පිටුවේ ඉතිහාසය

18 සැප්තැම්බර් 2020

6 අගෝස්තු 2020

23 ජූලි 2020

2 සැප්තැම්බර් 2019

1 සැප්තැම්බර් 2019

3 ජූලි 2018

11 ඔක්තෝබර් 2017

19 ජනවාරි 2017

12 සැප්තැම්බර් 2016

20 මැයි 2015

30 මාර්තු 2015

16 සැප්තැම්බර් 2014

9 දෙසැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

28 ජනවාරි 2013

15 ජනවාරි 2013

19 දෙසැම්බර් 2012

23 සැප්තැම්බර් 2012

6 සැප්තැම්බර් 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/OSI_ආකෘතිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි