පිටුවේ ඉතිහාසය

18 සැප්තැම්බර් 2023

20 ජූලි 2023

19 සැප්තැම්බර් 2022

1 ජූලි 2022

12 ඔක්තෝබර් 2021

10 අප්‍රේල් 2021

28 මාර්තු 2021

28 පෙබරවාරි 2020

28 සැප්තැම්බර් 2019

28 මාර්තු 2018

2 ඔක්තෝබර් 2015

11 මාර්තු 2013

3 මාර්තු 2013

26 පෙබරවාරි 2013

17 පෙබරවාරි 2013

29 නොවැම්බර් 2012

25 නොවැම්බර් 2012

26 ඔක්තෝබර් 2012

23 සැප්තැම්බර් 2012

15 සැප්තැම්බර් 2012

13 සැප්තැම්බර් 2012

18 අගෝස්තු 2012

20 මැයි 2012

10 මාර්තු 2012

14 පෙබරවාරි 2012

9 පෙබරවාරි 2012

25 දෙසැම්බර් 2011

24 දෙසැම්බර් 2011

10 දෙසැම්බර් 2011

28 නොවැම්බර් 2011

4 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

13 ඔක්තෝබර් 2011

3 අගෝස්තු 2011

28 ජූලි 2011

15 ජූලි 2011

11 ජූනි 2011

3 මැයි 2011

30 අප්‍රේල් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ෆිලිප්_කුමාරයා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි