්තන පුහුණු වීම් නර්තන ආකාරයෙන් අනුව වෙනස් වේ. සම්භාව්‍ය නර්තනය විශේෂ පුහුණු විම් සදහා විශේෂඥ සමාගම් හරහා කෙරෙන විශ්වවිද්‍යාල පාඨමාලා පවතී. පුද්ගලිකව පවත්වනු ලබන නර්තන ආයතනද මේ අතර වේ. මෙම ආයතන තරගකාරි නර්තන ශෛල මෙන්ම, සම්භාවඨ හා ජනවාර්ගික නර්තනයද ඇතුලත්ය. වි‍ෙශ්ෂඥ නර්තන ශිල්පින් බොහෝ විට ගිවිසුමක් හෝ නිශ්චිත ප්‍රසංගයක් මත සේවයේ යෙදෙති. නර්තන විශේෂඥ ශිල්පියෙකුගේ ජිවන රාටාව නිරතුරැව වෙනස්වන අවස්ථාවන්, කරගකාරිත්වයතරගකාරිත්වය හා අඩු ගෙවිම් මත පැවැතේ විශේෂඥ නර්තන ශිල්පින් හට තමන්ගේ ආදායම ලගාකර ගැනීමට බොහෝ විට නර්තනයට සම්බ්ධ වරින් වන නර්තන ඉගැන්වීම නර්තන ක්‍රීඩා උපදේශනය යෝග වැනි අංග වල නිරත වීමට සිදු වේ. ඇමරිකන් තුල විශේෂඥ නර්තන ශිල්පින් ඇමරිකානු සංගිතඥ පදනම හා ස්ත්‍රින් නර්තන පදනම වැනි ආයතන වල සමාජිකයන් වේ. මේපදනම්මේ පදනම් මගින් ඔවුන්ගේ කාර්යය ස්වභාවයන් හා අවම වේතන මට්ටම නිරූපනය කරයි.
 
නර්තන ගුරුවරයන්.
 
නර්තන ගුරැවරයක්ගුරුවරයක් හා නිරතුරැවන්නිරතුරුවන් නිර්ණිය හා අලෙවිය කෙරෙහි උනන්දු වෙයි. සලස් හා ආර්ජන්ටිනා ටැන්ගෝ නර්තනයටන් දුලිත පුහුනු නොමැති අතර, නර්ගන ගුරැවරැන්ගුරුවරුන් ස්වයං රැකියාවකි.
 
නර්තන ක්‍රිඩා උපදේශනයන්
 
මොවුන් නර්තන තරගකරැවන්තරගකරුවන් හෝ කිල්න මෙහි නැයලි අයවන අතර මොවුන් නර්තන ක්‍රිඩා පදනම මගින් පිලි ගැනේ.
 
 
 
නැටුම් සැලසුම්කරන්නන්
 
මොවුන් විශ්විද්‍යාල පුහුණුව ලැබු වන අතර විශේෂ ව්‍යාපෘති සදහා සහභාගි වේ. බොහෝ විට ගිවිසුමක් මත හෝ නිෂ්චිත නර්තන අකෙක්නර්තනයක් සදහා ප්‍රකාශ වේ. මොවුන්ගේ සේවය බුද්ධමිත් පනත යටතේ වන අතර නර්තන ශිල්පින් විසින් තමන්ගේ නර්තන සදහා මාවුන් තෝරා ගනු ලැබේ.
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/109307" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි