"ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නර්තනයන්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විවිධ නර්තන වර්ගයන් තිබේ. එය ලින්ඩා හෝප ගේ නිවහන වන අතර එය පැවත එන්නේ ' රෝන් ඇන්ඩ් රෝල්' සහ නවීන සමචතුරශ්‍ර රංගන (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හා සම්බන්ධ වු, එම රටේ සංස්කෘතික සංවර්ධනය හේතුවෙන් ඇමරිකන් ප්‍රාන්ත ජනපද දහනවයක් එය ඔවුන්ගේ රාජ්‍ය නර්තනය ලෙස නිර්මාණය කොට ගෙන තිබෙන අතර එය නවීන රංගායතනයන්ගෙන් මුලික ස්ථානයකි. විවිධ සමාජීය නර්තනය සහ ප්‍රසාංගික නර්තන එයි සහ සාම්ප්‍රදායික සහජ ඇමරිකානු නර්තන මාලාවක් වේ.
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නර්තනයන්
 
අව්‍යාජ සංදර්ශන සහ තරග " ඔබ සිතනවා ඔබට රග දැක්විය හැකියි කියා" සහ ' තරැත්තරුත් සමග නර්තනය' නතර්නය කෙරෙහි ප්‍රේක්ශක අවධානය පුළුල් කර ඇත.
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විවිධ නර්තන වර්ගයන් තිබේ. එය ලින්ඩා හෝප ගේ නිවහන වන අතර එය පැවත එන්නේ ' රෝන් ඇන්ඩ් රෝල්' සහ නවීන සමචතුරශ්‍ර රංගන (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හා සම්බන්ධ වු, එම රටේ සංස්කෘතික සංවර්ධනය හේතුවෙන් ඇමරිකන් ප්‍රාන්ත ජනපද දහනවයක් එය ඔවුන්ගේ රාජ්‍ය නර්තනය ලෙස නිර්මාණය කොට ගෙන තිබෙන අතර එය නවීන රංගායතනයන්ගෙන් මුලික ස්ථානයකි. විවිධ සමාජීය නර්තනය සහ ප්‍රසාංගික නර්තන එයි සහ සාම්ප්‍රදායික සහජ ඇමරිකානු නර්තන මාලාවක් වේ.
 
අව්‍යාජ සංදර්ශන සහ තරග " ඔබ සිතනවා ඔබට රග දැක්විය හැකියි කියා" සහ ' තරැත් සමග නර්තනය' නතර්නය කෙරෙහි ප්‍රේක්ශක අවධානය පුළුල් කර ඇත.
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/109303" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි