"නර්තන අංකනයන්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
නර්තන අංකනයන්
 
නර්තනයේ දි යමක් අගවන අයුරින් නිරෑපනය කර දැක්විම නර්තන අංකනයයි. එය සංගිත ප්‍රභන්ධන අංකනයට යම් තරමින් සමනා කම් දැක්වුවත් විවිධ ලෙස විළුඹ හා පයේ ඇගිලි ශබ්ද වන සේ බිම ඇනිමෙන් කරනු ලබන නැටුම් විශේෂයේදී මිනිසාට නියත වු චාරිත්‍ර, ආචාර පිළිවෙත දැකිය හැකිය. නර්තනයේදි මේ පිළිබදව අඩංගු වන විවිධ නිරෑපන ක්‍රමයක් ඇත.
 
නර්තනයේ දි යමක් අගවන අයුරින් නිරෑපනයනිරූපනය කර දැක්විම නර්තන අංකනයයි. එය සංගිත ප්‍රභන්ධන අංකනයට යම් තරමින් සමනා කම් දැක්වුවත් විවිධ ලෙස විළුඹ හා පයේ ඇගිලි ශබ්ද වන සේ බිම ඇනිමෙන් කරනු ලබන නැටුම් විශේෂයේදී මිනිසාට නියත වු චාරිත්‍ර, ආචාර පිළිවෙත දැකිය හැකිය. නර්තනයේදි මේ පිළිබදව අඩංගු වන විවිධ නිරෑපනනිරූපන ක්‍රමයක් ඇත.
• වෙන් කොට යමක් ඇගවිම
 
• හැඩය නිරෑපනය
• වෙන් කොට යමක් ඇගවිම.
• සිතියම් ලකුණු කිරිමේ මග
• හැඩය නිරෑපනය.
• ගණන් වශයෙන් වු පද්ධතිය/ රීතිය
• සිතියම් ලකුණු කිරිමේ මග.
• සංගීත අංකනය
• ගණන් වශයෙන් වු පද්ධතිය/ රීතිය.
• සටහන් අංකනය
ලිපි හා වචනසංගීත අංකනය.
සංගීතසටහන් අංකනය.
• ලිපි හා වචන අංකනය.

සංස්කරණ

377

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/108693" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි