පිටුවේ ඉතිහාසය

1 ඔක්තෝබර් 2018

2 අගෝස්තු 2015

11 මාර්තු 2013

7 මාර්තු 2013

17 නොවැම්බර් 2012

21 සැප්තැම්බර් 2012

8 ජූලි 2012

13 මැයි 2012

4 මැයි 2012

19 අප්‍රේල් 2012

24 පෙබරවාරි 2012

6 නොවැම්බර් 2011

26 ඔක්තෝබර් 2011

15 සැප්තැම්බර් 2011

20 ජූලි 2011

18 ජූනි 2011

17 ජූනි 2011

23 මැයි 2011

17 මාර්තු 2011

16 මාර්තු 2011

6 සැප්තැම්බර් 2010

3 අගෝස්තු 2010

3 මාර්තු 2010

1 මාර්තු 2010

24 ජනවාරි 2010

21 දෙසැම්බර් 2009

25 අගෝස්තු 2009

9 ජූලි 2009

15 ජූනි 2009

31 මැයි 2009

9 මැයි 2009

25 අප්‍රේල් 2009

4 මාර්තු 2009

7 පෙබරවාරි 2009

7 ජූනි 2008

7 ජනවාරි 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/3වන_සියවස" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි