පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

28 ජනවාරි 2013

27 ජනවාරි 2013

12 දෙසැම්බර් 2012

3 නොවැම්බර් 2012

6 ඔක්තෝබර් 2012

29 අගෝස්තු 2012

21 ජූලි 2012

20 අප්‍රේල් 2012

16 පෙබරවාරි 2012

27 නොවැම්බර් 2011

19 නොවැම්බර් 2011

23 සැප්තැම්බර් 2011

13 සැප්තැම්බර් 2011

17 අගෝස්තු 2011

20 ජූලි 2011

19 ජූලි 2011

10 ජනවාරි 2011

17 ඔක්තෝබර් 2010

16 ඔක්තෝබර් 2010

20 ජූලි 2010

5 ජූලි 2010

6 ජූනි 2010

30 මැයි 2010

20 මැයි 2010

6 මාර්තු 2010

1 මාර්තු 2010

18 පෙබරවාරි 2010

27 දෙසැම්බර් 2009

23 දෙසැම්බර් 2009

22 නොවැම්බර් 2009

25 ඔක්තෝබර් 2009

15 ඔක්තෝබර් 2009

1 ඔක්තෝබර් 2009

21 සැප්තැම්බර් 2009

28 අගෝස්තු 2009

27 අගෝස්තු 2009

19 අගෝස්තු 2009

14 අගෝස්තු 2009

6 ජූනි 2009

11 මාර්තු 2009

15 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/IBM" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි