පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ජනවාරි 2021

6 දෙසැම්බර් 2020

21 දෙසැම්බර් 2015

21 සැප්තැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

20 ජනවාරි 2013

8 ජූලි 2012

23 ජනවාරි 2012

1 සැප්තැම්බර් 2011

25 මැයි 2010

15 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/හරිත_පරිගණක" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි